Promocja!
e71ec78539c9de5687dcbce4a484bf25

Geografia w ujęciu humanistycznym

  Wybór prac Krystyny Rembowskiej
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  284
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-952-0
  e-ISBN:
  978-83-7969-392-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Recenzowany tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI wieku. Układ publikacji w tym zbiorze odpowiada głównym kierunkom zainteresowań naukowych Autorki. W wybranych pracach zostały przedstawione koncepcje i analizy teoretyczno-metodologiczne geografii, jako nauki humanistycznej. Zbiór nie jest ułożony chronologicznie, a jego uporządkowanie oparte jest na kryteriach merytorycznych.

  Prace zawarte w tym tomie prezentują humanistyczny model geografii, antynaturalistyczny, który zakłada odrębność i swoistość charakteru metodologicznego nauk społecznych, nazywanych w tym ujęciu naukami humanistycznymi (…). Waloru naukowego tego tomu upatruję we wszechstronnej charakterystyce humanistycznego modelu geografii, jako komplementarnego podejścia w badaniach geograficznych, uwzględniającego subiektywne i aksjologiczne aspekty działalności człowieka i jego empatii (…). Zebranie w jednym tomie prac Krystyny Rembowskiej, publikowanych w różnych latach, pozwala na śledzenie ewolucji Jej poglądów w zakresie rozważanej problematyki. Jest to dodatkowa wartość naukowa tego tomu (…).

  Podejmowanie w tym tomie ogólnych rozważań natury teoretyczno­metodologicznej na temat geografii jest szczególnie ważne w okresie przeważających w młodszym pokoleniu geografów tendencji do „atomizacji” naszej dyscypliny i negowania potrzeby jej jedności (…). Praca ta powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców, począwszy od studentów i doktorantów, do pracowników naukowych różnych pokoleń geografów i przedstawicieli nauk pokrewnych.

  Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Maika

  Komentarze

  Spis treści

  Słowo wstępne 7

  I. Teoria i metodologia geografii społeczno-ekonomicznej (człowieka)
  O potrzebie teorii w geografii człowieka 13
  Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji 21
  Środowisko człowieka – nowe perspektywy badawcze 39
  Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni 49
  Perspektywy badań geograficznych w świetle dialektycznej koncepcji rzeczywistości społeczno-kulturowej 59
  Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii 73
  Kulturowa płaszczyzna interpretacyjna geografii społeczno-ekonomicznej 89
  Geografia ludności i osadnictwa – nowe wyzwania i szanse 95
  Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych 101
  Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne 111

  II. Teoretyczno-metodologiczne aspekty geografii społecznej i regionalnej (społeczno-regionalnej)
  Metodologiczne właściwości badania świata społecznego. Zalety teorii dialektycznej 123
  Człowiek – czas – przestrzeń. Erozja więzi człowieka z ziemią 133
  Paul Vidal de la Blache’a współczesne badania lokalności 145
  Lokalność w dobie globalizacji. Zagrożenia i wyzwania 155
  Tożsamość jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 165
  Geografia regionalna jako opowieść 179

  III. Teoretyczno-metodologiczne wymiary geografii kultury
  Kultura w badaniach geograficznych 189
  Amerykańska szkoła geografii kultury. Problemy, perspektywy 209
  Kulturowy zwrot w geografii 217
  Świat człowieka w perspektywie kulturowej 229
  Problemy wyjaśniania w geografii kultury 245
  Kulturowy i społeczny aspekt geografii osadnictwa 253
  Kulturowy aspekt przemian współczesnych miast polskich 259
  Kulturowy aspekt przemian rynku usług 269

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geografia w ujęciu humanistycznym”

  Tagi: , , ,