florczak_wybrane_zjawiska_i_procesy

Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku

  Opis produktu

  W publikacji zaprezentowano wyniki badań podjętych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Determinanty rozwoju polskiej gospodarki w XXI wieku. Analiza empiryczna i projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych”. Omówiono podstawowe zjawiska i procesy, które ujawniły się w polskiej gospodarce w XXI wieku oraz uzupełniono je projekcjami pokazującymi ich możliwy wpływ na przyszły rozwój gospodarczy Polski. W szczególności zostały przybliżone skutki prognozowanych zmian struktury demograficznej, postępu technologicznego i wzrostu kapitału wiedzy w gospodarce, pogłębiania procesu globalizacji przejawiającego się w zmianach intensywności i struktury polskiego handlu zagranicznego, a także zmian struktur powiązań międzysektorowych na rynkach finansowych.

  W poszczególnych wariantach symulacyjnych przedstawiono potencjalne zmiany na rynku pracy, zmiany dotyczące struktury i poziomu popytu finalnego, zmiany w procesie produkcji i cyrkulacji dochodów w gospodarce oraz zmiany popytu na instrumenty finansowe i ich podaży na rynkach finansowych.

  Polska gospodarka wykazuje cechy typowe dla rozwiniętych gospodarek europejskich, dlatego przeprowadzona analiza zjawisk i procesów w niej zachodzących ma charakter uniwersalny.

  Komentarze

  Spis treści

  1. Wprowadzenie 9

  2. Narzędzie symulacyjne – system modeli makroekonomicznych 15
  2.1. Koncepcja systemu modeli 15
  2.2. Model input-output 18
  2.3. Podstawowe relacje międzysektorowe w systemie rachunków narodowych (SRN) 19
  2.3.1. Wprowadzenie 19
  2.3.2. Istota SRN 21
  2.3.3. Pojęcia i klasyfikacje stosowanie w SRN 22
  2.3.4. Powiązania międzysektorowe w sekwencji rachunków narodowych 26
  2.3.5. Analiza wybranych procesów zachodzących w polskiej gospodarce w latach 1995–2015 32
  2.4. Model przepływów instrumentów finansowych 42
  2.4.1. Rachunki finansowe w systemie rachunków narodowych 42
  2.4.2. Kompilacja tablic przepływów instrumentów finansowych pomiędzy sektorami instytucjonalnymi 45
  2.4.3. Model przepływów finansowych jako narzędzie symulacji popytu na środki finansowe i ich podaży 50

  3. Procesy demograficzne 53
  3.1. Uwarunkowania demograficzne a rozwój społeczno-ekonomiczny: przegląd wybranych problemów makroskali 53
  3.1.1. Wprowadzenie 53
  3.1.2. Uwarunkowania demograficzne jako determinanta zmian społeczno-ekonomicznych 54
  3.1.3. Blaski i cienie starzejącego się społeczeństwa 58
  3.1.4. Liczba ludności a wzrost gospodarczy i rozwój zrównoważony 62
  3.1.5. Struktura wiekowa populacji a wzrost gospodarczy 67
  3.1.6. Uwagi końcowe 74
  3.2. Modelowanie procesów demograficznych w kontekście starzejącego się społeczeństwa i długookresowego wzrostu gospodarczego Polski do roku 2050 76
  3.2.1. Wprowadzenie 76
  3.2.2. Modelowanie śmiertelności 76
  3.2.3. Modelowanie dzietności 88
  3.2.4. Szacunki wpływu struktury demograficznej populacji Polski na długookresowy wzrost gospodarczy per capita 97

  4. Zasoby wiedzy a wzrost efektywności polskiej gospodarki – perspektywa gałęziowa 127
  4.1. Wprowadzenie 127
  4.2. Zasoby wiedzy w polskiej gospodarce – synteza wyników badań statystycznych 129
  4.3. Wiedza i innowacje z perspektywy teoretycznych modeli wzrostu gospodarczego – zarys problemu 136
  4.4. Wiedza i innowacje jako czynnik wzrostu efektywności gospodarek – przegląd badań empirycznych 139
  4.5. Metodologia badań nad źródłami wzrostu efektywności polskiej gospodarki – ujęcie gałęziowe 142
  4.6. Źródła danych statystycznych wykorzystanych w badaniu 145
  4.7. Źródła wzrostu łącznej produktywności czynników produkcji w polskiej gospodarce – wyniki estymacji 148
  4.8. Podsumowanie i wnioski 153

  5. Projekcje wpływu wybranych zjawisk i procesów na rozwój gospodarczy Polski 155
  5.1. Wpływ liczby i struktury wiekowej ludności na rozwój gospodarczy 155
  5.1.1. Projekcja zmian spożycia gospodarstw domowych 157
  5.1.2. Wpływ zmian demograficznych na podział pierwotny i wtórny dochodów 159
  5.2. Zmiany intensywności handlu zagranicznego Polski 164
  5.3. Wpływ krajowych zasobów wiedzy na wydajność pracy i wartość dodaną – perspektywa do 2050 r. 169
  5.3.1. Zmiany wydajności pracy 169
  5.3.2. Wpływ krajowych zasobów wiedzy na wartość dodaną i cyrkulację dochodów sektorów instytucjonalnych 174
  5.4. Zmiany struktury międzysektorowych przepływów instrumentów finansowych 177
  5.4.1. Aktywa i pasywa sektorów instytucjonalnych – statystyczna analiza przekrojowo-czasowa 177
  5.4.2. Międzysektorowe przepływy finansowe w Polsce w latach 2003–2015 181
  5.4.3. Finansowe mnożniki input-output 189
  5.4.4. Symulacja skutków wzrostu dobrowolnych oszczędności emerytalnych 190
  5.4.5. Zmiany popytu na instrumenty finansowe i ich podaż wywołane zmianami struktury demograficznej 194
  5.4.6. Zmiany na rynkach finansowych wynikające z procesów zachodzących w handlu zagranicznym 196
  5.4.7. Zmiany na rynkach finansowych wynikające ze zmian krajowych zasobów wiedzy 198
  5.5. Podsumowanie 200

  6. Zakończenie 201

  Bibliografia 205
  Spis rysunków i tabel 217
  Aneks 1. Sekwencja równań w modelu deterministycznym opartym na rachunkach nie- finansowych w SRN 225
  Aneks 2. Schemat tablicy przepływów międzygałęziowych 233
  Aneks 3. Finansowe tablice input-output dla Polski 239
  O Autorach 243

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku”

  Tagi: , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie