156552

EkoMiasto#Zarządzanie

  Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  206
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-7969-721-2

  Opis produktu

  Pobierz bezpłatny ebook lub sprawdź inne źródła otwartego dostępu

  Miasto jest szczególnym, cennym systemem wymagającym właściwej interpretacji i zrozumienia przez podmioty kształtujące jego obraz oraz determinujące procesy rozwoju zrównoważonego. Publikacja EkoMiasto#Zarządzanie koncentruje się na metodach i narzędziach zarządzania, które pozwalają efektywnie wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność zgodnie z postulatami nowej polityki miejskiej. Stanowi propozycję odpowiedzi na wyzwania dotyczące zintegrowanego i skutecznego oddziaływania na zachowania użytkowników miast. Zawiera katalog instrumentów oddziałujących na rzecz wykorzystywania szans oraz dyskontowania wartości zasobów przestrzeni silnie zurbanizowanych.
  W pierwszych rozdziałach książki autorzy koncentrują uwagę na identyfikacji warunków i filozofii współczesnego podejścia do zarządzania miastami, aby następnie przejść do rozdziałów identyfikujących instrumenty strategicznego i zintegrowanego planowania rozwoju. Kolejne części pracy poświęcone są charakterystyce operacyjnego wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w procesach zarządczych obejmujących m.in: marketingowe podejście do zarządzania miastem, zarządzanie projektami miejskimi oraz metody i narzędzia wzorowane na organizacjach działających na otwartym rynku. Odrębną część pracy poświęcono charakterystyce procesów i narzędzi rewitalizacji w szczególny sposób oddziałujących na uruchamianie procesów rozwoju w centrach miast. Ostatni rozdział ma charakter uniwersalny wobec poprzednich, bowiem traktuje o potencjale nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania, wykorzystujących przestrzeń wirtualną.

   

   

  Komentarze

  Spis treści

  1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki) 9
  1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast 10
  1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – nowoczesna edukacja na poziomie wyższym 11
  1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – nowatorska logika i specyfika kształcenia 14
  1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – integracja metod i narzędzi dydaktycznych 18

  2. Local Governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem (Aldona Podgórniak-Krzykacz) 21
  2.1. Od kształtowania polityki miejskiej do moderowania polityką 22
  2.1.1. Menedżeryzm – modernizacja samorządu lokalnego 22
  2.1.2. Local governance – nowoczesne przywództwo miejskie 25
  2.2. Współpraca, partnerstwa lokalne i sieci 28
  2.2.1. Współpraca wewnątrzsektorowa i międzysektorowa 28
  2.2.2. Sieci w zarządzaniu miastem 31
  2.3. Uczestnictwo obywateli w zarządzaniu miastem 33
  2.3.1. Partycypacyjne zarządzanie miastem 33
  2.3.2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu miastem 36
  2.3.3. Koprodukcja – zaangażowanie obywateli w zarządzanie i dostarczanie lokalnych usług publicznych 40
  3. Polityka i planowanie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska) 45
  3.1. Istota polityki rozwoju miasta 46
  3.1.1. Polityka rozwoju – definicje, cele, modele 46
  3.1.2. Instrumenty lokalnej polityki rozwoju 50
  3.1.3. Sektorowa a zintegrowana polityka rozwoju 52
  3.2. Strategiczne planowanie rozwoju miasta 53
  3.2.1. Istota strategicznego planowania rozwoju miasta 53
  3.2.2. Zintegrowane planowanie rozwoju miasta 57
  4. Zintegrowane strategie rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska) 61
  4.1. Logika budowania zintegrowanych strategii rozwoju 62
  4.2. Etapy budowania zintegrowanej strategii rozwoju miasta 63
  4.2.1. Strategiczna diagnoza stanu rozwoju miasta 63
  4.2.2. Określenie strategicznych uwarunkowań rozwoju miasta 65
  4.2.3. Identyfikacja wizji rozwoju miasta i misji działania samorządu 69
  4.2.4. Wybór celów strategicznych i operacyjnych 70
  4.2.5. Macierz celów – identyfikacja priorytetów i współzależności w rozwoju 74
  4.2. 6. Identyfikacja projektów zintegrowanych 75
  4.3. Monitoring strategiczny i kwantyfikacja celów 77
  4.4. Ewaluacja jako narzędzie oceny efektywności i skuteczności strategii rozwoju 78
  4.5. Funkcje strategii w zarządzaniu miastem 80

  5. Marketing miasta (Mariusz E. Sokołowicz) 83
  5.1. Marketing miast, czyli zarządzanie zorientowane na potrzeby 84
  5.2. Podejście zintegrowane do marketingu miast – marketing mix 88
  5.3. Formułowanie strategii marketingowych miast 99
  5.4. Wizualny marketing miasta 100
  5.4.1. Systemy informacji miejskiej przyjazne użytkownikom 101
  5.4.2. Reklama w przestrzeni miasta, czyli o równowadze między komercją a estetyką 103

  6. Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem (Zbigniew Przygodzki, Aleksandra Nowakowska) 109
  6.1. Nowe metody i narzędzia zarządzania miastem 110
  6.2. Narzędzia zintegrowanego zarządzania na poziomie strategicznym 111
  6.3. Narzędzia korygujące sprawność działania struktur organizacyjnych 116
  6.4. Narzędzia wsparcia efektywności zarządzania 122
  6.5. Narzędzia zintegrowanego zarządzania jakością 128
  6. 6. Narzędzia wspierające kreowanie innowacji miejskich 131

  7. Zarządzanie projektami miejskimi (Łukasz Arendt) 139
  7.1. Projekt i zarządzanie projektem w mieście 140
  7.1.1. Historia zarządzania projektami w pigułce 140
  7.1.2. Projekt – definicja, cechy charakterystyczne 141
  7.1.3. Zarządzanie projektem i metodyki PM 145
  7.2. Inicjowanie i formułowanie projektu 147
  7.2.1. Analiza interesariuszy 147
  7.2.2. Definiowanie celu projektu 150
  7.2.3. Karta projektu 151
  7.3. Kluczowe obszary zarządzania projektami miejskimi 152
  7.3.1. Zarządzanie zakresem projektu 152
  7.3.2. Zarządzanie czasem 155
  7.3.3. Zarządzanie ryzykiem 158
  7.3.4. Zarządzanie komunikacją 161

  8. Rewitalizacja miasta (Ewa Boryczka) 167
  8.1. Rewitalizacja jako proces przywracający miasto ludziom 168
  8.1.1. Wzajemność przenikania sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej 168
  8.1.2. Instytucjonalno-prawne i finansowe uwarunkowania procesu rewitalizacji 171
  8.2. Instrumenty rewitalizacji współczesnych miast 174
  8.2.1. Instrumenty ekonomiczne 174
  8.2.2. Instrumenty planistyczne 177
  8.2.3. Instrumenty prawno-organizacyjne 178
  8.3. Miasto przyjazne ludziom – rewitalizacja jako sposób przywracania przestrzeni publicznych 181
  8.3.1. Formy i funkcje przestrzeni publicznych 181
  8.3.2. Wyzwania w zakresie projektowania i kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych 189

  9. Cities in the age of the big data (Marcin Feltynowski) 195
  9.1. Big data basics and challenges 196
  9.2. Big data in the city – sphere of application 199
  9.3. Evidence based urban planning with big data 202

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “EkoMiasto#Zarządzanie”