Promocja!
ad4fb88d41a776a97de4ab1eb207d9d3

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych

  Autor:


 • Liczba stron:
  256
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-953-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-391-7
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Zarówno problematyka rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP jako jednocześnie stabilizatora i dźwigni gospodarki w skali makro, mezo i mikro, jak i tematyka dotycząca procesów gospodarczych zachodzących w obszarach zmarginalizowanych są bardzo istotne. Połączenie tych zagadnień i podjęcie próby przedstawienia zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w świetle dorobku literaturowego i badań jest szczególnie cenne, ale stanowi duże wyzwanie dla naukowca. (…) Wartością pracy jest wykorzystanie bogatej i aktualnej literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej. (…) monografia może być traktowana jako kompendium wiedzy dotyczącej podejmowanej problematyki. Autorka prezentuje wyniki badań o dużym zakresie przedmiotowym i przestrzennym. Badania te nadają pracy walor nowości i aktualności.

  Z recenzji dr. hab. Janusza Kota, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

  Rozprawa ma istotne walory naukowe, jak i praktyczne. Dorobek polskiej literatury przedmiotu w zakresie badań małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest już znaczący. Jednakże rzadko uwzględnia specyficzne uwarunkowania ich funkcjonowania związane z lokalizacją. Ogólnemu przeświadczeniu, iż w regionach zmarginalizowanych występują trudniejsze uwarunkowania rozwoju i zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie wychodzi naprzeciw dogłębne naukowe rozpoznanie tej problematyki. Jednocześnie występuje daleko idąca zgodność poglądów co do kluczowej roli małych i średnich przedsiębiorstw w aktywizacji obszarów zmarginalizowanych. Wykorzystanie tego potencjału zależy w dużej mierze od lepszego zrozumienia i praktycznego wykorzystania znajomości specyfiki zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w szczególnych uwarunkowaniach regionów peryferyjnych czy zmarginalizowanych. (…)

  Monografia dotyczy aktualnego i ważnego obszaru badawczego. Została przygotowana z wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu. (…) Wnosi istotny wkład w zmniejszenie luki poznawczej w zakresie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach zmarginalizowanych oraz może stanowić podstawę usprawniania procesów zarządzania takimi przedsiębiorstwami, a przede wszystkim polityki wsparcia sektora MSP.

  Z recenzji dr. hab. Bogusława Plawgo, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp —7
  1. Obszary zmarginalizowane i ich struktura w Polsce —13
  1.1. Obszary zmarginalizowane – podstawowe pojęcia i definicje —13
  1.2. Dysproporcje w rozwoju regionów a obszary zmarginalizowane —18
  1.3. Delimitacja obszarów zmarginalizowanych —32
  2. Regionalna przestrzeń małych i średnich przedsiębiorstw —39
  2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu —39
  2.2. Charakterystyka liczby małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce —49
  2.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój obszarów zmarginalizowanych —56
  3. Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych —67
  3.1. Teorie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw —67
  3.2. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw —76
  3.2.1. Klasyfikacja uwarunkowań —76
  3.2.2. Uwarunkowania wewnętrzne —78
  3.2.3. Uwarunkowania zewnętrzne —89
  3.3. Stymulatory i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wyniki dotychczasowych badań —99
  3.4. Budowa modelu zależności pomiędzy uwarunkowaniami a rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych —111
  4. Procesy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych. Rezultaty badań —117
  4.1. Organizacja i metodyka badań —117
  4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw —120
  4.3. Dynamika rozwojowa badanych przedsiębiorstw —125
  4.4. Priorytety rozwojowe i stosowane przewagi konkurencyjne —130
  4.5. Uwarunkowania zewnętrzne – stymulatory i bariery —141
  4.6. Uwarunkowania wewnętrzne – stymulatory i bariery —157
  5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych – implikacje dla zarządzania —167
  5.1. Wpływ marginalizacji obszaru na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw —167
  5.2. Instytucje otoczenia biznesu w obszarach zmarginalizowanych —188
  5.3. Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w obszarach zmarginalizowanych —205
  5.4. Wnioski z badań —219
  Zakończenie —225
  Bibliografia —229
  Spis tabel —247
  Spis rysunków —251
  Od Redakcji —255

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych”

  Tagi: , , , ,