staszewska_prawo_pracy

Prawo pracy w systemie prawa

  Opis produktu

  Przedsiębiorca jako pracodawca i jego pracownicy oraz rozważenie interesów tych podmiotów, pojawia się w każdym stadium działania przedsiębiorcy. Kluczowe jest tu pojęcie przedsiębiorcy i pojęcie pracodawcy. Pojawia się problem wyodrębnienia odcinkowej zdolności pracowniczej w stosunkach holdingowych. Pozostaje jeszcze określenie relacji pojęcia przedsiębiorstwa i zakładu pracy. Ważnym tematem jest zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Podstawa zatrudnienia członka zarządu ma istotne znaczenie dla jego sytuacji prawnej, wpływa na jego prawa i obowiązki, odpowiedzialność i poziom ochrony. Następnym tematem jest problematyka relacji pracodawca–przedsiębiorca i pracownik. Ochrona interesu pracodawcy w prawie pracy to przede wszystkim umowa o zakazie konkurencji. Ciekawy są też kwestie wpływu restrukturyzacji i likwidacji na stosunki pracy w spółkach handlowych. Ostatnie zmiany w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym zwracają uwagę na sytuację prawną pracowników niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Monografia wpisuje się w nurt publikacji naukowych dotyczących problematyki powiązań prawa pracy z prawem handlowym. Wskazuje ona na związki obu dziedzin prawa stawiających sobie, jak by się mogło wydawać, zupełnie inne cele. Ukazano przenikanie wielu zagadnień z zakresu prawa handlowego i prawa pracy, wyłaniając wiele kwestii spornych i wymagających pogłębionej dyskusji.

  Komentarze

  Spis treści

  Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk, Słowo wstępne 7

  Część pierwsza – Przedsiębiorca jako pracodawca i jego pozycja prawna 9
  Bernard Długosz, Czy spółka cywilna może być uznana za pracodawcę w myśl art. 3 k.p.? 11
  Joanna Kaźmierczak, Oddział spółki handlowej w roli pracodawcy 26
  Marcin Czerwiński, Remigiusz Chęciński, Nadużycie osobowości prawnej a zasada równego traktowania pracowników – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 18.09.2014 r., III PK 136/13 36
  Maciej Węgierski, Zbycie przedsiębiorstwa w świetle art. 231 kodeksu pracy 46
  Aleksandra Pietras, Ochrona interesu pracodawcy w świetle przepisów prawa pracy i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 57

  Część druga – Podstawy zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych 69
  Mateusz Gajda, Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie umowy o pracę 71
  Sylwia Łazuk, Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru 79
  Karolina Ochocińska, Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie kontraktu menedżerskiego 88
  Mateusz Barwaśny, Sytuacja prawna pracujących na własny rachunek członków zarządu spółek kapitałowych 96
  Katarzyna Zwolińska, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy odwołanego członka zarządu spółki handlowej 112

  Część trzecia – Wpływ restrukturyzacji i likwidacji na stosunki pracy w spółkach handlowych 123
  Magdalena Kalinowska, Sytuacja prawna pracowników a postępowania restrukturyzacyjne 125
  Irmina Miernicka, Wpływ otwarcia likwidacji spółki kapitałowej na umowny stosunek pracy z członkiem zarządu 137

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Prawo pracy w systemie prawa”

  Tagi: , , , , , , ,