Vade Nobiscum 21

Vade Nobiscum, tom XXI/2019

  Opis produktu

  Tom XXI – Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej – z serii Vade Nobiscum stanowi pokłosie XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który odbył się w Łodzi w dniach 17–21 kwietnia 2018 roku. Miejsce tej publikacji w historii serii redagowanej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ jest szczególne, ponieważ pierwszy jej tom powstał jako rezultat XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów z 2007 roku, który również odbył się w Łodzi. Dzieje Zjazdów i Vade Nobiscum po latach zatoczyły zatem koło. Tom XXI zawiera szesnaście artykułów autorstwa uczestników Zjazdu. Dotyczą one szeroko rozumianej historii gospodarki, kultury i społeczeństwa od średniowiecza po XX wiek, m.in. zagadnień obejmujących heraldykę, historię architektury, kwestie z pogranicza sztuki i polityki, społeczną rolę Kościoła i sprawy stricte gospodarcze.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp (Michał Owczarek) 9

  Łukasz Makowski – Opisy zwierząt na przykładzie lwa w Bestiariuszu Philippe’a de Thaon 13
  – Descriptions of Animals on Example of Lion in Philippe de Thaon’s Bestiary 24
  Katarzyna Mazurek – Jak kreowano bajeczne „początki” rodu? Ewolucja legendy herbu Topór w dziełach Bartosza Paprockiego, Szymona Okolskiego i Kaspra Niesieckiego (XVI–XVIII wiek) 25
  – How Was Fabulous Genesis of the House Being Created? The Evolution of Legend of Topór Coat of Arms in the Works of Szymon Paprocki, Szymon Okolski and Kasper Nasiecki (16th–18th Centuries) 37
  Monika Kaniecka – Problem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych przełomu XVIII i XIX wieku w relacjach Juliusza Ursyna Niemcewicza z podróży po Ameryce 39
  – Slavery in the 18th–19th Century United States in Julian Ursyn Niemcewicz’s Relations from Travels through America 50
  Wojciech Cedro – Droga na zesłanie polskich kobiet razem z dziećmi po Powstaniu Styczniowym 51
  – Women and Children’s Journeys of Exiled to Siberia after January’s Uprising 62
  Katarzyna Mysona Byrska – „Si deus nobis cum…” Powtarzające się motywy inskrypcji fasadowych na budynkach na terenie Galicji na przełomie XIX/XX wieku 63
  – Si deus nobis cum… Repetitive Motives of Facades’ Inscriptions on the Buildings in Galicia Region at the Turn of 19th/20th Century 73
  Tomasz Korban – Duchowieństwo niższe epoki potrydenckiej w świetle protokołów wizytacji biskupów. Przykład parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach 77
  – Lower Clergy of Posttridental Epoch in the Light of Bishops’ Visitation Protocols. The Example of Parish of All Saints in Brzeziny 89
  Paweł Magiera – „Duchowni powinni pracować w Domach Bożych, a nie w parlamentach” – z dziejów poprawki poselskiej Józefa Putka z 1920 roku w sprawie pozbawienia księży prawa wybieralności do sejmu 91
  – The Clergymen Should Work in the House of God not in the Parliament – the History of the Józef Putek’s Parliamentary Amendment from 1920 that Deprived the Clergy of their Passive Suffrage 104
  Paweł Marek Mrowiński – „Bo królom był równy…” Sprowadzenie szczątków Juliusza Słowackiego w 1927 roku jako dramat społeczny Victora Turnera 105
  – Because he Was Equal to Kings… Bringing Back the Remains of Juliusz Słowacki in 1927 as Victor Turner’s Social Drama 141
  Piotr Budzyński – Międzyuczelniana współpraca studenckich kół naukowych historyków (1921–1969) – zarys problematyki 143
  – Intercollegiate Cooperation between Students of History Scientific Associations (1921–1969) – Basic Aspects of the Issue 159
  Anna Wolanin – Walka o przywrócenie polskiej pamięci zbiorowej dziejów IV Zarządu Głównego WiN po 1950 roku 161
  – The Fight to Restore the Polish Collective Memory of the History of the Fourth Main Directorate of the Freedom and Independence after 1950 172
  Ewa Martinek – „Młodzież przyszłością narodu” – czyli obraz młodzieży w Polsce w 1956 roku w ujęciu Polskiej Kroniki Filmowej 173
  – Youth in the Future of the Nation – Image of Youth in Poland in 1956 in the Context of the Polish Film Chronicle 187
  Aleksandra Czyż – Od sprzeciwu do oportunizmu – postawy przedstawicieli polskiego środowiska literackiego wobec sprawy Listu 34 189
  – From Resistance to Opportunism – the Writers’ Attitudes toward the Letter of 34 203
  Piotr Matura – „Krytykowano i radzono. Wyrażano sprzeciw wobec dotychczasowych niedobrych praktyk” – budowa „krajowego” wizerunku I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Polskiej Kronice Filmowej 205
  – Creation of the Political Image of Edward Gierek in the Polish Film Chronicle – a National Aspect 247
  Mateusz Kubicki – Analiza i ocena polskiego państwowego rybołówstwa kutrowego na Morzu Bałtyckim w latach 1971–2001. Flota, połowy, wyniki 251
  – An Analysis and Evaluation of the Polish Cutter Fishery on the Baltic Sea in the Years 1971–2001. Fleet, Catch, Results 293
  Agata Śródkowska – Projekt cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego – analiza dokumentacji 295
  – Building Plans of St. Alexander Nevsky Orthodox Church in Łódź – Analysis of Documentation 302
  Paulina Mikołajczyk – Kolekcjoner, archiwalia i stara szafa. O możliwościach protokołów muzealnych w zakresie kolekcjonerstwa 309
  – The Collector, the Archive and the Wardrobe. On the Research Possibilities of Museum Protocols in the Field of Collecting 321

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Vade Nobiscum, tom XXI/2019”