Przegląd Socjologii Jakościowej

Przegląd Socjologii Jakościowej


Redaktor naczelny:
Krzysztof Konecki

Przegląd Socjologii Jakościowej Pismo Przegląd Socjologii Jakościowej powstało z inicjatywy Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ i funkcjonuje od 2005 roku. Od tego czasu do 2012 roku pismo ukazywało się nieprzerwanie z regularnością trzech numerów w ciągu roku. Od roku 2013 Przegląd Socjologii Jakościowej stał się kwartalnikiem. Dodatkowo z inicjatywy członków Zespołu Redakcyjnego w roku 2010 utworzono Forum Dyskusyjne socjologii jakościowej, w celu integracji środowiska badaczy reprezentujących ten nurt socjologii i umożliwienia wymiany zdań. Ponadto od 2010 roku pod patronatem Przeglądu Socjologii Jakościowej organizowany jest konkurs na najlepszy foto-esej/foto-reportaż socjologiczny roku.

Przegląd Socjologii Jakościowej został utworzony z myślą o umożliwieniu swobodnego przepływu informacji i integracji przedstawicieli nauk humanistycznych. Z tego powodu należy ono do ruchu Open Access i udostępniane jest za pośrednictwem internetu (strona internetowa: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/). Ponadto Przegląd Socjologii Jakościowej znajduje się w bazach: BOAI (Budapest Open Access Initiative), CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), IndexCopernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (SocINDEX with Full Text). Za publikację w Przeglądzie Socjologii Jakościowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 8 punktów.

Przegląd Socjologii Jakościowej jest jednym z wiodących pism z dziedziny socjologii jakościowej. Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii.

Szanując tradycję nauk opartych na idei rozumienia (verstehen) zjawisk społecznych, kontynuujemy refleksję nad jakościową i interpretatywną drogą uprawiania socjologii. Dążymy do współpracy, integracji i rozwoju środowiska naukowego, a swoją inicjatywę podejmujemy w imię następujących wartości:
Indywidualności każdego naukowca, który poprzez swoją pracę dąży do rozwoju wiedzy o świecie i doskonalenia siebie jako wnikliwego obserwatora tego świata.
Równości i Tolerancji przejawiających się w szacunku dla każdego człowieka i zainteresowaniu każdą jego opinią czy informacją, jako najlepszym sposobem poznania prawdy.
Społeczności badaczy jakościowych integrujących się wokół wspólnej koncepcji uprawiania nauki oraz idei współpracy w celu odkrywania i wyjaśniania procesów społecznych.
Nauki wykorzystującej różnorodność swojego dorobku na rzecz społeczeństwa; nauki gromadzącej o nim wiedzę dostępną każdemu i zawsze służącą integracji i rozwojowi społeczeństwa. Ludzkości integrującej się poprzez jakościowy sposób rozumienia ludzkiego działania, gdzie człowiek jest traktowany jako podmiot tworzący i przekształcający otaczającą go rzeczywistość.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

  • BOAI
  • CEJSH
  • DOAI
  • CEEOL
  • EBSCO

Komentarze

  • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Instytut Socjologii
  • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 90-214 Łódź
  • redakcja.psj@gmail.com

Komentarze

Komentarze