Promocja!
OKŁADKA

Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej

Opis produktu

Tom Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej jest trzecią częścią projektu naukowego Nomina loci, opracowaną w łódzkim ośrodku onomastycznym na podstawie materiałów przedstawionych po XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia”. Tom pierwszy Mikro­ toponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna (2014) przedstawia ogólne i teoretyczne zagadnienia z zakresu geonimii w jej wymiarze ojka- i anojkonimicznym; drugi

– Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze (2015) poświęcono analizom toponimów pod względem formalnym, pragmatycznym i kulturowym, z ich odniesieniem do sfery komunikacji ogólnej, użytkowej, medialnej i literackiej.

W monografii Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej kontynuowane są rozważania w zakresie toponimii, ze szczególnym uwzględnieniem występowania jednostek mikro- i makrotoponimicznych w szeroko rozumianej przestrzeni fizycznej, na którą składa się pejzaż naturalny, terenowy, hydrograficzny, powiązany z konkretnymi regionami oraz elementami topografii, jak również obiektami składającymi się na układ miast i wsi. Wielojęzyczność tomu, udział przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych pozwala na prezentację najnowszych wyników badań w zakresie toponomastyki polskiej i zagranicznej, zwłaszcza wschodnie- i zachodniosłowiańskiej.

Komentarze

Spis treści

Spis treści
WPROWADZENIE – Artur Gałkowski, Renata Gliwa 9
Witold Mańczak – O pochodzeniu nazwy Polski 13
Enzo Caff elli – Replicazioni toponimiche nello spazio geografi e nello spazio linguistico . 19
Василь Лучик – Роль макро- і мікротопонімів у розв’язанні проблеми прабатьківщини слов’ян 35
Anna Czapla – Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne 41
Edward Breza – Podstawa woda w antroponimii polskiej 49
Juraj Hladký – O niektorých praslovanských základoch hydroným z juhozápadného Slo- venska (Malý Dunaj a Dudváh) 59
Andrej Závodný – Ešte zopár poznámok k výkladom niektorých hydroným z povodia slo- venských ľavostranných prítokov Moravy 69
Andrea Goótšová – Banícka a hutnícka tradícia na Spiši a jej reflexia v hydronymách Povo-
dia Hornádu 79
Alexandra Chomová – Príspevok k apelatívnemu základu slovenskej hydronymie v povodí Torysy 87
Mária Beláková – Slovensko-nemecké vzťahy v západoslovenskej hydronymii 101
Artur Gałkowski – Litoralonimy i pelagialonimy w strefie Jeziora Szczutowskiego i Urszu- lewskiego 107
Александр Шапошников – Cеверно-причерноморский ареал микро- и макро- топонимии позднего праславянского языкового состояния 123
Любов Осташ – Штрихи до наддністрянської оронімії 137
Volha Tratsiak – Асаблівасці дыялектных назваў населеных пунктаў Сакольскага павета (па матэрыялах да Слоўніка геаграфічных назваў поўночна-ўсходняй
Польшчы) 145
Ірина Ільченко – Oйконіми Надвеликолужжя 157
Мери Момировска – Дијалектолошката перспектива на микротопонимијата претставена преку материјал од Крушевскиот регион (во Република Македонија) 167
Barbora Klimtová – Tendence ve vývoji pomístních jmen na území obce Otročiněves (s při- hlédnutím ke komunikační variabilitě těchto jmen) 175
Marta Anna Pawlikowska – Topónimos de provincia de Pontevedra. Un esbozo de pro- blemática 183
Krzysztof Kołatka – Ojkonimy świadectwem językowego, kulturowego, historycznego
i przyrodniczego dziedzictwa Krajny 189
Renata Gliwa – Wyraz pospolity brzoza jako baza toponimiczna polskich makrotoponimów 205
Iwona Żuraszek-Ryś – Apelatywy w podstawie mikrotoponimów (na przykładzie nazw te- renowych powiatu zielonogórskiego) 217
Ewelina Zając – Przechodzenie ojko- i anojkonimów w obrębie klas toponimicznych – na materiale z powiatu tureckiego 227
Mariusz Koper – Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej 235
Joanna Kuć – Historyczna mikrotoponimia Podlasia w źródłach notarialnych 245
Krystyna Szcześniak – Nowe źródła do badań północnych obszarów Polski, należących do
byłych Prus Wschodnich 257
Jaroslav David – Mikrotoponymie městského prostoru 263
Armina Muszyńska – Plateonimy i agoronimy centralnej przestrzeni Suboticy (Serbia) jako świadectwo wielokulturowości miasta 275
Lidia Pacan-Bonarek – Nazwy dzielnic i osiedli Tomaszowa Mazowieckiego 287
Agnieszka Wojcieszek – Zasłużeni dla miasta. O mikrosystemie plateonimicznym Opola 299
Henryk Duszyński-Karabasz – Nazwy ulic wsi gminy Nakło nad Notecią 307
Jarosław Szuta – Obraz świata w mikrotoponimii Pomorza Gdańskiego 317
Artur Gałkowski – Dokonania onomastyczne profesora Witolda Mańczaka (1924–2016) 327
Autorzy 331

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej”

Tagi: , , , , ,