Promocja!
petelewicz_jakosc_zycia

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny

  Teoria i badania
  Autor:


 • Liczba stron:
  214
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-458-8
  e-ISBN:
  978-83-8088-459-5

Opis produktu

Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców. Przedstawia zastosowanie koncepcji jakości życia do badań zróżnicowania sytuacji życiowej dzieci (na przykładzie łódzkich szóstoklasistów) z  perspektywy analiz strukturalnych. Przybliża kwestie teoretyczne związane z jakością życia oraz jakością życia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem child indicators movement. W pogłębiony sposób porusza metodologiczne i etyczne kwestie badań ankietowych z dziećmi.

Dwutorowa analiza – bazująca na wypracowanym modelu jakości życia, uwzględniającym takie sfery, jak: relacje rówieśnicze i rodzinne, sytuacja materialna, zdrowie, funkcjonowanie w szkole, subiektywny dobrostan dzieci, a także wykorzystująca koncepcję having, loving, being Erika Allardta – daje pogłębiony obraz sytuacji życiowej najmłodszych. Zarówno poszczególne obszary życia, jak i jego jakość ujmowana całościowo wiążą się ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziny, co pozwala wnioskować o nierównościach społecznych występujących w okresie dzieciństwa. Badania ujawniają wielowymiarowość i zróżnicowanie sytuacji życiowych respondentów, pozwalają też wskazać grupę dzieci doświadczającą skumulowanej deprywacji. Zaproponowany pomiar daje możliwość sporządzenia rzetelnej diagnozy, uwzględniającej różne aspekty sytuacji życiowej, w których należy podjąć interwencję.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Podziękowania 11

Rozdział 1. Jakość życia – perspektywa ogólna 13
1.1. Geneza i rozwój 13
1.2. Problemy definicyjne 20
1.3. Kluczowe zagadnienia w badaniach jakości życia 22
1.3.1. Podejście obiektywne i subiektywne 23
1.3.2. Ujęcia globalne i cząstkowe 25
1.3.3. Zmienność jakości życia w perspektywie cyklu życia 26
1.3.4. Podejście integrujące 27
1.4. Koncepcja having, loving, being E. Allardta 28

Rozdział 2. Jakość życia dzieci 31
2.1. Socjologiczne spojrzenie na dzieciństwo 32
2.2. Jakość życia dzieci – perspektywa badawcza 35
2.2.1. Kwestie definicyjne 35
2.2.2. Ruch wskaźników społecznych dotyczących sytuacji dzieci 37
2.2.3. Podstawy teoretyczne 41
2.2.4. Zagadnienia metodologiczne 46
2.2.5. Aspekty aplikacyjne 49
2.2.6. Badania jakości życia dzieci oparte na wskaźnikach społecznych jako nowa subdyscyplina naukowa 51
2.2.7. Modele badania jakości życia dzieci 52
2.3. Podsumowanie 57

Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań 59
3.1. Problematyka 59
3.1.1. Koncepcja jakości życia dzieci przyjęta w pracy 59
3.1.2. Model jakości życia dzieci 60
3.1.3. Cel badań, pytania problemowe, hipotezy 62
3.2. Empiryczne podstawy badań 64
3.2.1. Technika badawcza 64
3.2.2. Przygotowanie narzędzia 65
3.2.3. Dobór próby 66
3.2.4. Realizacja badania 68
3.3. Problemy metodologiczne w badaniach ankietowych z dziećmi 70
3.4. Dylematy etyczne 77

Rozdział 4. Determinanty jakości życia dzieci 87
4.1. Status społeczno-ekonomiczny rodziny a funkcjonowanie dziecka – wnioski z badań 87
4.2. Konstrukcja wskaźnika SES rodziny dziecka w projekcie badawczym 89
4.3. Okolica zamieszkania 99
4.4. Podsumowanie 100

Rozdział 5. Jakość życia łódzkich szóstoklasistów 101
5.1. Dziedzinowa jakość życia 102
5.1.1. Warunki życia dziecka 102
5.1.2. Relacje z rodzicami 108
5.1.3. Relacje rówieśnicze 112
5.1.4. Funkcjonowanie w szkole 115
5.1.5. Zdrowie 132
5.1.6. Dobrostan psychiczny 138
5.1.7. Wymiary jakości życia dzieci – podsumowanie 151
5.2. Globalna jakość życia 156
5.3. Wzory jakości życia dzieci 158
5.3.1. Wzory jakości życia dzieci pochodzących z rodzin o niskim i wysokim statusie 162
5.4. Analizy na podstawie koncepcji having, loving, being 166
5.4.1. Wymiary having, loving, being a status społeczno-ekonomiczny rodziny dziecka 169
5.4.2. Wzory jakość życia na podstawie koncepcji E. Allardta 172
5.5. Podsumowanie 173

Zakończenie 177
Bibliografia 183
Spis tabel 195
Spis diagramów 197
Spis wykresów 198
Aneks. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej 201

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny”

Tagi: , , , ,