Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen

Convivium_OKLADKA

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen


Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska

Czasopismo Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, finansowanym ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Publikuje artykuły w języku niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach w Polsce a także we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.convivium.edu.pl/begutachtungsverfahren.html

***

„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” is an annual journal published by The Institute of German Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań and The Institute of German Studies of the University of Łódź. „Convivium” is an international journal financed with Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) funds. It publishes scientific papers referred to German literature and language studies. It is available in all major libraries in Poland and German-speaking countries.

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Publisher: Lodz University Press

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja
 • prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki (redaktor naczelny)
 • dr. phil. habil. Gudrun Heidemann, Uniwersytet Łodzki (redaktor)
 • prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (redaktor)
 • Naukowa Rada Konsultacyjna
 • Prof. Dr. Gerd Antos (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
 • Prof. Dr. Henk de Berg (University of Sheffield)
 • Prof. Dr. Marion Brandt (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Volker Dörr (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
 • Prof. Dr. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr. habil. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Dr. Andrzej Kątny (University of Gdańsk)
 • Prof. Dr. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr. habil. Anna Reder (Universität Pécs / Pécsi Tudományegyetem)
 • Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Karol Sauerland (Uniwersytet Warszawski)
 

***

 • Editorial team
 • prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, University of Lodz (Editor-in-chief)
 • dr. phil. habil. Gudrun Heidemann, University of Lodz (Editor)
 • prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, Adam Mickiewicz University (Editor)
 •  
 • Scientific Advisory Board
 • Prof. Dr. Gerd Antos (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

  Prof. Dr. Henk de Berg (University of Sheffield)

  Prof. Dr. Marion Brandt (University of Gdańsk)

  Prof. Dr. Volker Dörr (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

  Prof. Dr. Joanna Jabłkowska (University of Lodz)

  Dr. habil. Katarzyna Jaśtal (Jagiellonian University in Kraków)

  Prof. Dr. Andrzej Kątny (University of Gdańsk)

  Prof. Dr. Beata Mikołajczyk (Adam Mickiewicz University)

  Prof. Dr. Sławomir Piontek (Adam Mickiewicz University)

  Dr. habil. Anna Reder (Universität Pécs / Pécsi Tudományegyetem)

  Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)

  Prof. Dr. Karol Sauerland (University of Warsaw)

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Wytyczne dotyczące oceny publikacji w CONVIVIUM

 Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się redakcji z artykułem zaproponowanym do publikacji. Po pozytywnej ocenie wstępnej dokonanej przez redakcję artykuł zostanie przekazany do anonimowej oceny.

 1. Redakcja zasięgnie dwóch niezależnych opinii od ekspertów niebędących członkami instytutu naukowego autora i niepozostających z nim w bliskich relacjach obojętnie jakiego rodzaju (np. przez pokrewieństwo, wspólne projekty itp.).
 2. Recenzje będą sporządzane zgodnie z zasadą „double-blind review process”, tzn. artykuły oraz opinie będą przekazywane anonimowo.
 3. Sporządzanie recenzji odbywa się zarówno na przeznaczonych w tym celu formularzach, jak i w postaci swobodnego opisu i musi się kończyć wyraźnie sformułowanym podsumowaniem dotyczącym przyjęcia lub odrzucenia artykułu.
 4. W przypadku tylko jednej negatywnej recenzji Naukowa Rada Konsultacyjna zasięga trzeciej opinii, której wynik będzie decydujący, a w przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł zostaje odrzucony.
 5. Nie będą ujawniane dane osób recenzujących dane artykuły. Lista członków Międzynarodowego Komitetu Opiniującego znajduje się na stronie internetowej i będzie stale aktualizowana.

Uwagi dotyczące artykułów

Uwagi dotyczące przygotowywania artykułów do druku:

 1. Redakcja prosi o przedkładanie artykułów w dwóch egzemplarzach, jak opisano poniżej, ponadto o przekazanie ich w celu uzyskania opinii w formie anonimowej, tj. bez podania nazwiska lub wskazówek dotyczących autora. Proszę zrezygnować z formatowania własnego (formatowanie stron, nagłówków itp.). Dozwolone są tylko następujące formy czcionki: kursywa, wytłuszczenie (por. pkt 8) i KAPITALIKI (por. pkt 11 i 12), oraz mniejszy rozmiar czcionki przy dłuższych cytatach (por. pkt 6).
 1. Rysunki, grafiki, schematy itp. należy przesłać jako osobne pliki. Rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300 dpi (pikseli na cal).
 1. Maksymalny rozmiar artykułów: 45 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami.
 1. Treść artykułu poprzedza krótkie streszczenie w języku polskim, niemieckim i angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu). Nie powinno ono przekraczać ośmiu wierszy (na język).
 1. Wymagane jest podanie następujących informacji dodatkowych: imię i nazwisko autora na pierwszej stronie artykułu. W osobnym pliku prosimy o podanie krótkich danych biobibliograficznych autora z informacjami na temat jego kariery zawodowej i najważniejszych publikacji (na końcu każdego wydania rocznego pojawiają się krótkie biografie autorów).
 1. Cytaty. Dłuższe cytaty (powyżej trzech linijek), które tworzą całość składniową, można umieści w osobnych akapitach z wcięciami, sporządzając je tzw. petitem, czyli mniejszą czcionką, nie stosując wówczas cudzysłowu. Dodatkowe adnotacje autora należy umieścić w nawiasach kwadratowych. Pominięcia w cytatach również należy umieszczać w nawiasach kwadratowych […].
 1. Cudzysłów. Cytaty w tekście należy umieszczać w podwójnych cudzysłowach („…“). W pojedynczych cudzysłowach (‚…‘) znajdują się cytaty w cytatach, definicje, mowa niewłaściwa, pojęcia centralne oraz ekwiwalenty tłumaczeniowe poszczególnych słów i zwrotów.
 1. Wyróżnienia. Język przedmiotowy i tytuły literackie w tekście należy wyróżnić kursywą. Terminy ważne i wprowadzane po raz pierwszy należy zaznaczyć pogrubioną czcionką. Inne wyróżnienia, takie jak spacjowanie, podkreślenia itp. są niedozwolone.
 1. Przypisy. Przypisy umieszcza w tekście w postaci kolejnych cyfr, które przyjmują formę indeksów górnych bez nawiasów. Cyfry należy umieszczać kolejno po sobie, po znakach zamykających zdanie. W wersji drukowanej komentarze należy umieścić na dole strony.
 1. Układ akapitów. Nie stosujemy wcięć. Nowy akapit zaznacza się dodatkową interlinią.
 1. Informacje dotyczące bibliografii w tekście i przypisach powinno się umieszczać w skróconej formie w następujący sposób:

 

LEISI (1975: 142).

… ALTMANN (1988) i REIS (1977) zaapelowali o….

….artykuły w BOLINGER (1972c)….

… ostatnio szczegółowo omówione (LIPKA 1990: 171f.)……

….jak opisano w QUIRK / GREENBAUM (1973: 406-429)…

 

Nie należy umieszczać odsyłaczy do literatury na stronach internetowych (zob. także pkt 12) w tekście, lecz w przypisach. Należy stosować oznaczenie „dostępne online” w celu identyfikacji tekstów, które są również dostępne w formie drukowanej.

Nazwiska autorek i autorów mogą być napisane KAPITALIKAMI lub zwykłą czcionką, ale w żadnym wypadku nie WIELKIMI LITERAMI. Odniesienia do źródeł, które nie zostały wydrukowane lub są cytowane wyłącznie jeden raz, mogą zostać wymienione w całości w przypisach (por. także punkty 12 i 13).

 

 1. Bibliografia. Na końcu każdego artykułu należy umieścić bibliografię w rozdziale pod tytułem Literatur. Wpisy muszą być uporządkowane alfabetycznie zgodnie z nazwiskami autorów lub redakcji. Jeżeli jest wymienionych kilka dzieł tego samego autora, należy je wymienić w porządku chronologicznym, a w przypadku ukazania się kilku pozycji w tym samym roku należy zastosować dodatkowe oznaczenia literowe: a, b, c itd. Dane cytowanego wydania lub wydania aktualnego powinno być poprzedzone informacją na temat wydania pierwszego. Jeżeli to możliwe, powinno się oznaczać kolejne wydania numerami indeksów. W przypadku gazet należy podać datę oraz ewentualnie numer wydania. Po polskich tytułach musi występować tłumaczenie na język niemiecki w nawiasach kwadratowych (nie kursywą). W przypadku korzystania z tłumaczeń należy podać nazwisko tłumacza.

Przykłady:

 ALTMANN, HANS (1981): Formen der Herausstellung im Deutschen. Rechtsversetzung, Linksversetzung, Freies Thema und verwandte Konstruktionen. Tübingen (=Linguistische Arbeiten 106).

– (ed.) (1988): Intonationsforschungen. Tübingen (=Linguistische Arbeiten 200).

BOLINGER, DWIGHT (1972a): Degree Words. The Hague/Paris.

– (1972b): Accent is Predictable (if you’re a Mind-Reader). In: Language 48:633-644.

GALLMANN, PETER / SITTA, HORST (1997): Zum Begriff der orthographischen Regel. In: AUGST, GERHART / BLÜML, KARL / NERIUS, DIETER / SITTA, HORST (eds.): Zur Neuregelung der deutschen Orthographie. Begründung und Kritik. Tübingen, 93-109.

LEISI, ERNST (1952 / 4 1975): Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. Heidelberg.

WITKIEWICZ, STANISŁAW IGNACY (1986): Unersättlichkeit. Aus dem Polnischen von Walter Tiel. München.

 

Przypisy do literatury na stronach internetowych należy sporządzać w następującej formie: AUTOR: Tytuł: Adres (data).

Przykład: ADLER, OLIVIA: Café Nirvana: http://www.cafe-nirvana.com/ (11.02.2002).

 

 1. Wykaz źródeł. Jeśli w artykule cytowane są źródła niedrukowane, ich spis należy umieścić alfabetycznie według nazw źródeł w rozdziale pod tytułem Quellen pomiędzy tekstem głównym a bibliografią. Poszczególne opisy źródeł muszą zawierać następujące dane:

NAZWA ARCHIWUM/ZBIORU ITP. (Z PODANIEM MIEJSCA): Nazwa działu. Nazwa podpodziału(-ów) w porządku hierarchicznym. Nazwa zbioru archiwalnego. Numer i/lub nazwa zeszytu.

Przykład:

INSTITUT FÜR STADTGESCHICHTE FRANKFURT a. M.: Acten des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. 1762/1. Kaufmännische Vereine. Band 1 1873-1904.

 

 1. Cyfry i daty należy zapisywać słownie do dwunastu, powyżej 13 w postaci cyfr. Wyjątki: pięćdziesiąt, sto, tysiąc, milion, miliard. Nazwy miesięcy należy zapisywać słownie.

W adnotacjach wszystkie liczby zapisywane są cyframi. Wyjątki patrz wyżej.

 1. Skróty. Należy stosować następujące ujednolicone skróty:

 

Anm. Anmerkung(en) uwaga (uwagi)
f. folgende Seite następna strona
usw. und so weiter itp.
Bd./Bde. Band/Bände tom/tomy
ed. Herausgeber redakcja
V. Vers wers
bzw. beziehungsweise lub też, względnie
eds. herausgegeben redakcja
vgl. vergleiche porównaj
d.h. das heißt tzn.
Hs. Handschrift rękopis
Z. Zeile wiersz
(ed.)/(eds.) (editor/editors) redakcja
S. Seite strona
z.B. zum Beispiel na przykład
et alii und andere i inne
s. siehe patrz
zit. nach zitiert nach cytat z

Nie należy używać pozostałych skrótów. Skrót „ff.” jest niedozwolony. Proszę podawać dokładny zakres stron!

 

 1. Proszę unikać ograniczenia do form męskich: proszę stosować jedną z powszechnych form, na przykład aktorki i autorzy.
 1. Odniesienia w obrębie tego samego manuskryptu należy wyróżnić stosując kolorowe obramowanie.
 1. Poprawki. Wydawcy proszą, aby manuskrypty były przygotowane do druku.
 1. Egzemplarze autorskie. Autorki i autorzy otrzymują dwa egzemplarze autorskie.
 1. Wydanie online przez CONVIVIUM. Ponieważ autorzy zachowują prawa do artykułów, wszyscy autorzy proszeni są o wyrażenie zgody na publikację tekstu w wersji online. Oświadczenie takie znajduje się w formularzu dołączanym do oświadczenia ogólnego autorek i autorów.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

 

***

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

Guidelines concerning publication assessment in CONVIVIUM

 1. The first step of the editorial board will consist in getting acquainted with the paper proposed for publication. Following positive preliminary assessment by the editorial team, the paper will be sent for anonymous assessment.
 2. The editorial board will seek two independent opinions from members who are not members of the author’s scientific institute and are not in close relations of any kind (e.g. through kinship, joint projects etc.) with the author.
 3. Opinions will be made in accordance with the “double-blind review process” principle, i.e. papers and opinions will be anonymous.
 4. Opinions may be given on both special forms and in the form of free description and must end on a clearly formulated conclusion concerning either acceptance or rejection of the paper.
 5. If only one opinion is negative, the Scientific Advisory Body seeks a third opinion which will be decisive, and if there are two negative opinions, the paper is rejected.
 6. The personal details of persons assessing the given papers will not be disclosed. The list of members of the International Assessment Committee may be found on the Internet website and will be constantly updated.

 

Comments concerning manuscripts

Comments concerning preparation of manuscripts for print:

 1. The Editorial Board asks to submit manuscripts in two copies, as it is described below, and to send them in order to obtain opinions in an anonymous form, i.e. without giving the name or any details concerning the author.Please do not do any formatting on your own (page formatting, heading formatting, etc.). Only the following font forms are acceptable: italics, bold (see pt. 8) and small capitals (see points 11 and 12) as well as a smaller font size for longer quotations (see point 6).
 1. Pictures, graphics, charts etc. should be sent as separate files. The resolution must be at least 300 dpi (dots per inch).
 1. The maximum size of the manuscript: 45, 000 characters together with spaces and annotations.
 1. The text of the manuscript is preceded by a brief summary in Polish, German and English (together with the translation of the title). The summary should not exceed eight lines (per language).
 1. It is required to give the following additional information: the author’s name and surname on the first page of the manuscript. A separate file should contain short bibliographical data with information about the author’s professional career and major publications (short biographies of authors appear at the end of each yearly issue).
 1. Quotations. Longer quotations (of over three lines) which form an integrated whole may be placed in separate paragraphs with indentation written in smaller font, not using any quotation marks. Any additional annotations by the author should be inserted in square brackets. Any omissions in quotations also should be inserted in square brackets […].
 1. Quotation marks. Quotations in the text should be enclosed in double quotation marks (“…“). Single quotation marks (‘…‘) should be used for quotations within quotations, definitions, reported speech, central notions and translation equivalents of individual words and phrases.
 1. Displays. Specialist language and literary titles in the text should be displayed in italics. Terms which are important and introduced for the first time should be highlighted by bold face. Other displays, such as spacing, underlining etc. are not allowed.
 1. Annotations. Annotations should be inserted into the text in the form of subsequent numbers which assume the form of superscripts without brackets. The numbers should be inserted consecutively after punctuation marks at the end of the sentence. In the printed version comments should be inserted at the bottom of the page.
 1. Paragraph layout. No indentations are used. A new paragraph should be marked by means of an additional line spacing.
 1. Information concerning references in the text and footnotes should be placed in an abbreviated form in the following way:

LEISI (1975: 142).

… ALTMANN (1988) and REIS (1977) pleaded to….

….papers in BOLINGER (1972c)….

… recently discussed in detail (LIPKA 1990: 171f.)……

….as it was described in QUIRK / GREENBAUM (1973: 406-429)…

References to literature on Internet sites (also see point 12) should be inserted in footnotes rather than in the text. Authors should use the term “available online” in order to identify texts which are also available in the printed form.

Names of authors may be written in SMALL CAPITALS or normal font but never in CAPITAL LETTERS. References to sources which are not printed or are quoted only once may be listed in full in references (see also points 12 and 13).

 

 1. References. Bibliography should be placed at the end of each paper in the chapter entitled References. Entries must be in alphabetical order according to the surnames of authors or editors. If several works by the same author are mentioned, they should be listed in chronological order, and if several works were published in the same year they should be additionally marked with small letters: a, b, c, etc. Data of the cited edition or the current edition should be preceded by information on the first issue. The subsequent issues should be marked with index numbers if possible. In the case of newspapers, the date and possibly the issue number should be given. Polish titles should be followed by their translation into German in square brackets (not in italics). If a translation is used, the name of the translator should be provided.

Examples:

 ALTMANN, HANS (1981): Formen der Herausstellung im Deutschen. Rechtsversetzung, Linksversetzung, Freies Thema und verwandte Konstruktionen. Tübingen (=Linguistische Arbeiten 106).

– (ed.) (1988): Intonationsforschungen. Tübingen (=Linguistische Arbeiten 200).

BOLINGER, DWIGHT (1972a): Degree Words. The Hague/Paris.

– (1972b): Accent is Predictable (if you’re a Mind-Reader). In: Language 48: 633-644.

GALLMANN, PETER / SITTA, HORST (1997): Zum Begriff der orthographischen Regel. In: AUGST, GERHART / BLÜML, KARL / NERIUS, DIETER / SITTA, HORST (eds.): Zur Neuregelung der deutschen Orthographie. Begründung und Kritik. Tübingen, 93-109.

LEISI, ERNST (1952 / 4 1975): Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. Heidelberg.

WITKIEWICZ, STANISŁAW IGNACY (1986): Unersättlichkeit. Aus dem Polnischen von Walter Tiel. München.

 

References to literature on websites should be written in the following form: AUTHOR: Title: Internet Address (date).

Example: ADLER, OLIVIA: Café Nirvana: http://www.cafe-nirvana.com/ (11.02.2002).

 

 1. A list of sources. If unprinted sources are quoted in the article, their list should be placed in alphabetical order according to names of sources in the chapter entitled Quellen between the main text and references. Individual descriptions of sources must include the following data:

NAME OF ARCHIVE/COLLECTION ETC. (INDICATING THE PLACE): Name of the section. Name of the subsection(s) in hierarchical order. Name of archive collection. The number and/or name of the issue.

Example:

INSTITUT FÜR STADTGESCHICHTE FRANKFURT a. M.: Acten des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. 1762/1. Kaufmännische Vereine. Band 1 1873-1904.

 

 1. Numbers and dates up to twelve should be written in words, and those over 13 in figures. Exceptions: fifty, hundred, thousand, million, billion. The names of the months should be written in words. In annotations all numbers are written in figures. See exceptions above.
 1. Abbreviations. The following uniform abbreviations should be used:
Anm. Anmerkung(en) note(s)
f. folgende Seite next page
usw. und so weiter etc.
Bd./Bde. Band/Bände volume(s)
ed. Herausgeber editor
V. Vers verse
bzw. beziehungsweise or (else), respectively
eds. herausgegeben edited
vgl. vergleiche compare
d.h. das heißt i.e.
Hs. Handschrift manuscript
Z. Zeile line
(ed.)/(eds.) (editor/editors) editor(s)
S. Seite page
z.B. zum Beispiel for example
et alii und andere and others
s. siehe see
zit. nach zitiert nach quoted after

Other abbreviations should not be used. The abbreviation „ff.” is not allowed. Please give exact pages.

 

 1. References within the same manuscript should be highlighted using colourful edging.
 1. Corrections. Manuscripts should be prepared for print as requested by publishers.
 1. Author’s copies. Authors receive two author’s copies.
 1. Online edition by CONVIVIUM. As authors reserve their right to articles, all authors are asked to give consent for online text publication. Such a statement may be found in the form attached to the general statement of authors.

 

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

 

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

 

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

 

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

 

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

 

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

 

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

 

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

 

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

 

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

 

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

 

 

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

 

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

 

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

 

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

 

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

 

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

 

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

 

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

 

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

Komentarze

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, Hamburg

Komentarze

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Pomorska 171/173
PL-90-236 Łódź
Tel./Fax: 0048- 42-665 54 22

E-Mail: redaktion@convivium.edu.pl

Komentarze

Komentarze