Promocja!
eed542935697709140fc65540ce2dc02

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  186
  Rok wydania:
  2015
  ISBN:
  978-83-7969-498-3
  e-ISBN:
  978-83-7969-499-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich jest zbiorem opracowań autorstwa młodych adeptek socjologii z zakresu podjętej przez nie (…) problematyki badawczej (…) Zainteresowania Autorek łączy nie tylko teren badań – obszary wiejskie – ale także waga analizowanych społecznych problemów dla perspektyw rozwojowych wsi. (…) Wspólnym wątkiem pojawiającym się w omawianych opracowaniach jest, szeroko rozumiana, aktywność społeczna jednostek i/lub zbiorowości na obszarach wiejskich (przedsiębiorczość, wyrównywanie szans edukacyjnych, współpraca międzysektorowa, inicjatywność i zaangażowanie w odnawianiu wsi, innowacje społeczne, aktywność młodych mieszkańców). Wraz z „renesansem lokalności” nabiera ona istotnego znaczenia w nieomal każdej z podejmowanych, w ramach socjologii społeczności lokalnych, perspektywie: lokalny rozwój społeczny, partycypacja społeczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kapitał społeczny, governance, „Odnowa wsi”, LEADER… Aktywność społeczna, inicjatywność, zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów własnego terenu stały się pożądaną i niezbędną cechą koncepcji związanych z zarządzaniem strategicznym terytorium, warunkiem przystąpienia do programów wspierających działania prorozwojowe w układach lokalnych, swoistym mechanizmem rozwoju obszarów wiejskich.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 11

  Uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich (Ewelina Sudra) 17
  Wstęp 17
  Istota przedsiębiorczości 17
  Wieś jako środowisko życia i wychowania młodzieży 24
  Uwarunkowania społeczno-kulturowe 26
  Rodzina 29
  Edukacja 33
  Kultura 36
  Podsumowanie 38
  Bibliografia 39
  Socio-cultural entrepreneurial attitudes of young people from rural areas (Summary) 42

  Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego (Ewa Gabryelak) 43
  Wstęp 43
  Obszary nierówności w zakresie edukacji 45
  Szanse edukacyjne najmłodszych dzieci 46
  Diagnoza potrzeb edukacyjnych i zajęcia dodatkowe dla uczniów 54
  Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i diagnostyka specjalistyczna 66
  Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli 67
  Infrastruktura edukacyjna 73
  Podsumowanie 87
  Bibliografia 91
  Areas of inequality in the field of education and attempts of its correction. The use of European Funds in łódzkie voivodeship (Summary) 94

  Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową (Ewelina Ewa Gwara) 95
  Wstęp 95
  Podstawowe informacje o zadaniach samorządu terytorialnego 96
  Koncepcja New Public Management 97
  Koncepcja Governance i Good Governance 100
  Zalety współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi 103
  Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacznikiem Governance 106
  Ranking „Partnerski samorząd 2010” – ocena współpracy samorządów z NGO’s 107
  Podsumowanie 113
  Bibliografia 114
  New municipality management concepts as an opportunity for optimal cross-sectoral cooperation (Summary) 116

  Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (Pamela Jeziorska-Biel) 117
  Wstęp 117
  „Odnowa wsi” – cele i założenia programu 118
  „Odnowa wsi” w Polsce 120
  Realizacja programu „Odnowa wsi” w gminie Nowosolna w województwie łódzkim 126
  Podsumowanie 136
  Bibliografia 138
  Rural renewal in the municipality of Nowosolna in the łódzkie voivodeship (Summary) 139

  Uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania (Katarzyna Zajda) 141
  Wstęp 141
  Innowacje społeczne – definicje i uwarunkowania społeczne 142
  Wybrane cechy kapitału społecznego zbiorowości wiejskich a mechanizmy stymulowania innowacji społecznych na wsi 146
  Podsumowanie 154
  Bibliografia 156
  Determinants of social innovations in rural communities and the methods of their stimulation (Summary) 158

  Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD) (Agnieszka Kretek-Kamińska) 159
  Wstęp 159
  Poziom aktywności społeczno-politycznej młodzieży wiejskiej na tle aktywności społeczeństwa polskiego 161
  Młodzi aktywni – przykład członków Lokalnych Grup Działania 168
  Podsumowanie 176
  Bibliografia 177
  Social Activity of Young Inhabitants of Rural Areas. (The Case of the LAGs Members) (Summary) 179

  Informacje o autorkach 181

  Spis tabel i ilustracji 187

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich”

  Tagi: , , , , ,