Promocja!
Marszal-Mniejszosc niemiecka

Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej

  Geneza- rozmieszczenie i struktura [od końca XVIII w. do II wojny światowej]
  Autor:


 • Liczba stron:
  378
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-751-7
  e-ISBN:
  978-83-8142-752-4

Opis produktu

Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki obecności mniejszości niemieckiej rozpatrywanej na płaszczyźnie społecznej i w strukturach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Autor przygląda się także usytuowaniu tej grupy etnicznej w społeczeństwie polskim w kontekście ewolucji poczucia narodowościowego kolejnych pokoleń osadników, ich stosunku do spraw i społeczności kraju osiedlenia oraz procesów integracji i asymilacji w warunkach zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej.

Komentarze

sPIS TREŚCI

OD AUTORA 11

WSTĘP 15
• Zakres merytoryczny i cele pracy 16
• Pojęcia podstawowe i uwagi metodologiczne 17
• Przyczyny migracji zagranicznych 28
• Zakres przestrzenny opracowania 30

GENEZA I STRUKTURA PRZESTRZENNA

I. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ DO 1815 ROKU 37
• Okres przedrozbiorowy 37
• Lata 1793–1806 47
• Okres Księstwa Warszawskiego 60
II. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W LATACH 1815–1830 65
• Proimigracyjna polityka Królestwa Polskiego 66
– System przywilejów i gwarancji 66
– Działania werbunkowe rządu za granicą 74
– Sytuacja gospodarcza w krajach niemieckich 76
– Osadnictwo niemieckie w kontekście polityki gospodarczej rządu Królestwa Polskiego 78
• Pochodzenie geograficzne migrantów 80
• Struktura społeczno-zawodowa osadników 85
• Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w latach 1815–1830 89
– Szacunki dotyczące liczby osadników 89
– Osadnictwo niemieckie w przestrzeni regionu 91
III. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYPOWSTANIOWYM (1831–1863) 103
• Powstanie listopadowe i jego konsekwencje 103
– Skutki gospodarcze 106
– Skala i kierunki migracji popowstaniowej 110
• Polityka migracyjna w okresie międzypowstaniowym 114
• Pochodzenie geograficzne i struktura migrantów 117
• Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w okresie międzypowstaniowym 119
– Osadnictwo na obszarach wiejskich 119
– Osadnictwo w miastach 127
– Łódź jako ośrodek koncentracji osadników niemieckich 130
IV. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W LATACH 1864–1918 139
• Zniesienie pańszczyzny i jego skutki 139
• Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w okresie popowstaniowym 140
– Przemieszczenia osadników niemieckich 140
– Liczebność i rozkład przestrzenny mniejszości niemieckiej w świetle wyników spisu z 1897 roku 144
– Łódź jako główne skupisko ludności niemieckiej w okresie popowstaniowym 152
– Potencjał ekonomiczny i struktura zawodowa mniejszości niemieckiej 158
– Mniejszość niemiecka na początku XX wieku 163
• I wojna światowa 167
– Wysiedlenia ludności niemieckiej 167
– Okupacja niemiecka Polski Środkowej i jej skutki 170
V. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1919–1939) 175
• Pierwsze lata powojenne 175
• Liczba i rozmieszczenie mniejszości niemieckiej 177
– Ludność niemiecka w świetle wyników spisu powszechnego z 1921 roku 177
– Ludność niemiecka w latach 30. 182
• Struktura społeczno-zawodowa ludności niemieckiej 194
– Działalność rolnicza 195
– Działalność pozarolnicza 198
• System oświaty narodowościowej 201
– Szkolnictwo niemieckie w świetle polityki oświatowej 201
– Szkolnictwo powszechne 205
– Szkolnictwo ponadpodstawowe 211

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W KOŚCIELE EWANGELICKIM I POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

VI. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W STRUKTURACH KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 219
• Formowanie się struktur Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce Środkowej 219
• Lata 1807–1815 224
• Okres Królestwa Polskiego do powstania styczniowego 226
– Parafie i duszpasterstwo ewangelickie w okresie przedpowstaniowym 226
– Utworzenie parafii i budowa świątyni ewangelicko-augsburskiej w Łodzi 230
– Wierni innych niż ewangelicko-augsburskie wyznań 233
– Parafie i duszpasterstwo ewangelickie w okresie międzypowstaniowym 234
– Struktura organizacyjna Kościołów protestanckich na szczeblu ponadparafialnym 238
– Szkolnictwo ewangelickie 240
• Okres popowstaniowy 244
– Liczebność i struktura ludności protestanckiej 244
– Ludność narodowości niemieckiej wyznania katolickiego 250
– Duszpasterstwo i szkolnictwo ewangelickie w okresie popowstaniowym 253
– Rozmieszczenie ludności ewangelickiej na początku XX wieku 259
– Duszpasterstwo ewangelickie w łódzkim ośrodku przemysłowym 261
• Lata wielkiej wojny 1914–1918 267
• Okres II Rzeczypospolitej 269
– Obsada duszpasterska i struktura organizacyjna Kościoła ewangelicko-augsburskiego 269
– Rozmieszczenie i struktura ludności protestanckiej w świetle wyników spisu z lat 1921 i 1931 270
– Łódzki ośrodek duszpasterstwa ewangelickiego 279
– Sytuacja prawna Kościołów protestanckich w II Rzeczypospolitej 282
– Kościół ewangelicko-augsburski w przededniu II wojny światowej 284
VII. INTEGRACJA SPOŁECZNA I PROCESY ASYMILACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 289
• Poczucie przynależności narodowej osadników niemieckich w XIX wieku 290
– Separacja przestrzenna i społeczno-zawodowa 291
– Odrębność religijna 293
• Mniejszość niemiecka a dążenia niepodległościowe Polaków 295
• Stosunki narodowościowe w okresie popowstaniowym 299
– Uwłaszczenie chłopów i jego konsekwencje 299
– Antagonizmy narodowościowe w miastach fabrycznych 300
• Proces polonizacji do 1914 roku 301
– Ewolucja poczucia przynależności narodowej w miastach i na obszarach wiejskich 302
– Rola duszpasterstwa w procesach integracji i asymilacji 306
– Konwersja wyznaniowa i małżeństwa mieszane 311
– Niemieckie szkolnictwo i znajomość języka polskiego 313
– Antyasymilacyjna polityka władz rosyjskich i świadomość narodowa mniejszości niemieckiej na przełomie wieków 317
• Okres I wojny światowej 322
• Mniejszość niemiecka w okresie międzywojennym 325
– Mniejszość niemiecka w pierwszych latach powojennych 325
– Polityka mniejszościowa i sytuacja prawna mniejszości niemieckiej po I wojnie światowej 328
– Polityka oświatowa 332
– Samoorganizacja społeczna mniejszości niemieckiej 334
– Rola Kościoła w kształtowaniu stosunków narodowościowych 337
– Polityka narodowościowa w latach 30. 343
– Integracja i asymilacja mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym – próba oceny 345

ZAKOŃCZENIE 351
BIBLIOGRAFIA 357
SPIS RYCIN 375

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
49,40 zł
54,90 zł
27,45 zł
 • PDF
Ilość: