Michalak-Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna – gospodarka cyrkularna – zielona gospodarka

Opis produktu

Negatywnymi konsekwencjami dynamicznie zmieniającego się świata są m.in. postępująca degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne. W dużym stopniu wpływają one na jakość życia człowieka i możliwości gospodarowania. W tym świetle istotnego znaczenia nabierają działania na rzecz ograniczenia negatywnych następstw procesów produkcyjnych, inwestycyjnych i nieograniczonej presji na środowisko naturalne. Są one realizowane dzięki urzeczywistnieniu w praktyce społeczno-gospodarczej koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez transformację gospodarki w niskoemisyjną, wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej oraz zielonej gospodarki. Publikacja przybliża i wyjaśnia te terminy, precyzując ich wzajemne powiązania i uwarunkowania.

Podjęta problematyka jest bardzo istotna dla zrozumienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i podejmowanych przez państwa działań obejmujących nowe sposoby gospodarowania z uwzględnieniem konieczności poszanowania środowiska przyrodniczego (np. poprzez racjonalne i efektywne wykorzystywanie surowców, ograniczenie ilości odpadów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie).

Książka może okazać się szczególnie wartościowa dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem środowiskiem i gospodarowaniem jego zasobami, przyszłych ekonomistów i finansistów, inżynierów i menedżerów firm. Ponadto może być przydatna w odnalezieniu się w gąszczu anglojęzycznych terminów związanych z gospodarowaniem z poszanowaniem środowiska.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Gospodarka niskoemisyjna 11
1.1. Gospodarka niskoemisyjna – pojęcie, główne cele oraz geneza 11
1.2. Wskaźniki gospodarki niskoemisyjnej 14
1.3. Instrumenty wdrażania gospodarki niskoemisyjnej 20
1.4. Inicjatywy międzynarodowe na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej 23
1.5. Polityka Unii Europejskiej na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej 25
1.6. Wyzwania gospodarki niskoemisyjnej 38
1.7. Istota działań adaptacyjnych do zmian klimatu 46
1.8. Przykłady dobrych polskich praktyk gospodarki niskoemisyjnej 55

Rozdział 2. Gospodarka cyrkularna 59
2.1. Geneza koncepcji gospodarki cyrkularnej 59
2.2. Cechy i zasady gospodarki obiegu zamkniętego 64
2.3. Instrumenty i mechanizmy wdrażania gospodarki cyrkularnej 75
2.4. Polityka Unii Europejskiej wobec gospodarki obiegu zamkniętego 86
2.5. Wskaźniki pomiaru gospodarki obiegu zamkniętego 100
2.6. Wyzwania wdrażania gospodarki cyrkularnej 108
2.7. Przykłady dobrych praktyk wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego 112

Rozdział 3. Zielona gospodarka 119
3.1. Geneza i pojęcie zielonej gospodarki 119
3.2. Aspekty teoretyczne i praktyczne tworzenia zielonej gospodarki 130
3.3. Wyzwania transformacji na rzecz zielonej gospodarki 133
3.4. Wskaźniki pomiaru zielonej gospodarki 137
3.5. Polityka Unii Europejskiej na rzecz tworzenia zielonej gospodarki 145
3.6. Zielone miasta 146
3.7. Dobre praktyki na rzecz wdrażania elementów zielonej gospodarki 150

Rozdział 4. Analiza porównawcza koncepcji gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki cyrkularnej i zielonej gospodarki 153
4.1. Metodyka badań 153
4.2. Analiza porównawcza koncepcji 154
4.3. Relacje pomiędzy badanymi koncepcjami 162

Zakończenie 165
Bibliografia 169
Spis tabel 189
Spis rysunków 190

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Gospodarka niskoemisyjna – gospodarka cyrkularna – zielona gospodarka”

Tagi: , , ,