Promocja!
Gregor_Kalińska_Handel internetowy

Handel internetowy

Opis produktu

Rewolucja cyfrowa, znosząc barierę czasu i przestrzeni, motywuje do zakupów w Internecie, a dostępność kanału wirtualnego transformuje zachowania zakupowe konsumentów. Dynamicznie rozwijający się sektor handlu internetowego implikuje daleko idące zmiany w postawach, zachowaniach rynkowych i oczekiwaniach współczesnych konsumentów.

Podjęty w pracy problem badawczy sprowadza się do rozpoznania zachowań współczesnego (nowego) konsumenta, który podejmuje decyzje w środowisku cyfrowym, zdominowanym przez innowacyjne technologie. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawę źródłową rozważań stanowi obszerna literatura przedmiotu oraz wyniki własnych badań empirycznych o zasięgu międzynarodowym. Badaniami objęto konsumentów z Polski oraz pięciu innych krajów europejskich – z Białorusi, Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Na bazie pozyskanych danych przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą roli i uwarunkowań rozwoju handlu internetowego oraz postaw i zachowań e-konsumentów w procesach zakupowych w przekroju badanych krajów.

Książka wpisuje się w niezwykle aktualny i ważny nurt rozważań związanych z trans- formacją biznesu w erze technologii cyfrowych. Ma ona walory poznawcze, metodyczne i aplikacyjne, co pozwala kierować ją do szerokiego grona odbiorców. Może być ona inspirująca dla przedstawicieli świata nauki – badaczy zajmujących się tą problematyką, użyteczna dla podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce, a także wykorzystana w dydaktyce – na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania oraz na studiach podyplomowych, poświęconych problematyce e-commerce.

Praca dotyczy istotnych i aktualnych problemów zmian w zachowaniach konsumentów oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, których zadaniem jest dostosowanie się do oczekiwań nowej generacji nabywców. Silną stroną pracy, jej stroną oryginalną, są przeprowadzone i opisane badania, prowadzone w kilku krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Praca ma wymiar międzynarodowy.

Z recenzji prof. Henryka Mruka

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Rozwój handlu internetowego na tle cyfrowej transformacji biznesu 11
1.1. Cyfrowa transformacja biznesu 11
1.2. Handel internetowy w procesie hybrydyzacji handlu 20
1.3. Korzyści i ograniczenia handlu online 31

Rozdział 2. Zachowania e-klienta 37
2.1. Emocjonalne przesłanki zachowań konsumenta i pozyskiwanie wiedzy w tym obszarze 38
2.2. Koncepcja różnic pokoleniowych w kontekście użytkowania internetu i handlu online 42
2.3. Zachowania nabywców w handlu internetowym 48
2.4. Handel online na tle ekspansji internetu w świetle wyników międzynarodowych badań 61

Rozdział 3. Handel internetowy z perspektywy nabywcy w Polsce i wybranych krajach europejskich – analiza komparatywna 73
3.1. Przedmiot, metodyka badania i charakterystyka próby 73
3.2. Zachowania internetowe potencjalnych e-nabywców 78
3.3. Opinie i postawy e-nabywców, motywatory i problemy w zakresie e-zakupów 93
3.4. Zwyczaje zakupowe nabywców w handlu internetowym 104
3.5. Podsumowanie 131

Zakończenie 133
Bibliografi 137
Spis tabel i wykresu 151
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 153

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Handel internetowy”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
24,95 zł
  • PDF
Ilość: