OKLADKA_1str

Oblicza Wojny. Tom 10

  Narzędzia wojny
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  238
  Rok wydania:
  2023
  ISBN:
  978-83-8331-461-7
  e-ISBN:
  978-83-8331-462-4

  Opis produktu

  Dziesiąty tom serii wydawniczej Oblicza Wojny zawiera 12 artykułów, których autorami są archeolodzy i historycy z Czech, Grecji, Kanady, Niemiec, Polski, Węgier i Włoch. Taki zespół badaczy zapewnia nie tylko interdyscyplinarne podejście do omawianych zagadnień, ale również wielowątkowość ujęcia.

  Wszystkie studia podejmują tytułowy problem: Narzędzia wojny. Można wyodrębnić kilka płaszczyzn badawczych, na których skupiają się Autorzy – wątki związane z uzbrojeniem poszczególnych armii oraz systemami fortyfikacji; odniesienia do formacji wojskowych i wpływu ich rozwoju na pole walki; dyplomacja jako narzędzie podczas wojny – oraz mniej oczywiste tematy: pieniądz, rower, a nawet lekyt.

  Nowe ujęcia znanych problemów badawczych, reinterpretacje dawnych analiz i poglądów, podejmowanie niezbadanych dotąd zagadnień – to cechy, które łączą wszystkie teksty, czyniąc je godnymi polecenia zarówno dla specjalistów, jak i studentów.

  *

  This tenth volume of the Oblicza Wojny (Faces of War) series, contains 12 papers written by archaeologists and historians from Czechia, Greece, Canada, Germany, Poland, Hungary, and Italy. Such a team of researchers not only ensures an interdisciplinary approach to the issue at hand but also guarantees a multifaceted approach.

  All papers address the problem named in the title of this volume: the Tools of War. We can distinguish several levels of research undertaken by the Authors: themes related to the armaments of particular armies and fortification systems; references to military formations and the impact of their development on the battlefield; diplomacy as a tool during war, and less obvious issues: money, bicycle, and even a lekythos.

  New approaches to well-known research problems, reinterpretation of old analyses and views, and taking up hitherto unexplored issues are features that unite all the texts, at the same time making them a reading material recommended for both specialists and students.

  Komentarze

  SPIS TREŚCI - CONTENTS - СОДЕРЖАНИЕ

  Magdalena Pogońska-Pol
  Editor Preface 7
  Słowo wstępne 7

  Ioannis Bellas
  Bow and Arrowheads from Ancient Macedonia: From Hunters to Archers 11
  Łuki i groty strzał ze starożytnej Macedonii: od myśliwych do łuczników 28

  Inga Głuszek
  Depictions of Warriors on the Diosphos Painter’s Lekythos from the Collection of the National Museum in Poznań. A Contribution to the Iconographic Analysis of Representations of Warriors in Athenian Vase Painting 29
  Wyobrażenia wojowników na lekycie malarza Diosfosa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przyczynek do analizy ikonograficznej przedstawień wojowników w ateńskim malarstwie wazowym 43

  Kaveh Farrokh
  A Survey of Parthian Military Architecture 45
  Przegląd partyjskiej architektury wojskowej 75

  Mariusz Mielczarek
  Money as an Instrument of War in the Ancient Greek World until the End of the Hellenistic Period 77
  Pieniądz jako narzędzie wojny w antycznym świecie greckim, do końca okresu hellenistycznego 93

  Zoltán Szolnoki
  The Tools of War in the Cancellieri Vendetta 97
  Narzędzia wojny w wendetcie Cancellieri 113

  Ferenc Sebők
  Militia Portalis 115
  Militia portalis 123

  Simone Picchianti
  Production and Logistics of Crossbow Bolts in the Early Renaissance. Florence and the War Against Lucca (1429–1433) 125
  Produkcja i logistyka dostaw bełtów do kusz we wczesnym renesansie. Florencja i wojna z Lukką (1429–1433) 144

  Joseph Rafael Gudmann
  Capitulation of French troops at Atella (23 July 1496) 145
  Kapitulacja wojsk francuskich pod Atellą (23 lipca 1496) 155

  Oleg Hański
  Cavalry Unit of Jan Buczacki from the year 1501 157
  Rota konna „wojewodzica” Jana Buczackiego z 1501 roku 174

  Manouchehr Moshtagh Khorasani
  Jewels of Crafts – Forging Blades, Fletching Arrows, Making Naphtha, and Manufacturing Black Powder – a Persian Manuscript on Warfare 177
  Klejnoty rzemiosła: kucie ostrzy, przyklejanie lotek strzał, wytwarzanie nafty i czarnego prochu – perski manuskrypt dotyczący działań wojennych 201

  David Hubený (Давид Губены), Nadezda Kruglova (Надежда Круглова)
  Чехословацкие военные велосипеды (1918–1939) 203
  Czechosłowackie rowery wojskowe (1918–1939) 221

  Anna Ambrochowicz-Gajownik
  Diplomatic Tools and Tools of War: Activities of the Polish Office in Casablanca during Second World War – a Case Study 223
  Narzędzia dyplomatyczne, a narzędzia wojny. Działalność biura polskiego w Casablance w okresie II wojny światowej – a case study 235

  About Authors 237
  O Autorach 237

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Oblicza Wojny. Tom 10”

  Tagi: , , ,