Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica

cover_issue_84_pl_PL

Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica


Redaktor naczelny:
Andrzej M. Kaniowski

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” jako rocznik istnieje od 1981 roku. W nowej postaci, jako „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.

„Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii praktycznej, filozofii kultury i  szeroko pojętej aksjologii. Służyć ma ono pogłębionej filozoficznej refleksji nad problemami współczesnego życia społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Publikujemy teksty dotyczące badań nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami współczesnych praktyk społecznych i kulturowych, jak również prace zajmujące się zagadnieniami filozofii praktycznej i estetyki z perspektywy historycznej, jak też stricte filozoficzno-teoretycznej. Zapraszamy do współpracy autorów polskich i zagranicznych związanych z filozofią, jak i reprezentantów innych dyscyplin, w tym także praktyków, aktywnych w swej działalności w sferze publicznej. Chcemy, by na łamach czasopisma konfrontowane były ze sobą perspektywy, z jakich na te same bądź na zbliżone zagadnienia patrzą przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy – a więc filozofii, estetyki, etyki, politologii, nauk prawnych, a także ekonomii, medycyny, czy też religioznawstwa, kulturoznawstwa. Zależy nam również na tym, by na te same zagadnienia spojrzeli zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy mierzyć się muszą z nimi w swej konkretnej działalności w sferze publiczno-społecznej.

Poszczególne numery „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” mają w założeniu profil tematyczny i poświęcone są zagadnieniom ze specyficznych obszarów, jak przede wszystkim etyka i estetyka, ale także bioetyka, filozofia prawa, czy politologia. W każdym numerze obok artykułów naukowych publikowane będą artykuły polemiczne, omówienia dyskusji prowadzonych w filozoficznej prasie zagranicznej, komentarze i recenzje z prac naukowych. Do publikacji przyjmowane są teksty w języku polskim, angielskim i w innych językach kongresowych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Strona główna

 

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

  • REDAKTOR NACZELNY:
  • Andrzej M. Kaniowski
Rada Naukowa: prof. dr hab. Marzenna Jakubczak, Uniwersytet Pedagogicznym im. KEN Univ.-Prof. Dr. Florian Steger, Universitat Ulm.
  • ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
  • Agnieszka Rejniak-Majewskasekretarz redakcji
  • Wioletta Kazimierska-Jerzyk
  • Krzysztof Kędziora
  • Ewa Wyrębska
  • Jack J. Hutchens– korekta w j. angielskim
  • Justyna Czupiłka – korekta w j. polskim

Komentarze

Zakres tematyczny:
Poszczególne numery „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” mają charakter tematyczny. Problematyka kolejnych numerów ogłaszana jest poprzez otwarte Call for Papers. Zapraszamy do nadsyłania artykułów związanych z proponowaną tematyką, jak też omówień i recenzji prac naukowych poświęconych tej tematyce.

Zgłoszenie tekstu:
Prosimy o nadsyłanie tekstów drogą elektroniczną na adres: fph.eap.redakcja@filozof.uni.lodz.pl w postaci pliku MS Word (w formacie doc. Lub rtf.), nie w postaci PDF. Do tekstu należy dołączyć:
• imię i nazwisko autora/autorów oraz dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon)
• krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (do 600 znaków)
• tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1000 znaków), zawierające ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy
• słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (ok. 5 słów kluczowych wybranych przez autora/kę)
• bibliografię załącznikową w porządku alfabetycznym
• informację o finansowaniu pracy z grantu lub z innych funduszy (o ile taka sytuacja zachodzi)

Komentarze

BazHum

CEJSH

Komentarze

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis
Folia Philosophica: Ethica – Aesthetica – Practica
ul. Kopcińskiego 16/18
PL -90-323 Łódź

email: fph.eap.redakcja@filozof.uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze