a40156eb31e8ac1dfe7f4263b62eb2ce

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku

  Autor:


 • Liczba stron:
  378
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-785-4
  e-ISBN:
  978-83-7969-907-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Recenzowana praca stanowi rzetelną i kompletną, a przy tym niezmiernie interesującą syntezę dziejów mniejszości narodowych i etnicznych wschodniego pogranicza Polski w okresie po 1944 r., na szerszym tle historycznym. Autor poddał w niej analizie przyczyny i konsekwencje przekształceń ilościowych, przestrzennych i społecznych każdej z czterech badanych społeczności w świetle powojennych zawirowań politycznych, zmiennej polityki państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, a także przemian gospodarczych i społecznych kraju. (…) Ważnym walorem pracy jest ponadto krytyczne podejście Autora do źródeł oraz rzadko spotykany obiektywizm w ujmowaniu tak kontrowersyjnych zagadnień.

  Prof. dr hab. Marek Koter

  Komentarze

  Spis treści

  1. Wstęp 7
  1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 9
  1.2. Zakres pracy, cele i hipotezy badawcze 25
  1.3. Metody badawcze 28
  1.4. Literatura przedmiotu 31
  2. Geneza i dzieje Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów na ziemiach polskich do 1944 roku – zarys problematyki 39
  2.1. Ukraińcy 39
  2.2. Łemkowie 50
  2.3. Białorusini 57
  2.4. Litwini 64
  2.5. Liczebność i rozmieszczenie Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów na podstawie wyników międzywojennych spisów ludności 69
  3. Sytuacja mniejszości ukraińskiej, łemkowskiej, białoruskiej i litewskiej w Polsce na tle przemian politycznych po 1944 roku 78
  3.1. Pierwsze lata po II wojnie światowej – prześladowania, przesiedlenia, dyskryminacja 78
  3.1.1. Przesiedlenia do ZSRR w latach 1944–1946 85
  3.1.2. Sumaryczny spis ludności z 1946 roku 100
  3.1.3. Akcja „Wisła” 101
  3.1.4. Przełom lat 40. i 50. XX wieku 115
  3.2. Sytuacja w latach 1952–1989 – podporządkowanie, kontrola, asymilacja 119
  3.2.1. Zmiany polityczne w 1956 roku i ich wpływ na sytuację mniejszości narodowych 121
  3.2.2. Dekada lat 60. XX wieku 135
  3.2.3. Dekada lat 70. XX wieku 142
  3.2.4. Dekada lat 80. XX wieku 146
  3.3. Okres po 1989 roku – demokratyzacja, pluralizm, zmiany prawne 152
  3.3.1. Nowe uwarunkowania prawne pierwszej dekady XXI wieku 154
  3.3.2. Działalność polityczna i organizacyjna mniejszości 162
  3.3.3. Szkolnictwo mniejszości narodowych 197
  3.4. Stosunki międzypaństwowe w kontekście sytuacji mniejszości narodowych 208
  4. Współczesne rozmieszczenie i liczebność Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce 237
  4.1. Analiza wyników spisu powszechnego z 2002 roku 240
  4.2. Analiza wyników spisu powszechnego z 2011 roku 287
  4.3. Analiza porównawcza wyników spisów powszechnych z początku XXI wieku 300
  5. Studium porównawcze sytuacji społeczno-politycznej Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce 309
  6. Wnioski 325
  Literatura 329
  Od Redakcji 349
  Aneks 351

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku”

  Tagi: , , , , , ,