OKŁADKA_Wyszkowska_Kuna

Usługi biznesowe oparte na wiedzy

  Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
  Autor:


 • Liczba stron:
  294
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-7969-797-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-798-4

  Opis produktu

  Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, rewolucja informatyczna i postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczyniły się do wzrostu wykorzystania w procesach produkcyjnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS). W pracy po raz pierwszy podjęto próbę zbadania w sposób kompleksowy wpływu KIBS na konkurencyjność działów wykorzystujących te usługi oraz na konkurencyjność całej gospodarki. Uwzględniono dwa główne kanały podnoszenia konkurencyjności – wzrost produktywności oraz poziom innowacyjności. Ponadto przedmiotem badania uczyniono wpływ intensywności wykorzystania KIBS w gospodarce na konkurencyjność międzynarodową działów świadczących KIBS. Po raz pierwszy w tym obszarze badań odniesiono się do gospodarki Polski, a także porównano znaczenie KIBS i ich wpływ na konkurencyjność w wybranych krajach „starej” UE oraz w grupie krajów przyjętych do UE w 2004 roku, które przeszły podobną ścieżkę transformacji i integracji z UE

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1
  Rozwój i charakterystyka nowego modelu „gospodarki usług” na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 17
  1.1. Wprowadzenie 17
  1.2. Mikro- i makroekonomiczne definicje usług i sektora usług 18
  1.2.1. Podejście makroekonomiczne 19
  1.2.2. Podejście mikroekonomiczne 22
  1.2.3. Usługi pośrednie i finalne. Klasyfikacja usług pośrednich i produkcyjnych 24
  1.3. Stan badań na temat rozwoju usług w gospodarce 28
  1.3.1. Trzysektorowy model rozwoju gospodarki 28
  1.3.2. Znaczenie usług produkcyjnych w rozwoju gospodarki usługowej i w rozwoju gospodarczym 30
  1.3.3. Koncepcja „gospodarki usług” 33
  1.4. Empiryczna ilustracja stopnia zaawansowania rozwoju gospodarki usługowej i „gospodarki usług” w wybranych krajach Unii Europejskiej 35
  1.4.1. Poziom rozwoju gospodarki usługowej 35
  1.4.2. Przekształcenia strukturalne wewnątrz sektora usług 39
  1.4.3. Poziom rozwoju „gospodarki usług” 41
  1.5. Wzrost znaczenia usług produkcyjnych. Czynniki sprawcze 45
  1.5.1. Postęp techniczny – rewolucja informatyczna i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 45
  1.5.2. Zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami 49
  1.5.3. Outsourcing funkcji i procesów usługowych 51
  1.5.4. Międzynarodowy outsourcing funkcji i procesów usługowych 53
  1.6. Efekty wzrostu wykorzystania usług w działalności gospodarczej 56
  1.6.1. Zacieranie się granicy między działalnością usługową i przetwórczą 56
  1.6.2. Wzrost znaczenia powiązań między sektorem przetwórczym i usługowym 59
  1.7. Podsumowanie 61

  Rozdział 2
  Usługi biznesowe oparte na wiedzy w wybranych krajach
  Unii Europejskiej 65
  2.1. Wprowadzenie 65
  2.2. Znaczenie wiedzy w kontekście procesów świadczenia usług
  biznesowych opartych na wiedzy 66
  2.3. Teoretyczne ujęcie usług biznesowych opartych na wiedzy 69
  2.3.1. Próby teoretycznej analizy usług biznesowych opartych
  na wiedzy 69
  2.3.2. Cechy charakteryzujące usługi biznesowe oparte na
  wiedzy 73
  2.3.3. Klasyfikacja usług biznesowych opartych na wiedzy 75
  2.3.4. Statystyczna klasyfikacja działów według stopnia zaawansowania
  technologicznego i oparcia na wiedzy 78
  2.3.5. Statystyczne klasyfikacje działów zaliczanych do sektora
  usług biznesowych opartych na wiedzy 81
  2.4. Analiza empiryczna usług biznesowych opartych na wiedzy
  w krajach objętych badaniem 83
  2.4.1. Wartość dodana i zatrudnienie w sektorze usług biznesowych
  opartych na wiedzy 83
  2.4.2. Znaczenie usług biznesowych opartych na wiedzy jako
  wkładu w procesy produkcyjne 86
  2.5. Podsumowanie 90

  Rozdział 3
  Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na
  innowacyjność gospodarki – przegląd badań i analiza
  empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 93
  3.1. Wprowadzenie 93
  3.2. Przegląd badań na temat wpływu usług biznesowych opartych
  na wiedzy na innowacyjność 94
  3.2.1. Ewolucja podejścia do roli usług w systemach innowacji 94
  3.2.2. Rola usług biznesowych opartych na wiedzy w systemach
  innowacji 95
  3.2.3. Klasyfikacje działalności gospodarczych według ich
  roli w systemach innowacji 104
  3.2.4. Rola usług biznesowych opartych na wiedzy w działalności
  innowacyjnej przedsiębiorstw wykorzystujących
  te usługi 111
  3.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na efekty
  działalności innowacyjnej – analiza empiryczna na przykładzie
  krajów objętych badaniem 117
  3.3.1. Mierniki efektów działalności innowacyjnej 118
  3.3.2. Źródło danych wykorzystanych w badaniu 120
  3.3.3. Wpływ wielkości wydatków na usługi biznesowe oparte
  na wiedzy na efekty działalności innowacyjnej 121
  3.4. Podsumowanie 126

  Rozdział 4
  Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost
  produktywności i produkcji w gospodarce – stan badań i opis
  metody badawczej zastosowanej w pracy 129
  4.1. Wprowadzenie 129
  4.2. Mierzenie zmian w produktywności 130
  4.3. Czynniki determinujące łączną produktywność czynników
  produkcji 134
  4.4. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost
  produktywności i produkcji – przegląd badań 136
  4.4.1. Mechanizmy wzmacniania produktywności przedsiębiorstw
  poprzez wykorzystanie usług biznesowych
  opartych na wiedzy 136
  4.4.2. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na produktywność
  137
  4.4.3. Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na
  wzrost gospodarczy 150
  4.5. Metoda badawcza wykorzystana do zbadania wpływu usług
  biznesowych opartych na wiedzy na wzrost produktywności
  i produkcji 154
  4.5.1. Uzasadnienie wyboru metody badawczej 154
  4.5.2. Opis metody badawczej 155
  4.5.3. Źródło danych wykorzystanych w badaniu 158
  4.6. Podsumowanie 161

  Rozdział 5
  Wpływ usług biznesowych opartych na wiedzy na wzrost
  produktywności i produkcji w gospodarce – analiza
  empiryczna na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 163
  5.1. Wprowadzenie 163
  5.2. Dynamika wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy
  w porównaniu z dynamiką pozostałych nakładów wykorzystywanych
  w produkcji 165
  5.3. Wyniki dekompozycji wzrostu produkcji w krajach objętych
  badaniem 169
  5.4. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany
  w produktywności – analiza porównawcza między krajami 179
  5.5. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy i wzrost produktywności
  jako źródła wzrostu produkcji w poszczególnych
  działach 184
  5.6. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany
  w produktywności – analiza porównawcza między działami 189
  5.7. Wydatki na usługi biznesowe oparte na wiedzy a zmiany
  w produktywności i produkcji – analiza porównawcza między
  grupami działów wyróżnionych z uwagi na stopień zaawansowania
  technologicznego i oparcia na wiedzy 191
  5.8. Wpływ wydatków na usługi biznesowe oparte na wiedzy na
  wzrost produktywności i produkcji 197
  5.9. Stopień zaawansowania przeobrażeń strukturalnych w kierunku
  nowego modelu produkcyjnego w krajach objętych
  badaniem 201
  5.10. Wpływ stopnia zaawansowania przeobrażeń strukturalnych
  na produktywność gospodarki w krajach objętych badaniem 203
  5.11. Podsumowanie 207

  Rozdział 6
  Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych usług
  biznesowych opartych na wiedzy a ich konkurencyjność
  międzynarodowa na przykładzie wybranych krajów
  Unii Europejskiej 211
  6.1. Wprowadzenie 211
  6.2. Międzynarodowy handel usługami biznesowymi opartymi
  na wiedzy w świetle statystyk bilansu płatniczego 213
  6.3. Przegląd badań dotyczących konkurencyjności w eksporcie
  usług opartych na wiedzy 215
  6.4. Mierniki konkurencyjności w eksporcie usług 218
  6.5. Konkurencyjność w eksporcie usług biznesowych opartych
  na wiedzy w krajach objętych badaniem 220
  6.6. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie usług
  biznesowych opartych na wiedzy 225
  6.6.1. Intensywność wykorzystania w gospodarce krajowych
  usług biznesowych opartych na wiedzy jako czynnik
  determinujący ich konkurencyjność międzynarodową 226
  6.6.2. Czynniki determinujące konkurencyjność w eksporcie
  usług biznesowych opartych na wiedzy – analiza empiryczna
  na przykładzie krajów objętych badaniem 228
  6.6.2.1. Założenia modelu i źródło danych wykorzystanych
  w modelu 229
  6.6.2.2. Wyniki estymacji modelu ekonometrycznego 230
  6.7. Podsumowanie 236

  Zakończenie 239

  Bibliografia 247

  Wykaz skrótów 269

  Załączniki 271

  Spis tabel, wykresów i załączników 285

  Summary 291

  Od Redakcji 293

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Usługi biznesowe oparte na wiedzy”

  Tagi: , , ,