Logopaedica Lodziensia

Logopedica Lodziensia_1_2017_OKLADKA

Logopaedica Lodziensia


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Irena Jaros

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redaktor naczelna / Editor-in-chief – prof. dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Sekretarz redakcji  / Journal Secretary– dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Sekretarz redakcji / Journal Secretary– dr Monika Kaźmierczak (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Rada Naukowa / Scientific council
 • Prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Poland)
 • Ph.D., Prof. Eliana Danilavichiutie (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine)
 • Ph.D., Prof. Yulia Filatova (Moscow State Pedagogical University, Russia)
 • Prof. dr hab. Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland)
 • Ed.D., Prof. Henriette W. Langdon (San José State University, USA)
 • Ph.D., Prof. Karel Neubauer (University of Hradec Králové, Czech Republic)
 • Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poland)
 • Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)
 • Ph.D., Prof. Shu-Lan Yang (National Pingtung University, Taiwan)
 • Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland)
 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poland)
 • Prof. dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Zasady kwalifikowania tekstów do druku

 1. Po otrzymaniu tekstu redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku pod względem:  a. merytorycznym, zwracając uwagę na zgodność tematyki zgłoszonej pracy z profilem czasopisma, b. technicznym, sprawdzając przygotowanie tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma. Jeśli ten warunek nie jest spełniony Redakcja zwraca się do Autora o wniesienie poprawek i uzupełnień.
 2. Główną podstawą kwalifikacji tekstu do druku są 2 pozytywne recenzje niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, powoływanych z grona współpracujących z Redakcją recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 3. Autor / Autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów publikowanych w danym roczniku tekstów nie są ujawniane autorom, w każdym numerze czasopisma zamieszczana jest ich zbiorcza lista, uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych lub wycofanych przez Autorów.
 4. Recenzja ma formę pisemną w postaci formularza oceny (podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma), zawierającą jednoznaczną konkluzję o przyjęciu / nieprzyjęciu lub przyjęciu tekstu do druku po uwzględnieniu koniecznych zdaniem recenzenta poprawek. Recenzje udostępniane są Autorom tekstów. W sytuacji krytycznych uwag recenzentów, Autora tekstu obowiązuje odniesienie się do recenzji.
 5. W przypadku sprzecznych konkluzji recenzentów, po otrzymaniu odpowiedzi Autorów, Redakcja przeprowadza dyskusję i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W uzasadnionych przypadkach powołuje się trzeciego niezależnego recenzenta. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.
 6. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz w językach obcych (kongresowych).

 

Wymagania redakcyjne:
1. Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami).

 1. Objętość recenzji – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 12 000 znaków ze spacjami).
 2. Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word, zgodnie z następującymi zasadami:
 3. imię i nazwisko Autora (Autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, stopnień / tytuł naukowy oraz afiliację Autora (Autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji;
 4. tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman;
 5. marginesy: 2,5 cm;
 6. wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm (wcięcia akapitowe należy wykonać poprzez wprowadzenie stałego wcięcia w oknie Akapit; prosimy nie robić wcięć spacjami);
 7. tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;
 8. czcionka:

– test główny – 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5 p.,

– przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia 1 p.;

 1. każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;
 2. cytaty:

– włączone w tekst (do 3 wersów) w cudzysłowie;

– dłuższe cytaty (ponadtrzywersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;

 1. zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;
 2. analizowane wyrażenia – kursywą;
 3. znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;
 4. wyróżnienia – pogrubione;
 5. śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;
 6. uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach) w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne:

 • w tekście głównym, w nawiasach okrągłych, wg wzoru: nazwisko, rok wydania, strona, np. (Pluta-Wojciechowska 2011, s. 43);
 • do każdego odwołania w tekście głównym należy podać pełny opis bibliograficzny w bibliografii, zamieszczonej po tekście głównym wg następującego wzoru:

– nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);

 1. tytuły publikacji zwartych oraz tytuły rozdziałów / artykułów pojawiające się w tekście głównym i przypisach – kursywą, bez cudzysłowów, np. Gacka E. (2014), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis; Marciniak-Firadza R. (2016), Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 69-78;
 2. tytuły czasopism – w cudzysłowach, antykwą, np. Kaźmierczak M. (2016), Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87-97;
 3. adresy stron internetowych antykwą, bez hiperłączy; do każdego adresu powinna być podana w nawiasach okrągłych data dostępu do strony, np. <www.uke.gov.pl/aktualnosci-800> (dostęp: 10.04.2016);
 4. odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci trafią na uniwersytety? 2013), adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).

 

Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych):

 • Gacka E. (2014), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis.
 • Marciniak-Firadza R. (2016), Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 69-78.
 • Kaźmierczak M. (2016), Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87-97.
 • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii (2016), red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

 

źródła internetowe:

 

Uwaga: Jeśli autor lub data powstania publikacji zamieszczonej w Internecie nie są znane, w opisie bibliograficznym należy używać tytułu strony lub jego skróconej formy. Adres strony podaje się w nawiasach ostrokątnych, a datę dostępu w nawiasach okrągłych.
Stosowane skróty:

 • pod tekstem, przed literaturą;
 • nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe także w języku polskim i angielskim.

 

Więcej informacji na stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/03/Informator-WU%C5%81-dla-Autor%C3%B3w.pdf

 

 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM 
„LOGOPAEDICA LODZIENSIA”

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów etycznych w swojej działalności wydawniczej kierujemy się następującymi zasadami:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW REDAKCJI

 1. Redakcja zapewnia Autorom tekstów obiektywną ocenę nadesłanych treści. Podstawą oceny jest zawartość merytoryczna artykułu.
 2. Podstawą kwalifikacji tekstu do druku są 2 pozytywne recenzje niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, powoływanych z grona współpracujących z Redakcją recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 3. Autor/Autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów publikowanych w danym roczniku tekstów nie są ujawniane Autorom, w każdym numerze czasopisma zamieszczana jest ich zbiorcza lista, uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych lub wycofanych przez Autorów.
 4. Recenzje udostępniane są Autorom tekstów. W sytuacji krytycznych uwag recenzentów Autora tekstu obowiązuje odniesienie się do recenzji. 5.W przypadku sprzecznych konkluzji recenzentów Redakcja, po otrzymaniu odpowiedzi Autorów, przeprowadza dyskusję i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W uzasadnionych przypadkach powołuje się trzeciego niezależnego recenzenta. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.
 5. Redakcja może odrzucić artykuł bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli artykuł nie odpowiada profilowi czasopisma lub nie spełnia standardów jakościowych.
 6. Redakcja umieszcza na stronie internetowej czasopisma informację na temat zasad redakcji tekstu oraz zasad recenzowania.
 7. Redakcja „Logopaedica Lodziensia” informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”, jak również inne przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RECENZENTÓW

 1. Recenzentem artykułu powinna być osoba, która jest ekspertem lub posiada znaczący dorobek naukowy w dziedzinie, której dotyczy artykuł.
 2. Recenzje („double-blind review proces”) powinny być przygotowane w sposób obiektywny.
 3. Recenzje mają formę pisemną w postaci formularza (podanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma), zawierającego ocenę i jednoznaczną konkluzję o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do druku lub przyjęciu tekstu po uwzględnieniu koniecznych, zdaniem recenzentów, poprawek.
 4. W przypadku artykułów wymagających znaczących korekt autora, poprawiona wersja artykułu powinna uzyskać akceptację recenzenta lub redaktora naczelnego.
 5. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.ZAKRES OBOWIĄZKÓW AUTORÓW1. Autorzy zgłaszają do publikacji oryginalne rozprawy naukowe, które są wynikiem badań własnych, nie były wcześniej opublikowane i nie są przedmiotem innych procedur wydawniczych.
 6. Autorami artykułu powinny być wyłącznie osoby, które miały istotny wkład w jego powstanie. Nazwiska tych osób oraz ich afiliacje powinny zostać umieszczone w nagłówku artykułu.
 7. Autorzy zobowiązani są zamieścić w artykule cytowania wszystkich prac, które miały istotny wpływ na treść artykułu oraz źródła wykorzystywanych danych.
 8. W artykułach powinny być wskazane źródła finansowania prac badawczych, których wyniki są prezentowane.
 9. W przypadku, kiedy Autor nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo przesłać Redakcji wyjaśnienie swojego stanowiska.
 10. W przypadku pracy wieloautorskiej w umowie wydawniczej przesłanej Autorom do podpisu należy wyraźnie określić wkład każdego ze współautorów, tzn. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.
 11.  Autorzy są zobowiązani przekazać Redakcji pisemne oświadczenie o oryginalności artykułu i przeniesieniu praw autorskich.

 

FORMULARZ RECENZYJNY 

 

Recenzja wydawnicza artykułu naukowego przeznaczonego do druku w roczniku

„Logopaedica Lodziensia”, t.        , Łódź   

 

Tytuł recenzowanego artykułu:

 

 

 

Uwagi na temat zawartości i formy pracy: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Praca jest zgodna z profilem tematycznym czasopisma tak nie
Tytuł artykułu odpowiada treści pracy tak nie
Zastosowano odpowiednie metody i techniki badawcze tak nie
Kompozycja pracy jest przejrzysta i logiczna tak nie
Analizy i wnioski są poprawne tak nie
Dobór literatury przedmiotu jest trafny tak nie
Praca odzwierciedla aktualny stan badań nad problemem tak nie
Artykuł wnosi nowe informacje do badań nad podjętą problematyką tak nie
Język opracowania odpowiada stylowi naukowemu tak nie
Tabele, ilustracje, wykresy i przypisy są sporządzone poprawnie tak nie
Objętość pracy jest zasadna tak nie

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” prosimy o zwięzłe uzasadnienie poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena ogólna:                                                                                           (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z możliwości)

Praca może być publikowana bez zastrzeżeń  
Praca może być publikowana po niewielkich poprawkach
Praca wymaga znacznych poprawek i uzupełnień
Praca nie powinna być publikowana w roczniku

 

W razie konieczności przekazania Autorowi szczegółowych uwag prosimy o zamieszczenie ich na wydruku recenzowanego tekstu

 

……………………………………………..

(podpis recenzenta, data)

 

 

 

Komentarze

CEEOL

BazHum

Komentarze

renata.gliwa@onet.eu

Komentarze

Komentarze