Lechowski-Przeksztalcenia_Strona_1

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego

  Autor:


 • Liczba stron:
  292
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-826-2
  e-ISBN:
  978-83-8142-827-9

  Opis produktu

  Książka jest podsumowaniem szerszych badań Autora prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej oraz grantu NCN pt. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 w wybranych gminach powiatu zgierskiego w województwie łódzkim.

  W prezentowanej publikacji Autor odpowiada na pytanie, czy budowa autostrad może wpływać na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne otaczających ją gmin oraz jaki jest charakter tego wpływu. Analizie poddano przede wszystkim dwa elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej: użytkowanie ziemi i strukturę działek. Badania zostały przeprowadzone w siedmiu gminach powiatu zgierskiego.

  Zakres merytoryczny książki mieści się w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Monografia stanowi uzupełnienie dotychczas prowadzonych badań nad oddziaływaniem autostrad na zagospodarowanie przestrzenne o skalę lokalną. Wiedza ta może być kluczowa dla lepszej organizacji przestrzeni gmin sąsiadujących z autostradą, ograniczenia kongestii oraz zachowania ładu przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju.

  Komentarze

  Spis treści

  1. Wprowadzenie 9
  1.1 Cel i zakres pracy 9
  1.2. Źródła danych przestrzennych i metody badań 12
  1.3. Podstawowe pojęcia 23
  1.4. Przegląd literatury 27

  2. Uwarunkowania i skutki budowy autostrad w Polsce 33
  2.1. Geneza i rozwój autostrad w Polsce 33
  2.2 Uwarunkowania budowy autostrad w Polsce 42
  2.2.1. Uwarunkowania prawne i planistyczne 42
  2.2.2. Uwarunkowania środowiskowe 45
  2.2.3. Uwarunkowania przestrzenne 48
  2.3. Skutki przyrodnicze budowy autostrad 51
  2.4. Skutki ekonomiczne i społeczne budowy autostrad 57
  2.4.1. Skutki ekonomiczne 60
  2.4.2. Skutki społeczne 74

  3. Przyrodnicza oraz społeczno-ekonomiczna charakterystyka gmin powiatu zgierskiego 79
  3.1. Środowisko przyrodnicze 79
  3.2. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna 85
  3.2.1. Struktura demograficzna 85
  3.2.2. Sieć osadnicza 87
  3.2.3. Infrastruktura transportu 94
  3.2.4. Pozostałe cechy społeczno-ekonomiczne 101

  4. Struktura działek w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014 107
  4.1. Liczba oraz wielkość działek 107
  4.2. Kształt działek 124
  4.3. Struktura własności działek 144

  5. Struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz jej przekształcenia w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014 153
  5.1. Bilans użytkowania ziemi 153
  5.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 167
  5.3. Natężenie i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 174

  6. Wpływ budowy autostrad na przekształcenia społeczno-ekonomiczne i zmiany użytkowania ziemi w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014 185
  6.1. Wpływ budowy autostrad na przekształcenia społeczno-ekonomiczne gmin 190
  6.2. Wpływ węzłów autostradowych na zmiany użytkowania ziemi 206
  6.3. Wpływ osi autostrady na zmiany użytkowania ziemi 219

  7. Wnioski i dyskusja 237

  Bibliografia 249

  Spis tabel 271

  Spis rycin 273

  Załączniki 281

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego”

  Tagi: , , , ,