OKŁADKA

Młodzi dorośli

  Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej
  Autor:


 • Liczba stron:
  312
  e-ISBN:
  978-83-7969-984-1

  Opis produktu

  Publikacja mieści się w obszarze socjologicznych badań nad strukturą społeczną. Zaprezentowano w niej podstawowe konteksty teoretyczne zjawiska ruchliwości między- i wewnątrzgeneracyjnej, a także jego rozmaite uwarunkowania, związane zarówno z przemianami współczesnego kapitalizmu, jak i specyfiką polskiej transformacji systemowej. Autorka wyeksponowała przy tym perspektywę kohortową, wychodząc z założenia, że badając mechanizmy osiągania pozycji społecznej, warto skierować uwagę na sytuację osób dorastających i podejmujących kluczowe życiowe decyzje już po przełomie ustrojowym. Omówione w książce analizy empiryczne służyły odtworzeniu wzorów ruchliwości międzygeneracyjnej młodych dorosłych mieszkańców polskiego miasta średniej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem biograficznych doświadczeń mężczyzn i kobiet wywodzących się z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

  Książka skierowana jest przede wszystkim do socjologów: badaczy struktury i ruchliwości społecznej, specjalistów zainteresowanych problematyką zmian społecznych i przebiegu życia. Może też zainteresować polityków społecznych i praktyków pracujących z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1. Ruchliwość społeczna w refleksji socjologicznej 13
  1.1. Wprowadzenie 13
  1.2. Tradycje badawcze w studiach nad ruchliwością społeczną 15
  1.2.1. Ruchliwość klasowa i model oksfordzki (Nuffield mobility study) 19
  1.2.2. Osiąganie statusu i model Wisconsin 21
  1.2.3. Perspektywa reprodukcji społecznej 24
  1.3. Ruchliwość społeczna a (nie)równość i (nie)sprawiedliwość 27
  1.4. Ruchliwość społeczna w perspektywie merytokracji 31
  1.5. Zmiana społeczna a uwarunkowania ruchliwości społecznej 33
  1.5.1. Współczesny kapitalizm i przedwcześnie ogłoszona śmierć klas 35
  1.5.2. Transformacja systemowa i rekonfiguracja ładu społecznego 42
  1.5.2.1. Rekompozycja struktury społecznej 43
  1.5.2.2. Nowy język opisu zróżnicowań społecznych 46
  1.5.2.3. Przemiany państwa opiekuńczego, decentralizacja i polski porządek welfare 48
  1.5.2.4. Stare i nowe wzory ruchliwości we współczesnej Polsce 51

  Rozdział 2. Ruchliwość społeczna w perspektywie przebiegu życia 55
  2.1. Wprowadzenie 55
  2.2. Społeczno-instytucjonalne ramy biografii 57
  2.3. Trajektorie, kariery, tranzycje, punkty zwrotne – ustalenia terminologiczne 61
  2.4. Przebieg życia w kontekście podmiotowości jednostki i presji struktury 67
  2.5. Ryzyko w przebiegu życia 72
  2.6. Wczesna dorosłość jako intensywna faza życia 76
  2.6.1. Wczesna dorosłość w ujęciu psychologii rozwojowej 77
  2.6.2. Przejście do dorosłości w ujęciu socjologicznym 79
  2.6.3. Młodzi dorośli we współczesnej Polsce 84
  2.6.3.1. Edukacja 85
  2.6.3.2. Rynek pracy 89
  2.6.3.3. „Opuszczanie gniazda” i zakładanie rodziny 91
  2.6.3.4. Orientacje życiowe i aspiracje 93

  Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań 97
  3.1. Wprowadzenie 97
  3.2. Rama analityczna 98
  3.2.1. Wzory ruchliwości społecznej i wzory przebiegu życia – próba konceptualizacji 98
  3.2.2. Młodzi dorośli w badaniach ruchliwości społecznej. Problemy i ograniczenia analiz 104
  3.2.3. Wskaźniki położenia społecznego przyjęte w badaniu młodych dorosłych 107
  3.2.4. Operacjonalizacja niskiego statusu społeczno-ekonomicznego 109
  3.3. Cel i przedmiot badań 110
  3.4. Metodologia badania – projekt PROFIT 113
  3.4.1. Założenia metodologiczne 114
  3.4.2. Zastosowane narzędzia badawcze 117
  3.4.2.1. Wywiad kwestionariuszowy 117
  3.4.2.2. Wywiad pogłębiony – biografia tematyczna 118
  3.4.3. Dobór próby i realizacja badania 120
  3.4.4. Procedury opracowania danych 122
  3.4.5. Charakterystyka terenu badań 124
  3.4.6. Charakterystyka populacji objętej badaniem 127

  Rozdział 4. Młodzi dorośli – opis statystyczny ruchliwości międzygeneracyjnej 131
  4.1. Międzypokoleniowa ruchliwość młodych dorosłych w wymiarze wykształcenia 131
  4.1.1. Rozmiary i kierunki ruchliwości edukacyjnej 131
  4.1.2. Bariery osiągania wykształcenia 141
  4.2. Międzypokoleniowa ruchliwość młodych dorosłych w wymiarze społeczno-zawodowym 144
  4.2.1. Kierunki przemieszczeń 144
  4.2.2. Dystans między kategoriami społeczno-zawodowymi 155
  4.3. Poziom osiągnięć edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych a wybrane wskaźniki dojrzałości społecznej 161
  4.3.1. Aktywność młodych dorosłych na rynku pracy i jej korelaty 161
  4.3.2. Zróżnicowanie aktywności i położenia młodych dorosłych na rynku pracy ze względu na wykształcenie i zawód 162
  4.3.3. Zróżnicowanie aktywności na rynku pracy ze względu na płeć 165
  4.3.4. Poziom osiągnięć a zróżnicowanie sytuacji rodzinnej i bytowej młodych dorosłych 168

  Rozdział 5. Biografi młodych dorosłych z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym 173
  5.1. Trajektorie edukacyjne 173
  5.1.1. Szkoła podstawowa – naznaczanie 173
  5.1.2. Przejścia do szkół ponadpodstawowych – (nie)oczywistość wyborów 182
  5.1.3. Dalsze kariery edukacyjne – zróżnicowanie ścieżek 187
  5.2. Praca w doświadczeniach biograficznych młodych dorosłych 194
  5.3. Osiąganie samodzielności i zakładanie rodziny 200
  5.4. Punkty zwrotne 203
  5.5. Otoczenie społeczne a przebieg biografii badanych 206
  5.5.1. Rodzina 206
  5.5.2. Szkoła i nauczyciele 209
  5.5.3. Instytucje zarządzania ryzykiem 211
  5.6. Obiektywne a subiektywne wymiary mobilności społecznej 215
  5.6.1. Uwagi o kłopotliwych porównaniach 215
  5.6.2. Obiektywne wskaźniki a subiektywne poczucie awansu, stagnacji i degradacji 218
  5.6.2.1. Transformacyjna fala – zmiana reguł gry 219
  5.6.2.2. Wykształcenie – przepustka do awansu 223
  5.6.2.3. Praca – bezpieczeństwo finansowe i samorealizacja 227
  5.6.2.4. Mieszkanie i poziom konsumpcji – oznaki statusu 228
  5.6.2.5. Relacje rodzinne – alternatywna miara jakości życia 231
  5.6.2.6. „Niewidzialna” klasa 232
  5.6.3. Poczucie sprawczości i kontroli nad biografią 233
  5.7. Wzory biografii młodych dorosłych z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym – próba typologii 239
  5.7.1. Biografie awansu 241
  5.7.2. Biografie stagnacji 243
  5.7.3. Biografie degradacji 246

  Rozdział 6. Ruchliwość społeczna młodych Polaków w dobie zmiany społecznej – podsumowanie analiz 251

  Aneksy 263
  Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu 263
  Aneks 2. Dyspozycje do wywiadu swobodnego 283
  Aneks 3. Lista respondentów w wywiadach swobodnych 284
  Bibliografia 287
  Spis diagramów, tabel i wykresów 311

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Młodzi dorośli”

  Tagi: , , ,