Promocja!
brzozowski_strategie_ja

Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku

  Część 2: Rozmowy, Część 1: Studia i szkice
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  616
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-631-5
  e-ISBN:
  978-83-8088-632-2

Opis produktu

Część 1: Studia i szkice

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, rezultatem którego jest niniejsza  publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że zaskakująco wiele – wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji – łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu, który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi, jak i poststrukturalistycznie – rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości, nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną, lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych realizacji, jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną, służącą wydobyciu ciągłości procesu historycznoliterackiego (a nawet szerzej – kulturowego), trwającego w poezji polskiej nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj.

Część 2: Rozmowy

W naszym projekcie uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności, w której pojawiają się i dochodzą do głosu konstytutywne dla niej przeświadczenia o nieprzejrzystości świata, podmiotu i języka, podejmowane następnie w duchu rewizjonistycznym przez (po)romantyków.

Szkice pomieszczone w pierwszej części niniejszej publikacji i rozmowy inspirowane wspólnymi lekturami kilku ważnych dla nas książek, składające się na część drugą projektu, tworzą dopełniającą się, dialogiczną całość, wzajemnie do siebie odsyłają, podejmując te same kwestie w różny sposób je oświetlają, nierzadko także wchodząc z sobą w spór. Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań, do krytycznego czytania następnych tekstów i do odkrywania innych perspektyw, które ujawnią dziś jeszcze nieznane miejsca wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że nasza propozycja stanie się inspiracją do podjęcia kolejnych rewizjonistycznych lektur, wydobywających fundamentalne znaczenie romantycznej tradycji, w jej najbardziej rewolucyjnej wersji – tej dotyczącej nowego paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowego modelu antropologicznego.

 

Więcej o książce w czasopiśmie Czytanie Literatury

Komentarze

Spis treści

Część 1: Studia i szkice

Od redaktorów 7

Jakub Momro, Podmiot eksperymentalny 15
Jacek Brzozowski, Uwagi o zasadniczych Mickiewiczowskich strategiach podmiotowych 29
Anna Kurska, O wielkich monologach bohaterów romantycznych 55
Magdalena Siwiec, Słowackiego podmiot somatyczny 87
Krzysztof Trybuś, Podmioty romantycznej pamięci – od kanonu do hipolepsy 103
Arent van Nieukerken, Podmiotowość i styl w poezji Norwida 115
Barbara Stelmaszczyk, Wielogłos podmiotów mówiących a struktury dialogowe w poezji Norwida 141
Maria Berkan-Jabłońska, Zagadnienie podmiotowości w poezji kobiecej romantyzmu i okresu międzypowstaniowego. „My z nich wszystkie?” 161
Anna Czabanowska-Wróbel, Młodopolskie „ja” – niepewne, przejściowe, eruptywne 191
Małgorzata Okulicz-Kozaryn, „Idealizm bez ideału” – romantyczne powinowactwa podmiotu poezji Antoniego Langego 207
Piotr Szwed, Romantyczni towarzysze podróży. O Topielcu Bolesława Leśmiana w kontekście teorii Harolda Blooma 219
Barbara Sienkiewicz, Podmiot (w) poezji awangardowej dwudziestolecia 237
Krystyna Pietrych, Romantyczno-modernistyczny podmiot poezji Wata, czyli o dwudziesto- wiecznych przygodach „duszy czującej” 269
Agata Stankowska, Podmiot w skali wyobraźni. Zbigniew Bieńkowski o „używaniu poezji za narzędzie do wykonywania rzeczy niemożliwych” 299
Jerzy Wiśniewski, Romantyczny (?) bohater/podmiot Herberta. Przypadek Pana Cogito 329
Tomasz Kunz, Tropy, ślady, szczątki. Romantyczne figury podmiotowości w poezji Rafała Wojaczka 353
Tomasz Cieślak, Świetlicki (po)romantyczny. Kwestia podmiotowości 363
Magdalena Rabizo-Birek, Między nicością a nieśmiertelnością. O Honecie (po)romantycznym 381
Arkadiusz Bagłajewski, Być wieszczem i prorokiem dzisiaj – jak to jest możliwe? 413
Piotr Śliwiński, Podmiot poezji najmłodszej: wysiedleniec, moderator, aktor 429

Indeks nazwisk 443

Część 2: Rozmowy

Rozmówcy 7

Rozmowa pierwsza. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25–26 kwietnia 2014 9
Rozmowa druga. Chęciny, 7–8 lipca 2014 31
Rozmowa trzecia. Lublin, 22–23 września 2014 57
Rozmowa czwarta. Kraków, 11–12 grudnia 2014 87
Rozmowa piąta. Kraków, 23–24 października 2015 113
Rozmowa szósta. O wierszu Mickiewicza Do Samotności, Łódź, 8 stycznia 2016 131
Rozmowa siódma. O wierszu Różewicza W teatrze cieni, Łódź, 9 stycznia 2016 145

Indeks nazwisk 157

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku”

Tagi: , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
14,90 zł
34,95 zł
 • PDF
Ilość: