Promocja!
8010997ed71a0bd24a455c15e882558e

Księgi Jezusa syna Syrachowego Ecclesiasticus rzeczone, ktore wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczyka

  Studium języka zabytku
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  430
  Rok wydania:
  2015
  ISBN:
  978-83-7969-551-5
  e-ISBN:
  978-83-7969-552-2
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka ma charakter komparatystyczny – zestawia dwie edycje Ksiąg Syracha (z 1535 i 1541 roku) w przekładzie Piotra Poznańczyka, by ułatwić analizę polszczyzny obu tekstów. Autorka dokonała drobiazgowej analizy zabytków pod kątem grafii, fonetyki zróżnicowanej w obu edycjach, fleksji imiennej, przymiotnikowej, imiesłowowej, zaimkowej, werbalnej, a także leksyki i składni. Szczegółowo udokumentowała i omówiła zjawiska językowe występujące w obu tekstach (m.in. oboczności wynikające z ujęcia dialektalnego, formy poszczególnych przypadków, wariantywność końcówek czasownikowych, formy czasów i trybów). Przedstawiła charakterystykę ilościową i jakościową analizowanego słownictwa oraz realizację łacińskich konstrukcji składniowych. Zaprezentowała ciągłość istnienia przekładu Poznańczyka w szesnastowiecznej biblistyce, przywołując edycję Księgi Syracha zamieszczoną w Biblii Leopolity (1561). Całość opatrzyła obszerną bibliografią przedmiotową i podmiotową, uwzględniającą również słowniki, przewodniki i encyklopedie.

  Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla naukowców i studentów zgłębiających historię literatury i języka polskiego, odkrywających tajniki i zawiłości przekładu literackiego, ale także – dla humanistów zainteresowanych dziejami polszczyzny.

  Komentarze

  Spis treści

  Słowo wstępne 11

  Wykaz skrótów 17

  Grafia pierwszej edycji „Księgi Syracha” wobec druków z pierwszej połowy XVI wieku 19
  Grafia pierwszej edycji „Księgi Syracha” 21
  Grafia pierwszej edycji „Księgi Syracha” wobec stanu ówczesnej polszczyzny 55
  Grafia pierwszej edycji „Księgi Syracha” wobec edycji drugiej z 1541 roku 60
  Fonetyka 65
  Fonetyczne zróżnicowanie dwu edycji „Księgi Syracha”. Ujęcie dialektalne 67
  Oboczność powiadać / powiedać 69
  Oboczność iL / eL 70
  Kontynuanty grup *zr’, *sr’ 72
  Mie, cie, sie / mię, cię, się 74
  Kontynuanty sonantu ŗ’ 76
  Kontynuanty grup *ir, *yr 78
  Mazurzenie 79
  Inne cechy o charakterze regionalnym 80
  Fleksja imienna 87
  Fleksja rzeczownika 91
  Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego 91
  Celownik liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego 95
  Miejscownik liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego 99
  Wołacz liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego 103
  Narzędnik liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju nijakiego typu miłosierdzie 104
  Dopełniacz liczby pojedynczej samogłoskowych rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego 106
  Celownik liczby pojedynczej samogłoskowych rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego 109
  Miejscownik liczby pojedynczej samogłoskowych rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego 111
  Biernik liczby pojedynczej samogłoskowych rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego 112
  Wołacz liczby pojedynczej samogłoskowych rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego 113
  Mianownik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych rodzaju męskiego 114
  Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego 117
  Celownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów 119
  Narzędnik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów 122
  Miejscownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów 125
  Liczba podwójna rzeczowników wszystkich rodzajów 131
  Fleksja przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych i zaimków 135
  Narzędnik liczby pojedynczej przymiotników, imiesło wów przymiotnikowych i zaimków rodzaju męskiego i nijakiego 135
  Miejscownik liczby pojedynczej przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych i zaimków rodzaju męskiego i nijakiego 137
  Celownik liczby mnogiej przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych i zaimków wszystkich rodzajów 139
  Narzędnik liczby mnogiej przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych i zaimków wszystkich rodzajów 140
  Dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych i zaimków rodzaju żeńskiego 143
  Formy proste i złożone przymiotnika i imiesłowu w funkcji orzecznika 144
  Celownik liczby pojedynczej zaimka rodzaju męskiego i nijakiego jemu / mu 149
  Biernik liczby pojedynczej rodzaju męskiego zaimka ji / jego / go 150
  Fleksja werbalna 157
  Wariantywność końcówki 1. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego 159
  Czas przyszły złożony 160
  Kontynuanty prasłowiańskiego perfectum 166
  Wariantywność form trybu rozkazującego 2. i 3. osoby liczby pojedynczej 171
  Tryb przypuszczający 175
  Leksyka 183
  Charakterystyka ilościowa słownictwa zabytku 188
  Tabela rangowa 188
  Współczynnik bogactwa leksykalnego 223
  Przeciętna częstość haseł 228
  Stosunek haseł częstych do rzadkich 228
  Jakościowa charakterystyka relacji leksykalnych między polskim przekładem a łacińskim źródłem 233
  Ekwiwalencja łacińsko-polska 234
  Uniwerbalizacja i amplifikacja 249
  Glosy i bliskoznaczne szeregi wyrazowe 251
  Nadwyżki translatorskie 266
  Jakość słownictwa „Księgi Syracha” na tle ówczesnej polszczyzny uwarunkowana frekwencyjnie 285
  Wyrazy „Księgi Syracha” nacechowane dodatnio 288
  Wyrazy „Księgi Syracha” nacechowane ujemnie 304
  Składnia 313
  Realizacja łacińskich konstrukcji składniowych 315
  Accusativus cum infinitivo 317
  Składnia comparativu 332
  Passivum 345
  Participium praesentis activi 351
  Participium futuri activi 368
  Gerundivum 369
  Gerundium 371
  Zamknięcie 377
  Ciągłość istnienia przekładu Poznańczyka w szesnastowiecznej biblistyce 379
  Poznańczyk a Leopolita 379
  „Księga Syracha” a „Historia barzo cudna […] o stworzeniu nieba i ziemie” 408

  Uwagi końcowe 414

  Bibliografia 417
  Bibliografia podmiotowa 419
  Bibliografia przedmiotowa 419
  Słowniki, przewodniki i encyklopedie 428

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Księgi Jezusa syna Syrachowego Ecclesiasticus rzeczone, ktore wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczyka”

  Tagi: , , , , , ,