Logopaedica Lodziensia

Logopedica Lodziensia_1_2017_OKLADKA

Logopaedica Lodziensia


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Irena Jaros

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 11

 

***

Logopaedica Lodziensia publishes scientific papers referred to diagnosis and prophylaxis of speech impairments. Annual issues are of interdisciplinary character, combining logopaedics with linguistics, medical sciences, pedagogy, and psychology. In addition to scientific articles, the journal’s issues also contain polemics and reviews of both Polish and international works on logopaedics.

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 11

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja / Editorial board
 • Redaktor naczelna / Editor-in-chief – prof. dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Sekretarz redakcji  / Journal Secretary– dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Sekretarz redakcji / Journal Secretary– dr Monika Kaźmierczak (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Rada Naukowa / Scientific council
 • Prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Poland)
 • Ph.D., Prof. Eliana Danilavichiutie (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine)
 • Ph.D., Prof. Yulia Filatova (Moscow State Pedagogical University, Russia)
 • Prof. dr hab. Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland)
 • Ed.D., Prof. Henriette W. Langdon (San José State University, USA)
 • Ph.D., Prof. Karel Neubauer (University of Hradec Králové, Czech Republic)
 • Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poland)
 • Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)
 • Ph.D., Prof. Shu-Lan Yang (National Pingtung University, Taiwan)
 • Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland)
 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poland)
 • Prof. dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Zasady kwalifikowania tekstów do druku

 1. Po otrzymaniu tekstu redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku pod względem:  a. merytorycznym, zwracając uwagę na zgodność tematyki zgłoszonej pracy z profilem czasopisma, b. technicznym, sprawdzając przygotowanie tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma. Jeśli ten warunek nie jest spełniony Redakcja zwraca się do Autora o wniesienie poprawek i uzupełnień.
 2. Główną podstawą kwalifikacji tekstu do druku są 2 pozytywne recenzje niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, powoływanych z grona współpracujących z Redakcją recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 3. Autor / Autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów publikowanych w danym roczniku tekstów nie są ujawniane autorom, w każdym numerze czasopisma zamieszczana jest ich zbiorcza lista, uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych lub wycofanych przez Autorów.
 4. Recenzja ma formę pisemną w postaci formularza oceny (podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma), zawierającą jednoznaczną konkluzję o przyjęciu / nieprzyjęciu lub przyjęciu tekstu do druku po uwzględnieniu koniecznych zdaniem recenzenta poprawek. Recenzje udostępniane są Autorom tekstów. W sytuacji krytycznych uwag recenzentów, Autora tekstu obowiązuje odniesienie się do recenzji.
 5. W przypadku sprzecznych konkluzji recenzentów, po otrzymaniu odpowiedzi Autorów, Redakcja przeprowadza dyskusję i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W uzasadnionych przypadkach powołuje się trzeciego niezależnego recenzenta. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.
 6. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz w językach obcych (kongresowych).

 

FORMULARZ RECENZYJNY 

 

Recenzja wydawnicza artykułu naukowego przeznaczonego do druku w roczniku

„Logopaedica Lodziensia”, t.        , Łódź   

 

Tytuł recenzowanego artykułu:

 

Uwagi na temat zawartości i formy pracy: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Praca jest zgodna z profilem tematycznym czasopisma tak nie
Tytuł artykułu odpowiada treści pracy tak nie
Zastosowano odpowiednie metody i techniki badawcze tak nie
Kompozycja pracy jest przejrzysta i logiczna tak nie
Analizy i wnioski są poprawne tak nie
Dobór literatury przedmiotu jest trafny tak nie
Praca odzwierciedla aktualny stan badań nad problemem tak nie
Artykuł wnosi nowe informacje do badań nad podjętą problematyką tak nie
Język opracowania odpowiada stylowi naukowemu tak nie
Tabele, ilustracje, wykresy i przypisy są sporządzone poprawnie tak nie
Objętość pracy jest zasadna tak nie

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” prosimy o zwięzłe uzasadnienie poniżej:

 

Ocena ogólna:                                                                                           (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z możliwości)

Praca może być publikowana bez zastrzeżeń  
Praca może być publikowana po niewielkich poprawkach
Praca wymaga znacznych poprawek i uzupełnień
Praca nie powinna być publikowana w roczniku

 

W razie konieczności przekazania Autorowi szczegółowych uwag prosimy o zamieszczenie ich na wydruku recenzowanego tekstu

 

……………………………………………..

(podpis recenzenta, data)

 

Wymagania redakcyjne:
1. Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami).

 1. Objętość recenzji – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 12 000 znaków ze spacjami).
 2. Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word, zgodnie z następującymi zasadami:
 3. imię i nazwisko Autora (Autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, stopnień / tytuł naukowy oraz afiliację Autora (Autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji;
 4. tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman;
 5. marginesy: 2,5 cm;
 6. wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm (wcięcia akapitowe należy wykonać poprzez wprowadzenie stałego wcięcia w oknie Akapit; prosimy nie robić wcięć spacjami);
 7. tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;
 8. czcionka:

– test główny – 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5 p.,

– przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia 1 p.;

 1. każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;
 2. cytaty:

– włączone w tekst (do 3 wersów) w cudzysłowie;

– dłuższe cytaty (ponadtrzywersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;

 1. zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;
 2. analizowane wyrażenia – kursywą;
 3. znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;
 4. wyróżnienia – pogrubione;
 5. śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;
 6. uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach) w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne:

 • w tekście głównym, w nawiasach okrągłych, wg wzoru: nazwisko, rok wydania, strona, np. (Pluta-Wojciechowska 2011, s. 43);
 • do każdego odwołania w tekście głównym należy podać pełny opis bibliograficzny w bibliografii, zamieszczonej po tekście głównym wg następującego wzoru:

– nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);

 1. tytuły publikacji zwartych oraz tytuły rozdziałów / artykułów pojawiające się w tekście głównym i przypisach – kursywą, bez cudzysłowów, np. Gacka E. (2014), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis; Marciniak-Firadza R. (2016), Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 69–78;
 2. tytuły czasopism – w cudzysłowach, antykwą, np. Kaźmierczak M. (2016), Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97;
 3. adresy stron internetowych antykwą, bez hiperłączy; do każdego adresu powinna być podana w nawiasach okrągłych data dostępu do strony, np. <www.uke.gov.pl/aktualnosci-800> (dostęp: 10.04.2016);
 4. odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci trafią na uniwersytety? 2013), adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).

 

Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych):

 • Gacka E. (2014), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis.
 • Marciniak-Firadza R. (2016), Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 69–78.
 • Kaźmierczak M. (2016), Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97.
 • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii (2016), red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

 

źródła internetowe:

 

Uwaga: Jeśli autor lub data powstania publikacji zamieszczonej w Internecie nie są znane, w opisie bibliograficznym należy używać tytułu strony lub jego skróconej formy. Adres strony podaje się w nawiasach ostrokątnych, a datę dostępu w nawiasach okrągłych.
Stosowane skróty:

 • pod tekstem, przed literaturą;
 • nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe także w języku polskim i angielskim.

 

Więcej informacji na stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/03/Informator-WU%C5%81-dla-Autor%C3%B3w.pdf

 

 

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

Qualifying texts for publication
1. The Editorial board preliminarily qualifies the submitted paper in two steps:
a. Compatibility of paper’s subject matter (does it refer to the scope of the journal?)
b. Technical correctness (are the articles prepared in accordance with the journal’s technical requirements)
2. Each submitted text is reviewed by at least two reviewers in a double-blind review process. Both reviews should include positive feedback.
3. The list of reviewers is published on the journal’s website.
4. Each review must be in writing on a review form and should contain a unanimous conclusion with acceptance / for publication or its rejection.
5. When conclusions of reviews are contradictory, the editorial board should decide if the paper should be published or not. In justified cases, the editorial board may appoint the third reviewer.
6. The editorial board accepts texts both in Polish and other languages such as English, German, French or Russian.

 

 

REVIEW FORM

„Logopaedica Lodziensia”, vol.        , Lodz

Article title: ……………………

 

Reviewer remarks:

The work is consistent with the thematic profile of the journal yes no
The title of the article corresponds to the content of the work yes no
Research methods and techniques used are appropriate yes no
The structure of the work is clear and logical
yes no
Analysis and conclusions are adequate yes no
The choice of the literature is adequate yes no
The work reflects the current state of research
yes no
The article brings new information to research yes no
The work is prepared in scientific style yes no
Tables, illustrations, graphs and footnotes are prepared correctly yes no
The length of work is appropriate yes no

 

If you choose „no”, please provide a brief explanation below:

……………………………………………………………………………………………………..

 

Final rating: (please select and mark one of the options)

The work can be published in its current form
The work can be published after minor corrections
The work requires significant corrections and additions
The work is not suitable for publication

 

 

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Article length: max. 14 pages (Times New Roman 12 pt.; main text: 1.5 line spacing)
2. Review article length: max. 5 pages
3. The upper left-hand corner of the article: The Author’s name and surname (marked in bold) with a reference to a footnote (*). The footnote should include: e-mail address, academic degree, and author’s affiliation with the correspondence address
4. Title of the article: aligned in the centre, marked in bold
5. Subheadings: Times New Roman 12 pt., marked in bold
6. Margins: 2.5 cm
7. Paragraph indentation (1.25 cm) should be set in the Paragraph tab and not by means of tabs
8. Main paragraphs and footnotes should be aligned along the left margin and without hyphenation
9. Font:
a. Main text: Times New Roman 12 pt., 1.5 line spacing
b. Footnotes: Times New Roman 10 pt., single line spacing
10. Each graphic element (table, diagram, photography) should have a title. Information about the source should be included.
11. Quotations:
a. Placed in the main text (max. 3 lines) in quotation marks
b. Longer quotations: Times New Roman 10 pt., indentation on the left side (0.5), single line spacing
Abbreviations:
1. Under the main text, but before References
2. Heading: List of abbreviations (Times New Roman 12 pt., bold)

 

References (example):
Pena‐Brooks A., Hegde M. (2000), Assessment and treatment of articulation & phonological disorders in children, Texas, Pro‐ed, 2000.
Marciniak-Firadza R. (2016), Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, in: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, ed. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ, pp. 69–78.
Bettens K., Galiwango G., Vermeersch H., Hodges A., Luyten A., Van Lierde K. (2011), Impact of tongue reduction on overall speech intelligibility, articulation and oromyofunctional behavior in 4 children with Beckwith‐Wiedemann syndrome, “Folia Phoniatrica et Logopaedica”, vol. 64, pp. 55–63.
Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland (2008), ed. A. Klippi, K. Launonen, Clevedon, Multilingual Matters.

Online sources:
Bauer Z. (2009), Tabloidyzacja, <http://www.slideshare.net/52zbigi/tabloidyzacja> (accessed: 12.04.2016).
Celebryci trafią na uniwersytety? Wygląda na to, że to nieuniknione (2013), Interview with W. Godzic conducted by A. Koziński, <http://www.polskatimes.pl/artykul/1061304,celebryci-trafia-na-uniwersytety-wyglada-na-to-ze-to-nieuniknione,2,id,t,sa.html> (accessed: 1.01.2014).
NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, <http://nkjp.pl> (accessed: 23.04.2013).
<http://filolog.uni.lodz.pl/vhosts/ifp/> (accessed: 12.04.2016)

Alongside the submitted article the author should send an abstract and keywords both in Polish and English.

 

 

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

 

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

CEEOL

DOAJ

BazHum

ICI Journals Master List

Komentarze

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki,
Ul. Pomorska, nr 171/173

90-236, Łódź

 

renata.gliwa@onet.eu

Komentarze

Komentarze