Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

cover_issue_69_pl_PL

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica has been published since 1980. From its very beginnings it has been striving to be an ambitious journal commenting on the changes which both Polish and European societies have been subjected to. Its papers include presentations and research reports, social and political analyses, interesting analytical and methodological texts. Issues of Folia Sociologica include journals published in English (this was the format of the first issue of the journal), or issues published in two or three languages; a volume in Polish and Russian and a volume in Polish, English and German.

The profile of Folia Sociologica includes the broadly understood subject matter of social issues. The intention of the editorial team is to publish papers being a result of original empirical research, both individual and collective. The editorial team is open to different theoretical and methodological paradigms. The journal will publish papers from the field of social and humanistic sciences, including texts which refer to both the classical and contemporary sociological thought and all its sub-disciplines. It is also supposed to publish papers which deal with the subject matter combining sociology with other disciplines, such as anthropology, ethnography, political sciences, social psychology, psychosociology, demography or management sciences. The editorial team stresses, however, that it strives to root the journal’s profile in the sociological tradition, hence papers of this type will be given priority in the decision-making process concerning their publication. Volumes may be either monographic in character or represent an overview of publications concerning different spheres of social life. Each volume will be edited by a person in charge of its substantive correctness.

 

Publisher: Lodz University Press

Amount of research and review articles which were published last year: 31

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

 

***

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ukazuje się od 1980 roku. Od początków swego istnienia starało się być ambitnym czasopismem komentującym zmiany jakim podlegały polskie i europejskie społeczeństwa. Wśród artykułów znajdują się prezentacje i raporty z badań, analizy społeczno-polityczne, interesujące teksty analityczne i metodologiczne. Wśród numerów Folia Sociologica znajdują się również zeszyty wydane w języku angielskim (taką formę miał pierwszy numer czasopisma), ponadto numery w dwóch i trzech językach; zeszyt w języku polskim i rosyjskim oraz tom w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Profil czasopisma Folia Sociologica obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jednak, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji. Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany jest przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 31

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja czasopisma “Folia Sociologica” / Editorial board
 • Redaktor naczelny / Editor-in-chief
 • dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych IS UŁ, Poland)
 • Redaktor językowy / Language editor
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski  (Katedra Socjologii Sztuki IS UŁ, Poland)
 • Redaktor statystyczny / Statistical editor
 • dr Piotr Szukalski (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UŁ, Poland)
 • Redaktor prowadzący / Editor
 • dr Marcin Kotras (Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ, Poland) kotras@o2.pl
 • Redaktor prowadzący / Editor
 • dr Emilia Garncarek (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych IS UŁ, Poland) emilia.garncarek@uni.lodz.pl
 
 • Rada Programowa / Scientific council
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Prof. Martina Endepohls – Ulpe, Universität Koblenz-Landau, Germany
 • Prof. Christine Fontanini, University of Lorraine, France
 • Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński, Poland
 • Dr Krzysztof Nawratek, The University of Sheffield, School of Architecture, England
 • Prof. Claudia Quaiser – Pohl, Universität Koblenz-Landau, Germany
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski, Poland
 
 • Ewa Malinowska
 • dr habil. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, socjologia przemian społecznych.
 
 • 2001 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego;
 • 2002 – 2011 – profesor WSH-E w Pabianicach.
 • 2004 – 30. 09. 2016 – profesor nadzwyczajny UŁ;
 • 2011 – 30.09.2016 – kierownik samodzielnego Zakładu Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;
 • od 01.10.2016 – adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych;
Stypendystka: rządu francuskiego (01.01-30.06.1985); francuskiego Ministerstwa Badań i Technologii (01.09.1992-01.03.1993) – pod kier. Alain Touraine’a.
Zainteresowania naukowe: teoretyczno-metodologiczne i empiryczne problemy przemian  kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa; rola ruchów społecznych w tym procesie.
Dorobek naukowy, kształcenie kadr: Autorka sześćdziesięciu kilku artykułów i jednej książki, współautorka kilku książek. Redaktorka kilku książek oraz 7 monograficznych tomów punktowanych czasopism (Przegląd Socjologiczny, Folia Sociologica). Publikuje w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, w czasopismach (m.in. „Roczniki Socjologii Wsi”, Cultures et Societes de l’Est,  „Women’s Studies International Forum”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”, „Folia Sociologica”) i w recenzowanych monografiach opublikowanych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Rosja, Węgry).
Kierowanie projektami badawczymi (ostatnio):
* 2010-2012 kierownik zespołu analizującego kapitał ludzki i społeczny z perspektywy genderowej (projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS),
* 2013-2016  kierownik projektu finansowanego przez NCN pt. Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu.
Promotorka 4 obronionych prac doktorskich (dalsze 3 rozprawy w toku, w tym 2 otwarte przewody doktorskie).
Autorka licznych recenzji doktorskich, habilitacyjnych, wydawniczych recenzji monografii autorskich i zbiorowych oraz artykułów złożonych do renomowanych czasopism socjologicznych; Ekspert NCN. Członkostwo w PTS od 1971 roku.
Od 2009 roku redaktorka naczelna kwartalnika Folia Sociologica, UŁ.
 
 • Ewa Malinowska
 • PhD in sociology, social transformation sociology
 
 • 2001 – obtained habilitation [a post-PhD degree];
 • 2002 – 2011 – Professor of the University of Humanities and Economics (WSH-E) in Pabianice.
 • 2004 – 30. 09. 2016 – Associate Professor of the University of Lodz;
 • 2011 – 30.09.2016 – head of the independent Department of Sociology of Gender and Social Movements of the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology;
 • Since 01.10.2016 – Assistant Professor in the Department of Sociology of Social Structure and Social Change at the University of Lodz;
 • Grant holder of: the French government (01.01-30.06.1985); the French Ministry of Research and Technology (01.09.1992-01.03.1993) under the auspices of Alain Touraine.
Scientific interests: theoretical and methodological as well as empirical issues concerning transformations of the cultural modern society model; the role of social movements in this process. Academic output, staff training: Author of over sixty papers and one book, co-author of several books. Editor of several books and 7 monographic volumes of journals with ISI impact factors (Przegląd Socjologiczny, Folia Sociologica). She publishes papers in Polish, French, English, German and Russian, in journals (e.g. Roczniki Socjologii Wsi, Cultures et Societes de l’Est, Women’s Studies International Forum, Kultura i Społeczeństwo, Przegląd Socjologiczny, Studia Socjologiczne, Folia Sociologica) and in reviewed monographs published both at home and abroad (Germany, France, Russia, Hungary).  
 • Head of research project (recently):
 • * 2010-2012 head of the team analyzing human and social capital from the gender perspective (project Human and social capital as the Lodz region development factors, co-financed from EU resources as part of the European Social Fund),
 • * 2013-2016  head of the project financed by the National Science Centre entitled Cultural Considerations of Male and Female Attitudes of All Ages to Their Appearance and Health
Promotor of 4 doctoral dissertations (3 more dissertations in progress, including 2 admissions into the PhD programme). Author of numerous doctoral, habilitation and publishing reviews of single-author and collective monographs as well as papers submitted to prestigious sociological journals; Expert of the National Science Centre. Membership in the Polish Sociological Association since 1971.
 • Editor-in-chief of the quarterly Folia Sociologica, the University of Lodz, since 2009.
   

Komentarze

Guidelines for Authors – journal “Folia Sociologica”

Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

Guidance for authors

The preferred length of papers is between 32 thousand and 40 thousand characters (10-15 pages) together with graphics or/and tables. The first title page below the author’s name ought to include academic affiliations.
•Please use Times New Roman font, size 12, 1.5 spacing.
•Margins : left and right 2.5 cm; top and bottom 2 cm.
•Source references in the text: please put the references in parentheses according to the scheme: author’s name, publication year: page number. Examples:

 

(Mazur 2002:78)

(Dahrendorf 1999, as cited in Judt 2011:108)

 

Author’s annotations may be formed as footnotes.

 

References: please prepare the bibliography according to the following example: author’s last name, initial of the first name, publication year (in parentheses), title (in italics), publishing house, place of publication; e.g.:

 

Bauman Z. (1993), Postmodern ethics, Blackwell publishing, Oxford

Clarke, Peter B. (ed.) (2009), The Oxford Handbook of Sociology of Religion, Oxford University Press, Oxford/New York

 

Jonston R.J. (1976), Residential Area Characteristics [in:] Herbert D.T., Jonston R.J. (eds.), Social Areas in Cities, vol. 1, Wiley, New York

Grant D.S., Wallace M. (1991), Why Do Stokes Turn Violent?, American Journal of Sociology, vol. 96, No.5

 

Illustrations, graphics, figures, etc.: Please name and number them continuously (above the illustration, graphics), and below please note source references.

 

Abstract it should be placed before keywords and the main text and consist of between 15 and 20 lines.

 

Manuscript layout: please note the order of sections:

Author’s full name

 

Affiliations

 

e-mail

 

Title (aligned to center)

 

Abstract

 

Keywords

 

Article (possibly divided into sections: introduction, main chapters and subchapters, conclusions etc.)

 

References

 

Please submit manuscript files in Word (as doc.), RTF or ODT as only these formats can be used during the production process.

 

THE PROCEDURE FOR REVIEWING ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL FOLIA SOCIOLOGICA

The procedure for reviewing articles in the journal complies with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education published in Good Practices in Reviewing Procedures in Science, Warsaw 2011.

The Editorial Board of the journal together with the Programme Council and the Editor of the given volume make a preliminary assessment of submitted manuscripts considering their conformity with the journal’s profile as well as basic requirements of scientific rigour and certain substantive level. Papers which do not meet the basic publishing conditions will not be accepted. Furthermore, only those manuscripts which are original and have not been published elsewhere will be considered for publication in the journal.
Manuscripts qualified for publication are subjected to peer review by external experts in the field. Reviews are conducted on official forms which are available on the website of the journal www.sociologica.online.uni.lodz.pl in the tab Guidelines for Authors. External reviewers shall be independent academics specialising in the subject and cannot be part of the editorial staff or the Programme Council, or be employed in the academic unit to which the journal’s Editor-in-chief is affiliated. Moreover, the manuscripts are not sent to reviewers from the same academic centre as the author, as well as to persons who may appear to be in a conflict of interest with authors, i.e. direct personal, professional and subordination relationships with the author of the article, direct scientific cooperation over the last 2 years (especially concerning the submitted paper).
The Reviewer cannot be author of a text in the volumefor which a review of his/her authorship is already being prepared.
Papers are reviewed confidentially and anonymously (double-blind review process). The list of all reviewers is published once a year on the journal’s website. The names of the reviewers for each volume are not revealed.
Each review must have a written form and it is always concluded with an unequivocal opinion on whether the article should be accepted for publication or not. All papers submitted for publication are reviewed by two experts. Upon receipt of the review by the Editorial Committee the author is informed of its outcome and the necessary modifications. The final decision regarding the publication is made by the Editors in consultation with the Programme Council.

ARTICLE REVIEW FORM – Journal FOLIA SOCIOLOGICA

  1. Does the paper correspond to the journal’s profile?
  2. Is the paper closely related to the theme of the volume being prepared?
  3. Does the paper’s title clearly and effectively convey the paper’s content?
  4. Is the paper organised in a sensible and logical fashion?
  5. Is the paper technically correct (appropriate references, citation formats, footnotes, figures, tables and general standards of academic writing)?
  6. May the paper be considered innovative and original with regard to the information it contains?
  7. Do the theses presented in the paper derive from theoretical considerations and conducted empirical analyses?
  8. Does the paper require shortening or extension of some of its sections, which would positively affect its reading and informative value?
  9. Are the references to the literature in the subject matter adequate and justified?
  10. May the paper be recognised as a scientific study (includes theses, critically develops and summarizes them), or is it more of a research report (mainly presentation of data)?
  11. Reviewer’s recommendation: Is the paper suitable for publication in the journal’s volume?
   (Please indicate your choice by putting “x” in the proper row of the right column.)
   I. Yes, accept it as it is.
   II. Yes, with minor revisions.
   III. Yes, with major revisions.
   IV. No, it is not suitable for publication because it:
   a. does not correspond to the journal’s profile.
   b. does not correspond to the theme of the volume prepared.
   c. does not meet formal requirements and standards of academic writing. d. contains methodological errors. e. other reasons (justification below).

 

   If answer 3 is chosen, should the modified article be resubmitted to the reviewer?
   Please add a brief comment on the article including suggested alterations to the text and issues requiring a deeper study and extension:……………………………..

 

Informacje dla Autorów artykułów do “Folia Sociologica”

Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

EDYCJA TEKSTU

Preferowana objętość artykułu to między 32 tysiące a 40 tysięcy znaków (10-15 stron) wraz z rysunkami czy/i tabelami. Na pierwszych stronach artykułów pod imieniem i nazwiskiem autora należy zamieścić informację o miejscach pracy.

Prosimy o pisanie artykułu czcionką Times New Roman , wielkość czcionki: 12, interlinia w tekście 1,5.

Marginesy : prawy i lewy 2,5 cm. Dolny i górny 2 cm.

Cytowany fragment tekstu prosimy pisać kursywą z pominięciem cudzysłowu

Przypisy proszę robić w tekście, używając zwykłych nawiasów: autor, rok wydania:numer strony, czyli np.:

(Walczak-Duraj 1998)
(Mazur 2002:78)
(Dahrendorf 1999 za Judt 2011:108)

W przypadku cytowania za innym opracowaniem/autorem proszę w bibliografii wskazać źródło, do którego Autor/Autorka dotarł

przypisy autorskie mogą mieć formę przypisów dolnych

Bibliografię proszę przygotować według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, czyli np.:

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jeśli w tekście cytowano zakres stron, odwołując się do określonej części pracy, proszę na końcu w bibliografii zamieścić cytowane strony:

Elias N.(2009), Społeczeństwo jednostek , Wydawnictwo PWN, Warszawa, s.110-166.

Rysunki, tabele, schematy itp. proszę tytułować i numerować według numeracji ciągłej (na górze rysunku, tabeli), na dole zaś proszę umieszczać źródła

Streszczenie artykułu powinno mieć objętość 15-20 wierszy ; prosimy o sporządzenie streszczenia w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Streszczenie w języku polskim to Abstrakt umieszczany na początku tekstu, zaś to w języku angielskim to Summary umieszczane na końcu, za bibliografią. W przypadku streszczenia angielskiego prosimy również o umieszczenie nad streszczeniem tytułu w języku angielskim.

Prosimy o zachowanie następującego układu artykułu:

Imię i nazwisko Autorki/Autora

Afiliacja/miejsca pracy

adres e-mail

Tytuł (wyśrodkowany)

Abstrakt

Słowa kluczowe w języku polskim

Tekst artykułu (możliwy podział na części składowe)

Bibliografia

Tytuł w języku angielskim

Streszczenie w języku angielskim (summary)

Słowa kluczowe w języku angielskim (key words)

Artykuły prosimy przesłać na adres mailowy foliasociologica@gmial.com w formacie umożliwiającym edycję, np. doc, rtf, odt.

Jeśli artykuł został przygotowany w języku angielskim proszę dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.


 

RZETELNOŚĆ NAUKOWA

Redakcja przypomina, że praktyki określane jako “ghostwritng” i “guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i dlatego redakcja dokłada wszelkich starań aby tego typu praktyki w procesie publikacyjnym zostały wyeliminowane.

Z “ghost writnig” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Redakcja prosi więc o zawieranie w tekstach informacji na temat współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.
Przypominamy również, że publikowane mogą być teksty przygotowane przez więcej niż jedną Autorkę/Autora.

Z “guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,a pomimo to jest autorem, bądź współautorem publikacji.

PROCEDURA RECENZOWANIA TEKSTÓW

RECENZOWANIE TEKSTÓW JEST ZGODNE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Redakcja czasopisma Folia Sociologica wraz z Radą Naukową i Redaktorem przygotowywanego tomu dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane. Ponadto, redakcja zaznacza, że publikowane będą jedynie oryginalne opracowania, które nie zostały opublikowane wcześniej w innych czasopismach.
Teksty zakwalifikowane do publikacji przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, którzy recenzują je w oparciu o formularz recenzji zaprezentowany na stronie www.sociologica.online.uni.lodz.pl w zakładce Author’s Guideline. Za recenzentów zewnętrznych uznaje się osoby, które nie zasiadają w redakcji czasopisma ani w jego Radzie Naukowej, nie są również zatrudnione w podmiocie, gdzie afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma. Recenzentem zewnętrznym nie może być również osoba, która pochodzi z tej samej jednostki, z której pochodzi Autor. Teksty nie są też wysyłane osobom, które pozostają z Autorem w konflikcie interesów, za które uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat (zwłaszcza zaś dotyczącą przygotowywanego tekstu).
Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.
Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
Recenzja ma formę pisemną w oparciu o formularz recenzji i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Wszystkie artykuły złożone do publikacji recenzowane są przez dwóch recenzentów. Po otrzymaniu przez Redakcję czasopisma recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redakcja czasopisma w porozumieniu z Radą Naukową.

FORMULARZ RECENZJI

1.Czy artykuł odpowiada profilowi czasopisma?

2.Czy artykuł odpowiada zakresowi tematycznemu przygotowywanego tomu?

3.Czy treść artykułu jest zgodna z tytułem?

4.Czy struktura artykułu jest spójna i logiczna?

5.Czy artykuł jest poprawny od strony formalnej (cytaty, przypisy, tabele, wykresy, ogólne standardy tzw. academic writing)?

6.Czy artykuł można uznać za oryginalny pod kątem zawartych w nim informacji, tez i konkluzji?

7. Czy zawarte w artykule tezy i konkluzje wynikają z prowadzonych rozważań teoretycznych i analiz empirycznych?

8.Czy artykuł wymaga skrócenia lub poszerzenia niektórych jego części, co pozytywnie wpłynie na jego na lekturę?

9.Czy odniesienia do literatury przedmiotu są adekwatne i uzasadnione?

10.Czy artykuł może być uznany za opracowanie naukowe (zawiera tezy, ich krytyczne rozwinięcie i podsumowanie), czy jest to głównie opracowanie o charakterze raportu z badań (głównie prezentacja danych)?

11.Konkluzja: Czy artykuł nadaje się do publikacji w tomie?

I.Tak, w istniejącej formie.
II.Tak, z niewielkimi zmianami.
III.Tak, po wprowadzeniu zasadniczych zmian (ponownym przygotowaniu).
IV.Nie, nie nadaje się do publikacji:

a. nie odpowiada profilowi czasopisma.
b. nie odpowiada tematyce przygotowanego tomu.
c. nie spełnia wymogów formalnych i standardów dotyczących tekstów naukowych.
d. zawiera błędy metodologiczne.
e. inne powody (uzasadnienie poniżej).

Czy w przypadku odpowiedzi 3 życzy sobie Pani/Pan do recenzji aby ponownie przesłać artykuł do recenzji?

Proszę dodanie krótkiego komentarza na temat artykułu, wraz z sugerowanymi zmianami i uzupełnieniami jakie powinny być wprowadzone:…………………………….

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

   • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
   • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
   • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

Komentarze

 • ARIANTA
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEEOL
 • CEJSH
 • DOAJ
 • ERIH PLUS
 • MIAR
 • Index Copernicus (Index Copernicus Value 2017 = 69.97)

Komentarze

http://sociologica.online.uni.lodz.pl/

Adres kontaktowy/address:
Instytut Socjologii UŁ
Folia Sociologica
ul. Rewolucji 1905r. nr 41
Łódź 90-214

mail:

foliasociologica@gmail.com

kotras@o2.pl

Komentarze

Komentarze