Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Zachować dla przyszłości

  oświaty i opieki w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, Sprawy szkolnictwa
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  408
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-845-6
  e-ISBN:
  978-83-8088-846-3

Opis produktu

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XX i początków XXI wieku. Autorzy – historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy – na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, które wówczas przedstawiano opinii publicznej, oraz analizują, jaki kreowano stosunek społeczeństwa do tych zagadnień. Czytelnik znajdzie tu wybór tematów z historii szkolnictwa, opieki, wychowania, edukacji pozaszkolnej, działalności stowarzyszeń społecznych czy zdrowia i higieny.

Publikacja stanowi kolejną z dwóch monografii na ten temat, dotyczy ona niezwykle ważnych okresów w historii Polski, w których zachodziły przemiany rzutujące na obecny sposób funkcjonowania społeczeństwa polskiego. W tomie pierwszym zaprezentowano tę tematykę w odniesieniu do XIX i początku XX wieku.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Część pierwsza. Wokół szkolnictwa i zagadnień szkolnych 11

Andrzej Puliński – Problematyka oświatowa na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” w latach 1957–1977 13
Elżbieta Magiera – Sprawozdania szkolne jako źródło do dziejów działalności wychowawczej gimnazjów w Polsce międzywojennej 25
Hanna Markiewiczowa – Szkolnictwo Kresów Wschodnich w II RP w świetle prasy pedagogicznej. Nadzieje i rzeczywistość 41
Andrzej Smolarczyk – Problematyka szkolnictwa mniejszości narodowych w województwie wileńskim na łamach wileńskiego „Słowa” w latach 1922–1939 49
Krzysztof Jakubiak – Problem relacji rodziny i szkoły w polskim specjalistycznym czasopiśmiennictwie pedagogicznym od końca XIX do połowy XX wieku 63
Stefania Walasek – Budownictwo szkół powszechnych na łamach czasopism lat II RP 81
Artur Jazdon – „Uczyć czy handlować?” Problematyka wydawania i dystrybucji podręczników szkolnych na łamach „Przeglądu Księgarskiego” w pierwszym dziesięcioleciu niepodległej Polski 95
Justyna Gulczyńska – Aspekt wychowawczy na łamach „Wychowania” (1958–1973) – kontekst ideologiczny 111
Joanna Król – „Trudno jest ulepić nauczyciela” – problematyka kształcenia nauczycieli na łamach czasopisma „Wychowanie” w latach 1958–1973 123
Elżbieta Gorloff – Kreowanie wizerunku nauczyciela nauczania początkowego na łamach czasopisma „Życie Szkoły” (1962–1971) 135
Urszula Pulińska – Szkoły Tysiąclecia w prasie lokalnej Warmii i Mazur 145

Część druga. O wspieraniu nauczycieli, rodziców i młodzieży w edukacji i wychowaniu 157
Wiesława Leżańska – Popularyzatorska i edukacyjna funkcja łódzkiego czasopisma dla nauczycieli „Szkoła i Nauczyciel” (1924–1928) 159
Anna Królikowska – Problematyka pedeutologiczna na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” (1911–1939) 171
Aleksandra Feliniak – Zadania czasopisma „Wychowanie Przedszkolne” w promowaniu edukacji zdrowotnej (1925–1939) 181
Agnieszka Małek – Problematyka zdrowia i higieny dzieci i młodzieży w czasopiśmie „Higiena Ciała i Sport” (1925–1928) 191
Beata Topij-Stempińska – Problematyka wychowania młodego pokolenia na łamach „Młodego Lasu” (1938–1939) 203
Anna Boguszewska – „Mały Ster” (1942–1944) – zawartość tematyczna i forma graficzna 213
Irena Szewczyk-Kowalewska, Michał Kowalewski – Edukacja kulturalna dziecka w przekazie czasopisma „Edukacja i Dialog” w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 225

Część trzecia. Różne oblicza wychowania poza szkołą 239

Małgorzata Krakowiak – Edukacja pozaszkolna w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w przekazie miesięcznika „Rodzina i Szkoła” (1949–1974) 241
Marzena Kowalska, Irena Łabiszewska – Pro publico bono. Sztuka filmowa i muzyczna w przekazie prasowym „Kwartalnika Filmowego” i „Poradnika Muzycznego” w latach 1950–1965 szansą edukacji społeczeństwa 253
Nella Stolińska-Pobralska – Problem trudności wychowawczych w domach dziecka na łamach „Problemów opiekuńczo-wychowawczych” w latach 1961–1989 277
Iwona Czarnecka – Relacje rodzice–dzieci na łamach „Świata Głuchych” 289
Joanna Janik-Komar – Problematyka edukacji seniorów na łamach „Edukacji Dorosłych” (1993–2015) 299

Część czwarta. Z problematyki oświatowo-pedagogicznej i społecznej 311

Joanna Sosnowska – „Wydarta na chybił trafił karta z historii życia publicznego” – łódzkie jednodniówki w sprawach szkoły, opieki i wychowania (1911–1928) 313
Edyta Kahl-Łuczyńska – Problematyka oświatowa na łamach tygodnika „Głos Kamiennej” (1925) 339
Piotr Gołdyn – Zagadnienia oświatowe i pedagogiczne na łamach „Gazety Kolskiej” (1932–1939) 351
Urszula Wróblewska – Kwestie oświatowe i naukowe prezentowane na łamach „Myśli Karaimskiej” wydawanej w latach 1924–1945 365
Eleonora Sapia-Drewniak – Problemy edukacji ludności polskiej na Górnym Śląsku na łamach „Głosów znad Odry” w latach 1918–1924 375
Edyta Bartkowiak – Aktywność opiekuńcza stowarzyszeń katolickich na rzecz dzieci w świetle miesięcznika „Ruch Charytatywny” (1930–1939) 385
Edyta Wolter – Problematyka ochrony zwierząt na łamach „Świata Zwierzęcego”/„Świata i Przyjaciela Zwierząt” (1929–1939), pedagogiczne implikacje 399

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Zachować dla przyszłości”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
Mała ilość w magazynie
43,10 zł
47,90 zł
23,95 zł
 • PDF
Ilość: