Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego

  Studium z prawa administracyjnego procesowego
  Autor:


 • Liczba stron:
  266
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-340-3
  e-ISBN:
  978-83-8142-341-0

Opis produktu

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat.

Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki” (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Publikacja jest adresowana do osób biorących udział w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego, zwłaszcza pracowników naukowych, a także do organów uczelni, sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz do studentów i doktorantów.

Komentarze

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

ROZDZIAŁ I. Stopnie naukowe i tytuły naukowe w regulacjach prawnych kształtujących przedmiotową problematykę 23
1. Ewolucja regulacji prawnych kształtujących system stopni i tytułów naukowych w Polsce 23
2. Postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego a ogólne postępowanie administracyjne 41
3. Aspekt przedmiotowy regulacji prawnych normujących problematykę stopni naukowych i tytułu naukowego 47
4. Aspekt podmiotowy regulacji prawnych normujących problematykę stopni naukowych i tytułu naukowego 48

ROZDZIAŁ II. Standard pozycji procesowej jednostki kształtowany przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego 59
1. Uwagi wprowadzające 59
2. Jednostka jako strona ogólnego postępowania administracyjnego 62
3. Rola zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w kształtowaniu pozycji procesowej strony w tym postępowaniu 70
4. Stadia ogólnego postępowania administracyjnego 81
5. Uprawnienia i obowiązki procesowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym 88

ROZDZIAŁ III. Pozycja procesowa jednostki w postępowaniu w sprawach nadania stopnia naukowego 93
1. Uwagi wprowadzające 93
2. Jednostka jako strona postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego 95
3. Zasady postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego i ich wpływ na sytuację prawną strony w tym postępowaniu 101
4. Stadia postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego 110
4.1. Etapy przewodu doktorskiego 111
4.2. Etapy postępowania habilitacyjnego 121
5. Uprawnienia i obowiązki strony postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego 130
5.1. Uprawnienia i obowiązki procesowe doktoranta 131
5.2. Uprawnienia i obowiązki procesowe habilitanta 135

ROZDZIAŁ IV. Pozycja procesowa jednostki w postępowaniu w sprawach nadania tytułu naukowego profesora 141
1. Uwagi wprowadzające 141
2. Jednostka jako strona postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 143
3. Zasady postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora i ich wpływ na kształtowanie pozycji strony w tym postępowaniu 145
4. Stadia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 154
5. Uprawnienia i obowiązki procesowe kandydata do tytułu naukowego profesora 160

ROZDZIAŁ V. Szczególne uwarunkowania pozycji procesowej jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 167
1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego a stwierdzenie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania tego stopnia 167
2. Charakter prawny decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 176
3. Sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego i jego wpływ na sytuację procesową jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia tych uprawnień 182
4. Pozycja jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 188

ROZDZIAŁ VI. Jednostka jako adresat rozstrzygnięć w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego oraz jej prawo do obrony interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 195
1. Charakter prawny rozstrzygnięć i innych aktów w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego 195
2. Prawo strony do odwołania od rozstrzygnięć w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego 208
3. Prawo do sądu w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego 221

Zakończenie 239
Abstract (postdoctoral dissertation entitled “An individual in the matter of granting a degree and a scientific title proceeding. A study on administrative law”) 247
Bibliografia 251
Wykaz orzecznictwa 261
Wykaz aktów prawnych 263
Od redakcji 265

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
24,95 zł
 • PDF
Ilość: