OKLADKA_krzywe_DRUK

Różne kraje – ta sama rachunkowość?

  Opis produktu

  Współczesna rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej, a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają nowe potrzeby ekonomiczne i informacyjne otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowa rzeczywistość gospodarcza XXI w. spowodowała ewolucję potrzeb kadry zarządzającej, a wzrost przejrzystości i jakościowo poprawnej zawartości informacyjnej raportów jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie globalnych standardów raportowania informacji finansowej i niefinansowej.

  Od lat między rachunkowością a jej otoczeniem obserwuje się rodzaj sprzężenia zwrotnego – rachunkowość aktywnie uczestniczy w kreowaniu otaczającej przedsiębiorstwa rzeczywistości gospodarczej i jednocześnie tę rzeczywistość odwzorowuje. Wpływa ona na otoczenie (kształtuje je), a zarazem silnie reaguje na zachodzące w nim modyfikacje (pozostaje pod wpływem otoczenia, w którym jest stosowana). Zmiany w regulacjach prawnych w krajach Unii Europejskiej, w tym również Polski oraz całego świata, idą w kierunku rozszerzenia oraz ujednolicenia zakresu informacji generowanych i raportowanych przez systemy rachunkowości.

  Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji nad kierunkami i perspektywami rozwoju współczesnej rachunkowości. Przedstawione w niej zagadnienia ukazują niezwykle szeroki zakres i wagę problemów oraz obszarów rozwoju współczesnej rachunkowości. Nie wyczerpują one jednak poruszanej tematyki, lecz jedynie identyfikują wyzwania stojące przed współczesną rachunkowością.

  Komentarze

  Spis treści

  Słowo wstępne 7

  Część I. Szczególne obszary harmonizacji rachunkowości 11
  Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik – Wiele krajów – jedna rachunkowość. Przykład sprawozdawczości przepływów pieniężnych 11
  Sylwia Doroba, Milena Sikorska – Rozbieżności w regulacjach krajowych i międzynarodowych rachunkowości na przykładzie ujęcia i klasyfikacji wartości niematerialnych i prawnych 35
  Mateusz Górecki, Grzegorz Wacławiak – Idea odroczonego podatku dochodowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 55

  Część II. Czynniki kulturowe w rozwoju i harmonizacji rachunkowości 69
  Wioleta Bartniak, Marta Głowacka – Wpływ czynników kulturowych na system rachunkowości kraju 69
  Wioleta Czech, Monika Słowik – Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej wobec wyzwań stawianych przez rachunkowość islamską 83
  Paulina Szymanek, Maksymilian Cemel – Wpływ zasad religijnych islamu i kultury islamskiej na ukształtowanie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w krajach muzułmaskich 93
  Joanna Parysek, Błażej Karolewicz – Wpływ czynników kulturowych na ukształtowanie systemów rachunkowości na świecie na przykładzie rachunkowości chińskiej 103

  Część III. Sprawozdawczość wobec wyzwań XXI wieku 113
  Emilia Martyka, Julia Sienkiewicz – Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych i polskich regulacji bilansowych 113
  Paulina Graczyk, Agata Myszkowska – Bilans bilansowi nierówny czyli MSSF a US GAAP na przykładzie sektora paliwowego 123
  Marlena Pabian, Daniel Pauluk – Wady i zalety informacji niefinansowej w sprawozdawczości organizacji 133
  Daria Bodek, Katarzyna Hajdo – Przyszłość modelu sprawozdawczego w dobie globalizacji 143

  Część IV. Niektóre aspekty rozwoju współczesnej rachunkowości 151
  Katarzyna Olak, Chrystian Musiał – Systemy nadzoru korporacyjnego w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza 151
  Adrianna Gołdyn, Joanna Guziwelakis – Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych a problematyka sporządzania sprawozdania finansowego spółki powstałej w wyniku połączenia metodą nabycia 165
  Beata Bronka, Dominika Kowalczyk – Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości jako przykład zbioru zasad etycznego postępowania w zawodzie księgowego 177

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Różne kraje – ta sama rachunkowość?”

  Tagi: , , , ,