Promocja!
wolski_kultura_monastyczna

Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii

  Byzantina Lodziensia XXX
  Autor:


 • Liczba stron:
  232
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-094-5
  e-ISBN:
  978-83-8142-095-2

Opis produktu

Mnisi i anachoreci odgrywali różnorakie role w społeczeństwie późnośredniowiecznej Bułgarii. Klasztory i pustelnie były „przystanią zbawienia”, zapewniały odpowiednie warunki do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia. Mnisi – najbliżsi Bogu spośród ludzi („ziemscy aniołowie i niebiańscy ludzie”) – sprawowali modlitewną opiekę nad chrześcijańską ekumeną. Ich orędownictwu wierni powierzali swoje codzienne troski, a władcy – losy kraju. Środowiska klasztorne ze swoimi skryptoriami jawią się nam jako najaktywniejsze ośrodki kulturotwórcze. Znajomość podstaw kultury mniszej jest niezbędna dla zrozumienia wielu zagadnień związanych z życiem ówczesnych Bułgarów. Niniejsza monografia daje przegląd tych aspektów życia mnichów i eremitów, które przesądziły o ich odrębności. Analizie poddany został system norm i wartości oraz struktura tej grupy, a także jej znaczenie jako instytucji społecznej. Dokonana przez autora metodyczna selekcja źródeł zaowocowała świeżym spojrzeniem na wiele zagadnień aktualnych dla filologów i historyków.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki w Katedrze Historii Bizancjum i obronionej w lipcu 2017 r.

„Na podstawie solidnej analizy źródłowej rozprawa przedstawia ówczesne ideały życia ascetycznego, dotyczące celu życia mnichów, hierarchii ideałów i poszczególnych wzorców, jak i sposobu ich realizacji, jak kseniteia, wyobcowanie i wyrzeczenie się świata i siebie, pokuta czy modlitwa. Dobrze wydobywa z tekstów źródłowych napięcia, jakie istniały między wysokimi ideałami a słabością ludzką przejawiająca się w mniszej codzienności. Właściwie także przedstawia różne formy życia monastycznego: wspólnotowe, pustelnicze czy półpustelnicze, a także relacje społeczne, które były udziałem ówczesnych mnichów.

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Źródła 13
1. Lektury mnisze 15
1.1. Inwentarze bibliotek klasztornych 17
1.2. Lektury mnichów według typikonów 22
1.2.1. Psalmodia, hymnografia, lektury biblijne 23
1.2.2. Lektury zalecane przez typikony i inne świadectwa piśmienne 27
1.3. Repertuar kodeksów zachowanych 31
1.4. „Impact factor”: dzieła cytowane 33
2. Teksty normatywne 35
3. Żywoty późnośredniowiecznych mnichów bułgarskich 38
4. Żywoty świętych mnichów napisane w XIII–XIV w. 42
5. Dokumenty donacyjne 46

Rozdział II. Kultura monastyczna 49
1. Ideały życia monastycznego 50
1.1. Kseniteia, wyobcowanie, wyrzeczenie się świata i siebie 59
1.2. Pokuta 75
1.3. Modlitwa 78
2. Style życia monastycznego 82
2.1. Cenobityzm 82
2.2. Anachoretyzm 89
2.3. Hezychazm i semianachoretyzm 93
2.4. Idiorytmia, autoproskoptyzm i inne nieprawidłowości w życiu monastycznym 96
3. Mnisi a społeczeństwo 101
3.1. Życiorysy świętych mężów 104
3.2. Opiekunowie i obrońcy państwa 132
3.3. Duszpasterstwo mnisze 139
3.4. Klasztory – centra działalności gospodarczej, literackiej i edukacyjnej 147

Zakończenie 151

Aneks. Nomokanon CIAI 1160 153

Wykaz skrótów 191

Bibliografia 195
Źródła 195
Opracowania 201

Summary 217

Indeks osób 219

Indeks nazw geograficznych, miejscowych i etnicznych 223

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
42,40 zł
46,90 zł
23,45 zł
 • PDF
Ilość: