Matera-G8

G8 jako instytucja gospodarki światowej

  Autor:


 • Liczba stron:
  425
  Rok wydania:
  2009
  ISBN:
  978-83-7525-315-3

  Spis treści

  WSTĘP 11

  ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA SPOTKAŃ NA SZCZYCIE. GENEZA G7
  1.1. Szczyt jako instrument dyplomacji 27
  1.2. Charakter spotkań na szczycie – zarys historyczny 30
  1.2.1. Starożytność i średniowiecze 30
  1.2.2. Epoka nowożytna 33
  1.2.3. Przykłady spotkań na szczycie po II wojnie światowej 38
  1.3. Powstanie G7 42
  1.3.1. Przyczyny gospodarcze 42
  1.3.2. Zabiegi dyplomatyczne 49
  1.4. Podsumowanie 59

  ROZDZIAŁ 2. PROCES INSTYTUCJONALIZACJI G8
  2.1. Utworzenie G8. Perspektywy rozszerzenia 63
  2.2. Formuła szczytu i system G8 74
  2.3. Cechy wspólne i różnice między szczytem a organizacją 83
  2.4. Spotkanie na szczycie jako element mechanizmu decyzyjnego 86
  2.5. G8 jako instytucja międzynarodowa 90
  2.6. Podsumowanie 94

  ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALNYCH W KONCEP-CJACH ROZWOJU A IDEA G8
  3.1. Główny nurt ekonomii rozwoju 101
  3.2. Podejście instytucjonalne sensu largo 106
  3.3. Podejście liberalne 115
  3.4. Nowe paradygmaty rozwoju. Instytucje w poglądach Sachsa, Sena i Stiglitza 118
  3.5. Wkład politologów i historyków 124
  3.6. Przykłady spojrzenia socjologicznego 130
  3.7. Podsumowanie 133

  ROZDZIAŁ 4. POTENCJAŁ GOSPODARCZY G8. CHARAKTERYSTYKA WSKAŹNI-KÓW EKONOMICZNYCH CZŁONKÓW GRUPY I ICH ZNACZENIE W INSTYTU-CJACH MIĘDZYNARODOWYCH
  4.1. Podstawowe parametry ekonomiczne – ludność i PKB – wielkość, dynamika, struktura 137
  4.2. Wskaźniki handlu i inwestycji zagranicznych: udział w wymianie światowej, tempo obrotów, wewnętrzna struktura 142
  4.3. Inflacja, zatrudnienie i bezrobocie: wielkości, proporcje, stopień konwergencji no¬minalnej 146
  4.4. Stan finansów i rachunków: wysokość rezerw, bilans płatniczy, deficyt budżetowy, zadłużenie publiczne 151
  4.5. Stopień konwergencji realnej i strukturalnej 156
  4.6. Udział w ważniejszych organizacjach i porozumieniach międzynarodowych 164
  4.7. Wkład finansowy w instytucje międzynarodowe i w pomoc rozwojową 176
  4.8. Ocena potencjału 183
  4.9. Podsumowanie 189

  ROZDZIAŁ 5. PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ NA FORUM G8
  5.1. Zdefiniowanie problemów gospodarki światowej 193
  5.1.1. Pojęcie gospodarki światowej 193
  5.1.2. Geneza i etapy rozwoju gospodarki światowej 196
  5.1.3. Gospodarka globalna i globalna polityka ekonomiczna 201
  5.1.4. Koordynacja globalnej polityki ekonomicznej – ujęcie teoretyczne 204
  5.2. Koordynacja polityki ekonomicznej i nadzór systemu finansowego na forum G8 206
  5.2.1. Zabiegi o zrównoważony wzrost. Przeciwdziałanie inflacji i deficytom 207
  5.2.2. Polityka zatrudnienia i reformy strukturalne 208
  5.2.3. Zobowiązania na rzecz koordynacji polityki gospodarczej 210
  5.2.4. Stabilizacja systemu monetarnego 215
  5.2.5. Bezpieczeństwo globalnego systemu finansowego 217
  5.2.6. Nowa architektura finansowa. Propozycje reform IMF i WB 220
  5.3. Walka z protekcjonizmem i wsparcie wielostronnego systemu handlowego 221
  5.3.1. Promowanie liberalizmu handlowego i wspieranie integracji 221
  5.3.2. Stosunek Grupy do inicjatyw GATT/WTO 224
  5.3.3. Handel produktami rolnymi, przepływ inwestycji, nowe technologie 228
  5.4. Kwestie energetyczne 230
  5.4.1. W obliczu kryzysów energetycznych. Lata 70. i 80. 230
  5.4.2. Nowe wyzwania. Lata 90. i początek trzeciego milenium 233
  5.5. Ochrona środowiska 236
  5.5.1. W gronie Siódemki 236
  5.5.2. W gronie Ósemki 240
  5.6. Podsumowanie 244

  ROZDZIAŁ 6. STRATEGIA WOBEC REGIONÓW I PROBLEMY ROZWOJOWE
  6.1. Stosunek G7 do Europy Wschodniej w okresie zimnej wojny i w czasie transfor¬macji ustrojowej 249
  6.1.1. Kwestie ekonomiczne w czasie zimnej wojny 250
  6.1.2. Kwestie polityczne w czasie zimnej wojny 252
  6.1.3. Wspieranie transformacji systemowej w Europie Środkowowschodniej 256
  6.1.4. Wspieranie przemian ekonomicznych i politycznych w ZSRR i w krajach powstałych po jego rozpadzie 260
  6.1.5. Problem bezpieczeństwa nuklearnego w relacjach ze Wschodem 263
  6.2. Strategia Grupy wobec Południa. Zaangażowanie w problemy krajów rozwijających się 266
  6.2.1. Promocja wzrostu gospodarczego, walka z biedą i budowa globalnego partnerstwa 266
  6.2.2. Aktywność instytucji na rzecz krajów rozwijających się 269
  6.2.3. Handel i inwestycje 271
  6.2.4. Pomoc rozwojowa i umorzenie długów 273
  6.2.5. Walka z głodem i chorobami zakaźnymi 279
  6.2.6. Inne kwestie: energia, ochrona środowiska, oświata 282
  6.2.7. Plan dla Afryki 283
  6.2.8. Plan dla Rozszerzonego Bliskiego Wschodu 287
  6.3. Podsumowanie 288

  ROZDZIAŁ 7. POZAEKONOMICZNY WYMIAR SPOTKAŃ G8
  7.1. Pozostałe zagadnienia poruszane na szczytach 291
  7.1.1. Walka z narkotykami i międzynarodową przestępczością 292
  7.1.2. Walka z terroryzmem 294
  7.1.3. Kontrola zbrojeń i problem rozprzestrzeniania broni masowego rażenia 298
  7.1.4. Propozycje reform ONZ 303
  7.1.5. Współpraca naukowa, społeczna i kulturalna 306
  7.2. Polityczny wymiar szczytów 308
  7.2.1. Odniesienia do wartości demokratycznych 308
  7.2.2. Kwestie regionalne 310
  7.2.2.1. Bałkany 310
  7.2.2.2. Kaukaz i pozostałe obrzeża europejskie 314
  7.2.2.3. Bliski Wschód 316
  7.2.2.4. Daleki Wschód 321
  7.2.2.5. Azja Południowowschodnia i subkontynent indyjski 323
  7.2.2.6. Ameryka Łacińska 326
  7.2.2.7. Afryka 327
  7.3. Podsumowanie 328

  ROZDZIAŁ 8. OCENA SKUTECZNOŚCI G8
  8.1. Dorobek szczytów 331
  8.2. Zobowiązania Grupy 340
  8.3. Realizacja zobowiązań – ujęcie według szczytów, zagadnień i państw 343
  8.4. Metody oceny szczytów 349
  8.5. Kryteria autorskie 359
  8.6. Podsumowanie 370

  WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 373
  EPILOG 385
  ANEKS 391
  BIBLIOGRAFIA 397
  WYKAZ SCHEMATÓW, TABEL I WYKRESÓW 415
  WYKAZ SKRÓTÓW 417
  OD REDAKCJI 425

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “G8 jako instytucja gospodarki światowej”