Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

soc 52

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica


Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” ukazuje się od 1980 roku. Od początków swego istnienia starało się być ambitnym czasopismem komentującym zmiany jakim podlegały polskie i europejskie społeczeństwa. Wśród artykułów znajdują się prezentacje i raporty z badań, analizy społeczno-polityczne, interesujące teksty analityczne i metodologiczne. Wśród numerów Folia Sociologica znajdują się również zeszyty wydane w języku angielskim (taką formę miał pierwszy numer czasopisma), ponadto numery w dwóch i trzech językach; zeszyt w języku polskim i rosyjskim oraz tom w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Profil czasopisma „Folia Sociologica” obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jednak, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji. Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany jest przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redakcja czasopisma „Folia Sociologica”
 • Redaktor naczelny
 • dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych IS UŁ)
 • Redaktor językowy
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski  (Katedra Socjologii Sztuki IS UŁ)
 • Redaktor statystyczny
 • dr Piotr Szukalski (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UŁ)
 • Redaktor prowadzący
 • dr Marcin Kotras (Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ) kotras@o2.pl
 • Redaktor prowadzący
 • dr Emilia Garncarek (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych IS UŁ) emilia.garncarek@uni.lodz.pl
 
 • Rada Programowa
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Martina Endepohls – Ulpe, Niemcy, Universität Koblenz-Landau
 • Prof. Christine Fontanini, Francja, University of Lorraine
 • Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Krzysztof Nawratek, Anglia, The University of Sheffield, School of Architecture
 • Prof. Claudia Quaiser – Pohl, Niemcy, Universität Koblenz-Landau
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski
 
Ewa Malinowska
dr habil. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, socjologia przemian społecznych.
 
2001 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego;
2002 – 2011 – profesor WSH-E w Pabianicach.
 1. 2004 – 30. 09. 2016 – profesor nadzwyczajny UŁ;
 2. 2011 – 30.09.2016 – kierownik samodzielnego Zakładu Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;
Od 01.10.2016 – adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych;
Stypendystka: rządu francuskiego (01.01-30.06.1985); francuskiego Ministerstwa Badań i Technologii (01.09.1992-01.03.1993) – pod kier. Alain Touraine’a.
Zainteresowania naukowe: teoretyczno-metodologiczne i empiryczne problemy przemian  kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa; rola ruchów społecznych w tym procesie.
Dorobek naukowy, kształcenie kadr: Autorka sześćdziesięciu kilku artykułów i jednej książki, współautorka kilku książek. Redaktorka kilku książek oraz 7 monograficznych tomów punktowanych czasopism (Przegląd Socjologiczny, Folia Sociologica). Publikuje w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, w czasopismach (m.in. „Roczniki Socjologii Wsi”, Cultures et Societes de l’Est,  „Women’s Studies International Forum”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”, „Folia Sociologica”) i w recenzowanych monografiach opublikowanych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Rosja, Węgry).
Kierowanie projektami badawczymi (ostatnio):
* 2010-2012 kierownik zespołu analizującego kapitał ludzki i społeczny z perspektywy genderowej (projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS),
* 2013-2016  kierownik projektu finansowanego przez NCN pt. Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu.
Promotorka 4 obronionych prac doktorskich (dalsze 3 rozprawy w toku, w tym 2 otwarte przewody doktorskie).
Autorka licznych recenzji doktorskich, habilitacyjnych, wydawniczych recenzji monografii autorskich i zbiorowych oraz artykułów złożonych do renomowanych czasopism socjologicznych; Ekspert NCN. Członkostwo w PTS od 1971 roku.
Od 2009 roku redaktorka naczelna kwartalnika Folia Sociologica, UŁ.
   

Komentarze

Informacje dla Autorów artykułów do „Folia Sociologica”

EDYCJA TEKSTU

Preferowana objętość artykułu to między 32 tysiące a 40 tysięcy znaków (10-15 stron) wraz z rysunkami czy/i tabelami. Na pierwszych stronach artykułów pod imieniem i nazwiskiem autora należy zamieścić informację o miejscach pracy.

Prosimy o pisanie artykułu czcionką Times New Roman , wielkość czcionki: 12, interlinia w tekście 1,5.

Marginesy : prawy i lewy 2,5 cm. Dolny i górny 2 cm.

Cytowany fragment tekstu prosimy pisać kursywą z pominięciem cudzysłowu

Przypisy proszę robić w tekście, używając zwykłych nawiasów: autor, rok wydania:numer strony, czyli np.:

(Walczak-Duraj 1998)
(Mazur 2002:78)
(Dahrendorf 1999 za Judt 2011:108)

W przypadku cytowania za innym opracowaniem/autorem proszę w bibliografii wskazać źródło, do którego Autor/Autorka dotarł

przypisy autorskie mogą mieć formę przypisów dolnych

Bibliografię proszę przygotować według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, czyli np.:

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jeśli w tekście cytowano zakres stron, odwołując się do określonej części pracy, proszę na końcu w bibliografii zamieścić cytowane strony:

Elias N.(2009), Społeczeństwo jednostek , Wydawnictwo PWN, Warszawa, s.110-166.

Rysunki, tabele, schematy itp. proszę tytułować i numerować według numeracji ciągłej (na górze rysunku, tabeli), na dole zaś proszę umieszczać źródła

Streszczenie artykułu powinno mieć objętość 15-20 wierszy ; prosimy o sporządzenie streszczenia w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Streszczenie w języku polskim to Abstrakt umieszczany na początku tekstu, zaś to w języku angielskim to Summary umieszczane na końcu, za bibliografią. W przypadku streszczenia angielskiego prosimy również o umieszczenie nad streszczeniem tytułu w języku angielskim.

Prosimy o zachowanie następującego układu artykułu:

Imię i nazwisko Autorki/Autora

Afiliacja/miejsca pracy

adres e-mail

Tytuł (wyśrodkowany)

Abstrakt

Słowa kluczowe w języku polskim

Tekst artykułu (możliwy podział na części składowe)

Bibliografia

Tytuł w języku angielskim

Streszczenie w języku angielskim (summary)

Słowa kluczowe w języku angielskim (key words)

Artykuły prosimy przesłać na adres mailowy foliasociologica@gmial.com w formacie umożliwiającym edycję, np. doc, rtf, odt.

Jeśli artykuł został przygotowany w języku angielskim proszę dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

ENGLISH VERSION
Author’s guidelines – journal „Folia Sociologica”

TEXT EDITION

Preferred length of papers contains between 32 thousand and 40 thousand characters (10-15 pages) together with graphics or/and tables. The first, title page below the author’s name ought to include academic affiliations.

Please use Times New Roman font, size 12, spaced 1,5.

Margines : left and right 2,5 cm; top and bottom 2 cm.

Source reference in the text : please put the references in parentheses according to the scheme: author’s name, publication year: page number. Examples:

(Mazur 2002:78)
(Dahrendorf 1999, as cited in Judt 2011:108)

Author’s annotations may be formed as footnotes.

References : please prepare bibliography according to the following example: author’s last name, initial of the first name, publication year (in paretheses), title (cursiva), publisher, place of publication; that is:

Bauman Z. (1993), Postmodern ethics, Blackwell publishing, Oxford
Clarke, Peter B. (ed.) (2009), The Oxford Handbook of Sociology of Religion, Oxford University Press, Oxford/New York

Jonston R.J. (1976), Residential Area Characteristics [in:] Herbert D.T., Jonston R.J. (eds.), „Social Areas in Cities”, vol. 1, Wiley, New York
Grant D.S., Wallace M. (1991), Why Do Stokes Turn Violent?, „American Journal of Sociology”, vol. 96, No.5

Illustrations, graphics, figures, etc. : Please name and number them continuously (above the illustration, graphic), and below please note source references.

Abstract : should be placed before key words and the main text and consist of between 15 and 20 lines.

Manuscript organisation : please note the order of sections:

Author’s full name

Affiliations

e-mail

Title (aligned to center)

Abstract

Key words

Article (possibly divided into sections: introduction, main chapter and subchapters, conclusions etc.)

References

Please submit manuscripts files in Word (as doc.), RTF or ODT as only these formats can be used during the production process.

RZETELNOŚĆ NAUKOWA

Redakcja przypomina, że praktyki określane jako „ghostwritng” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i dlatego redakcja dokłada wszelkich starań aby tego typu praktyki w procesie publikacyjnym zostały wyeliminowane.

Z „ghost writnig” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Redakcja prosi więc o zawieranie w tekstach informacji na temat współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.
Przypominamy również, że publikowane mogą być teksty przygotowane przez więcej niż jedną Autorkę/Autora.

Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,a pomimo to jest autorem, bądź współautorem publikacji.

PROCEDURA RECENZOWANIA TEKSTÓW

RECENZOWANIE TEKSTÓW JEST ZGODNE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Redakcja czasopisma Folia Sociologica wraz z Radą Naukową i Redaktorem przygotowywanego tomu dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane. Ponadto, redakcja zaznacza, że publikowane będą jedynie oryginalne opracowania, które nie zostały opublikowane wcześniej w innych czasopismach.
Teksty zakwalifikowane do publikacji przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, którzy recenzują je w oparciu o formularz recenzji zaprezentowany na stronie www.sociologica.online.uni.lodz.pl w zakładce Author’s Guideline. Za recenzentów zewnętrznych uznaje się osoby, które nie zasiadają w redakcji czasopisma ani w jego Radzie Naukowej, nie są również zatrudnione w podmiocie, gdzie afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma. Recenzentem zewnętrznym nie może być również osoba, która pochodzi z tej samej jednostki, z której pochodzi Autor. Teksty nie są też wysyłane osobom, które pozostają z Autorem w konflikcie interesów, za które uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat (zwłaszcza zaś dotyczącą przygotowywanego tekstu).
Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.
Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
Recenzja ma formę pisemną w oparciu o formularz recenzji i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Wszystkie artykuły złożone do publikacji recenzowane są przez dwóch recenzentów. Po otrzymaniu przez Redakcję czasopisma recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redakcja czasopisma w porozumieniu z Radą Naukową.

FORMULARZ RECENZJI

1.Czy artykuł odpowiada profilowi czasopisma?

2.Czy artykuł odpowiada zakresowi tematycznemu przygotowywanego tomu?

3.Czy treść artykułu jest zgodna z tytułem?

4.Czy struktura artykułu jest spójna i logiczna?

5.Czy artykuł jest poprawny od strony formalnej (cytaty, przypisy, tabele, wykresy, ogólne standardy tzw. academic writing)?

6.Czy artykuł można uznać za oryginalny pod kątem zawartych w nim informacji, tez i konkluzji?

7. Czy zawarte w artykule tezy i konkluzje wynikają z prowadzonych rozważań teoretycznych i analiz empirycznych?

8.Czy artykuł wymaga skrócenia lub poszerzenia niektórych jego części, co pozytywnie wpłynie na jego na lekturę?

9.Czy odniesienia do literatury przedmiotu są adekwatne i uzasadnione?

10.Czy artykuł może być uznany za opracowanie naukowe (zawiera tezy, ich krytyczne rozwinięcie i podsumowanie), czy jest to głównie opracowanie o charakterze raportu z badań (głównie prezentacja danych)?

11.Konkluzja: Czy artykuł nadaje się do publikacji w tomie?
1.Tak, w istniejącej formie.
2.Tak, z niewielkimi zmianami.
3.Tak, po wprowadzeniu zasadniczych zmian (ponownym przygotowaniu).
4.Nie, nie nadaje się do publikacji:
a. nie odpowiada profilowi czasopisma.
b. nie odpowiada tematyce przygotowanego tomu.
c. nie spełnia wymogów formalnych i standardów dotyczących tekstów naukowych.
d. zawiera błędy metodologiczne.
e. inne powody (uzasadnienie poniżej).
Czy w przypadku odpowiedzi 3 życzy sobie Pani/Pan do recenzji aby ponownie przesłać artykuł do recenzji?

Proszę dodanie krótkiego komentarza na temat artykułu, wraz z sugerowanymi zmianami i uzupełnieniami jakie powinny być wprowadzone:……………………………..

ENGLISH VERSION

THE PROCEDURE FOR REVIEWING ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL FOLIA SOCIOLOGICA.

The procedure for reviewing articles in the journal complies with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education published in Good Practices in Reviewing Procedures in Science, Warsaw 2011.

Editorial Board of the journal Folia Sociologica together with the Programme Council and the Editor of the prepared volume make a preliminary assessment of submitted manuscripts in view of conformity with the journal’s profile as well as basic requirements of scientific rigor and certain substantive level. Papers which do not meet the basic conditions for publishing will not be accepted. Furthermore, only those manuscripts which are original and have not been published elsewhere will be considered for publication in the journal.
Manuscripts qualified for publication are subjected to peer review by external experts in the field. Reviews are conducted on officially valid forms, which are available on the website of the journal www.sociologica.online.uni.lodz.pl in Author’s Guideline. External reviewers shall be independent academics specialising in the subject and shall not be part of the editorial staff or the Programme Council, nor they are employed in the academic unit to which the journal’s Editor-in-chief is affiliated. Moreover, the manuscripts are not sent to reviewers from the same academic centre as the Author, as well as to persons who may appear in a conflict of interest with authors, i.e. direct personal, professional and subordination relationships with the Author of the article, direct scientific cooperation over last 2 years (especially concerning the submitted paper).
Reviewer cannot be author of a text in the volume, to which a review of his/her authorship is already being prepared.
Papers are reviewed confidentially and anonymously (double-blind review process). The list of all reviewers is published once a year on the journal’s website. The names of the reviewers for each volume are not revealed.
Each review has a written form and it is always concluded with an unequivocal opinion on whether the article should be allowed for publication or rejected. All papers submitted for publication are reviewed by two experts. Upon receipt by the Editorial Committee of the review the Author is informed of its outcome and the necessary amendments. The final decision regarding the publication is made by the Editors in consultation with the Programme Council.

ARTICLE REVIEW FORM – Journal FOLIA SOCIOLOGICA

1.Does the paper correspond to the journal’s profile?

2.Is the paper closely related to the theme of the volume being prepared?

3.Does the paper’s title clearly and effectively convey the paper’s content?

4.Is the paper organised in a sensible and logical fashion?

5.Is the paper technically correct (appropriate references, citation formats, footnotes, figures, tables and general standards of academic writing )?

6.May the paper be considered novel and original with regard to the information it contains?

7.Do the theses presented in the paper derive from theoretical considerations and empirical analyses carried out?

8. Does the paper require shortening or extension of some of its sections, what would positively affect its reading and informative value?

9.Are the references to the literature in the subject matter adequate and justified?

10.May the paper be recognised as a scientific study (includes theses, critically develops and summarizes them), or is it more of a research report (mainly presentation of data)?

11.Reviewer recommendation: Is the paper suitable for publication in the journal’s volume?
(Please indicate your choice by putting “x” in the proper row of the right column.)
1.Yes, accept as is.
2.Yes, with minor revisions.
3.Yes, with major revisions.
4.No, it is not suitable for publication because it:
a. does not correspond to the journal’s profile.
b. does not correspond to the theme of the volume prepared.
c. does not meet formal requirements and the standards of academic writing.
d. contains methodological errors.
e. other reasons (justification below).
If chosen answer 3 – shall the altered article be resubmitted to the reviewer?
Please add a brief comment on the article including suggested alterations to the text and issues requiring a deeper study and extension:……………………………..

RECENZENCI TOMÓW W 2011 ROKU/REVIEWERS IN YEAR 2011

Hanna Podedworna
Kazimiera Wódz
Zdzisława Kawka
Krzysztof Czekaj

RECENZENCI TOMÓW W 2012 ROKU/REVIEWERS IN YEAR 2012

Wojciech Bielecki
Andrzej Boczkowski
Zbigniew Bokszański
Iza Desperak
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
Agnieszka Golczyńska-Grondas
Kaja Kaźmierska
Krzysztof Konecki
Kazimierz Kowalewicz
Konrad Kubala
Anna Kubiak
Marta Kurkowska-Budzan
Danuta Lalak
Grażyna Mikołajczyk-Lerman
Agnieszka Pawlak
Marta Sikorska-Kowalska
Beata Szluz
Franciszek Sztabiński
Anna Śliz
Iwona Taranowicz
Dariusz Wojakowski
Mariusz Zemło

RECENZENCI TOMÓW W 2013 ROKU/REVIEWERS IN YEAR 2013

Jarosław Barański
Franciszek Czech
Andrzej Kaleta
Kaja Kaźmierska
Stanisław Kosmynka
Konrad Kubala
Sylwia Michalska
Agnieszka Pawlak
Krzysztof Przybyszewski
Jakub Stempień
Iwona Taranowicz
Krzysztof Wielecki

RECENZENCI TOMÓW W 2014 ROKU/REVIEWERS IN YEAR 2014

Izabela Desperak
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
Krystyna Dzwonkowska-Godula
Katarzyna Górniak
Jolanta Grotowska-Leder
Małgorzata Herudzińska
Iwona Janicka
Agnieszka Kampka
Franciszek Kampka
Stanisław Kosmynka
Anna Michalska
Sylwia Michalska
Agnieszka Michalska-Żyła
Elżbieta Michałowska
Lucjan Miś
Barbara Ober-Domagalska
Małgorzata Olejarz
Agnieszka Pawlak
Marta Petelewicz
Krzysztof Piątek
Monika Podkowińska
Barbara Post
Lucyna Prorok
Mariola Racław
Magdalena Rek-Woźniak
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
Beata Trzop
Wojciech Woźniak
Maria Zielińska

 

 •  Recenzenci 2015

Krzysztof Bierwiaczonek

Dominika Byczkowska

Piotr Chomczyński

Paweł Ciołkiewicz

Julita Czernecka

Krzysztof Czekaj

Renata Dopierała

Waldemar Dymarczyk

Jacek Gądecki

Katarzyna Kajdanek

Stanisław Kosmynka

Kazimierz Kowalewicz

Tomasz Krakowiak

Konrad Kubala

Łukasz Kutyło

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Alicja Łaska-Formajster

Agnieszka Maj

Agnieszka Michalska-Żyła

Rafał Mielczarek

Ewa Migaczewska

Agnieszka Pawlak

Beata Pawłowska

Marta Petelewicz

Przemysław Pluciński

Paweł Przyłęcki

Dorota Rancew-Sikora

Łukasz Rogowski

Zbigniew Rykiel

Iwona Sagan

Mariusz E. Sokołowicz

Jakub Stempień

Michał Skorzycki

Katarzyna Wojnicka

Barbara Woźniak

Wojciech Woźniak

Katarzyna Zajda

Tomasz Załuski

 

 • Recenzenci 2016

Krzysztof Bierwiaczonek

Dominika Byczkowska

Paweł Ciołkiewicz

Julita Czernecka

Renata Dopierała

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Urszula Kluczyńska

Stanisław Kosmynka

Kazimierz Kowalewicz

Tomasz Krakowiak

Łukasz Kutyło

Alicja Łaska-Formejster

Karolina Messyasz

Agnieszka Michalska-Żyła

Elżbieta Michałowska

Rafał Mielczarek

Jakub Niedbalski

Przemysław Nosal

Piotr Ostrowski

Emilia Paprzycka

Agnieszka Pawlak

Marta Petelewicz

Przemysław Pluciński

Barbara Post

Elżbieta Psyk-Piotrowska

Magdalena Rek-Woźniak

Michał Skorzycki

Jakub Ryszard Stempień

Małgorzata Synowiec-Piłat

Magdalena Wieczorkowska

Wojciech Woźniak

Monika Wójta-Kempa

Anna Wójtewicz

Katarzyna Zajda

Maria Zawisło

 

Recenzenci 2017: 

Jerzy Bartkowski

Kamila Biały

Krzysztof Czekaj

Julita Czernecka

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Krystyna Faliszek

Marcin Feltynowski

Ignacy S. Fiut

Marcin Garbat

Ewa Giermanowska

Wojciech Goszczyński

Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Aldona Guzik

Jakub Hadyński

Tomasz Herudziński

Zofia Kawczyńska-Butrym

Marta Klekotko

Agnieszka Maj

Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Ilona Matysiak

Karolina Messyasz

Sylwia Męcfal

Sylwa Michalska

Agnieszka Michalska-Żyła

Rafał Mielczarek

Ewa Migaczewska

Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Natalia Organista

Antonina Ostrowska

Agnieszka Pawlak

Krzysztof Piątek

Małgorzata Potoczna

Seweryn Rudnicki

Jakub Ryszard Stempień

Maria Świątkiewicz-Mośny

Joanna Wylężałek

 

Komentarze

 • ARIANTA
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Index Copernicus (Index Copernicus Value 2017 = 69.97)

Komentarze

http://sociologica.online.uni.lodz.pl/

Adres kontaktowy/address:
Instytut Socjologii UŁ
Folia Sociologica
ul. Rewolucji 1905r. nr 41
Łódź 90-214

mail:

foliasociologica@gmail.com

kotras@o2.pl

Komentarze

Komentarze