Promocja!
c61e5bf5886e7c7475300c210129116a

Mikrotoponimia i makrotoponimia

  Opis produktu

  Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.

  Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.

  Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makro­ toponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.

  Artur Gałkowski, Renata Gliwa

  Komentarze

  Spis treści

  OD REDAKTORÓW (Artur Gałkowski, Renata Gliwa) 9

  Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią 11
  Rudolf Šrámek – Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastyce 17
  Robert Mrózek – Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych 25
  Jaromír Krško – Komunikačný register a proprium 35
  Milan Harvalík – Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie 41
  Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry 51
  Renata Gliwa – Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Kom- borni w świat 57
  Paolo Poccetti – Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità 67
  Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study in Catalonia, Spain 89
  Ewa Wolnicz-Pawłowska – Makrotoponimy we współczesnym świecie 105
  Наталия Васильева – Традиционное и новое в русской топонимической терминологии 117
  Инна Королева – Региональная гидронимия и проблемы ее изучения 127
  Jan Sosnowski – Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej 137
  Pavol Odaloš – Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky 145
  Iveta Valentová – Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov 155
  Лиляна Димитрова-Тодорова – Лексикално-семантични категории теренни имена в България 167
  Ludwig Selimski – Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii 177
  Elżbieta Umińska-Tytoń – Trwałość i ulotność nazw terenowych 187
  Maria Biolik – Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych 195
  Krzysztof Kosecki – Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich 207
  Bogdan Walczak – Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania) 219
  Renata Przybylska – Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce 227
  Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia 235
  Irena Kałużyńska – Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych 245
  Adam Siwiec – Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami) 253
  Artur Gałkowski – Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikro- i makrotoponimii 267
  Kinga Zawodzińska-Bukowiec – Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej) 279
  Вадзім Шклярык – Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле) 289
  Ján Bauko – Expresívnosť orohodoným 297
  Patrycja Pałka – Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego 305

  POSŁOWIE 321
  Aleksandra Cieślikowa – Osiągnięcia onomastyczne jubilatów 321
  Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami 331
  Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki 337

  Autorzy 343

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Mikrotoponimia i makrotoponimia”

  Tagi: , , , , , , , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie