Promocja!
OKŁADKA

Nauczyciel wczesnej edukacji

Opis produktu

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 9

Wiesława Leżańska, Staż zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego przestrzenią rozwijania kompetencji 15
– Professional training of the first grades teacher as a space for competence development 28
Jolanta Bonar, Refleksyjna praktyka w procesie stawania się nauczycielem 29
– Reflective practice in the process of becoming a teacher 37
Estera Kucińska, Action Research – Refleksyjny pedagog w praktyce na podstawie systemu kształcenia studentów studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii 39
– Action Research – Reflective teacher in practice on the basis of a system of educating students of undergraduate courses leading to a master’s degree in Great Britain 43
Dorota Zdybel, Refleksja epistemologiczna jako narzędzie budowania własnego potencjału edukacyjnego przyszłych nauczycieli 45
– Epistemological reflection as a way of building learning potential in future teachers 58
Dorota Celińska-Mitał, Praktyki pedagogiczne jako forma rozwijania kompetencji nauczycielskich w opinii studentów 59
– Teaching practice as a form of teacher competence development in the opinion of students 69
Joanna Leek, Kompetencja planistyczna nauczycieli a praca w wielokulturowych klasach 71
– Teaching planning process in multicultural environment 80
Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji 81
– The primary school teacher and the gifted student: on the issue of (in-)competence 97
Aleksandra Feliniak, Kompetencje informacyjno-medialne nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie wykorzystywania multimedialnych środków dydaktycznych. Komunikat z badań 99
– Information and media competence of teachers of early childhood education in the use of multimedia teaching aids. Communication research 111
Mirosław Kisiel, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przewodnikiem dziecka wkraczającego w świat muzyki 113
– Early childhood education teacher as the class tutor introducing the child into the world of music 126
Magdalena Pawlak, Nauczyciel jako kreator przestrzeni estetycznej dziecka 127
– Teacher as a creator of child’s aesthetic space 142
Agnieszka Olechowska, Samoocena i wartościowanie kompetencji nauczycieli-terapeutów w przestrzeni edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań 143
– Self-esteem and valuing of teachers’ competence of educational therapist in the education of pupils with special educational needs research report 150
Alicja Matusz-Rżewska, Kultura masowa jako przestrzeń działania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 151
– A mass culture as the space for an early school education teacher’s activity 160
Anna Basińska, Nauczyciel – uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit 161
– A teacher – an adult learner. Reflections of Kindergarten Teachers Working on Tablit – Kindergarten Curriculum 171
Dagna Czerwonka, Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec oczekiwań XXI wieku 173
– – Powers of early childhood education teacher against expectations of XXI century 183

Noty o autorach 185

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Nauczyciel wczesnej edukacji”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
30,50 zł
34,90 zł
Produkt niedostępny
16,95 zł
  • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń