156652

EkoMiasto#Społeczeństwo

Opis produktu

Pobierz bezpłatny ebook lub sprawdź inne źródła otwartego dostępu

 

Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy.
W pierwszych rozdziałach publikacji autorzy skupiają uwagę na wyzwaniach dotyczących warunków i jakości życia w mieście oraz możliwościach rozwiązywania problemów społecznych. Kontekstem zachowań społecznych i jednocześnie potencjałem rozwojowym jest spuścizna i dziedzictwo kulturowe. W tej części pracy uwaga czytelnika zwrócona zostaje na rolę społeczności miejskich w tworzeniu tożsamości miasta i materialnych wartości kulturowych oraz ich wykorzystaniu i ochronie.
Kolejne rozdziały dotyczą znaczenia i warunków kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju, odnosząc się do takich zagadnień, jak: współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, komunikacja i partycypacja społeczna, kapitał społeczny, konflikty społeczne i negocjacje.
Ostatnie rozdziały traktują o wyzwaniach i potencjale w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście oraz istocie zdrowia środowiskowego.

 

Komentarze

Spis treści

1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki) 9
1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast 10
1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – nowoczesna edukacja na poziomie wyższym 11
1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – nowatorska logika i specyfika kształcenia 14
1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” – integracja metod i narzędzi dydaktycznych 18

2. Jakość życia w mieście (Monika Zarychta) 21
2.1. Jakość życia – istota i złożoność pojęcia 22
2.2. Jakość życia – ujęcie obiektywne i subiektywne 25
2.2.1. Poziom życia a jakość życia 25
2.2.2. Dobrobyt a dobrostan 26
2.2.3. Paradoks zadowolenia 26
2.3. Czynniki kształtujące jakość życia w mieście 27
2.4. Pomiar jakości życia 29

3. Polityka społeczna miasta (Justyna Przywojska) 39
3.1. Społeczny kontekst rozwoju miast 40
3.2. Zakres i nowe obszary lokalnej polityki społecznej 41
3.2.1. Istota i cele polityki społecznej 41
3.2.2. Lokalna polityka społeczna – istota i obszary działania 42
3.2.3. Nowe obszary polityki społecznej 44
3.3. System instytucjonalny i instrumenty miejskiej polityki społecznej 49
3.3.1. Instrumentarium polityki społecznej 49
3.3.2. Aktorzy lokalnej polityki społecznej 49
3.4. Modele i strategie realizacji polityki społecznej miast 53
3.4.1. Aktywna polityka społeczna 53
3.4.2. Programowanie lokalnej polityki społecznej 55
3.5. Wykluczenie społeczne a polityka społeczna miasta 57

4. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta (Jakub Zasina, Ewa Boryczka) 63
4.1. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta 64
4.1.1. Istota dziedzictwa kulturowego 64
4.1.2. Dziedzictwo kulturowe jako zasób ekonomiczny 66
4.1.3. Wartość dziedzictwa kulturowego 68
4.1.4. Interesariusze na rynku dziedzictwa kulturowego 70
4.1.5. Uwarunkowania popytu na dziedzictwo kulturowe 73
4.1.6. Wybrane płaszczyzny oddziaływania dziedzictwa na rozwój miasta 74
4.1.7. Narodziny zarządzania dziedzictwem kulturowym. Nowe wyzwania 75
4.2. Tożsamość miasta 77
4.2.1. Wymiary i znaczenie tożsamości miasta 77
4.2.2. Przemiany przestrzenne, gospodarcze, społeczne i ustrojowe w kształtowaniu tożsamości polskich miast 81
4.3. Tożsamość a wizerunek miasta 82

5. Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie (Jacek Chądzyński) 87
5.1. Geneza, istota, cechy i funkcje trzeciego sektora 88
5.2. Formy działalności i finansowanie trzeciego sektora w Polsce 91
5.2.1. Stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne 91
5.2.2. Finansowanie trzeciego sektora 98
5.3. Ruchy miejskie – miasto jako kolebka narodzin „czwartego sektora” 102
5.4. Trzeci sektor a działalność pożytku publicznego 105
5.5. Wpływ działalności podmiotów sektora obywatelskiego na zrównoważony rozwój miast 107

6. Partycypacja społeczna (Ewa Boryczka) 115
6.1. Partycypacja społeczna w nowoczesnym zarządzaniu miastem 116
6.1.1. Istota i cele partycypacji społecznej 116
6.1.2. Warunki skutecznej partycypacji społecznej 117
6.2. Aktywność mieszkańców jako filar budowania społeczeństwa obywatelskiego 121
6.2.1. Zakres i formy aktywizacji mieszkańców miast 121
6.2.2. Nowoczesne instrumenty partycypacyjne w zarządzaniu miastem 124
6.3. Korzyści procesu partycypacji społecznej 129
6.4. Bariery i pułapki procesów partycypacyjnych 133

7. Kapitał społeczny miasta (Ewelina Kina, Zbigniew Przygodzki) 137
7.1. Kapitał społeczny – istota, wartość i determinanty 138
7.2. Zaufanie, czyli siła grawitacji procesów urbanizacji 141
7.3. Znaczenie miejsca w budowaniu kapitału społecznego 144
7.4. Wirtualne miasto relacji i wartość kapitału społecznego 145
7.5. Metody i kryteria pomiaru wielkości kapitału społecznego 149

8. Komunikacja społeczna, negocjacje, konflikt społeczny (Małgorzata Matusiak) 155
8.1. Komunikacja społeczna 156
8.1.1. Rodzaje komunikacji społecznej 156
8.1.2. Bariery komunikacyjne 160
8.2. Negocjacje 163
8.2.1. Style negocjacyjne 164
8.2.2. Fazy negocjacji 166
8.2.3. Strategie, taktyki i techniki negocjacyjne 167
8.2.4. Negocjacje w sferze publicznej 168
8.2.5. Mediacje 171
8.3. Konflikt społeczny 172
8.3.1. Podejścia teoretyczne 172
8.3.2. Elementy, fazy, sposoby rozwiązywania konfliktu społecznego 173
8.3.3. Konflikty środowiskowe 175

9. Społeczeństwo informacyjne w mieście (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata) 181
9.1. Rewolucja informacyjna i budowanie nowego ładu społecznego182
9.1.1. Dyfuzja technologii informacyjnych i komunikacyjnych, determinizm technologiczny182
9.1.2. Społeczeństwo informacyjne183
9.1.3. Wymiary społeczeństwa informacyjnego i wykluczenie cyfrowe184
9.2. Społeczeństwo informacyjne a rozwój miast. Koncepcja smart city188
9.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego – podejście strategiczne190
9.3.1. Europejska Agenda Cyfrowa 190
9.3.2. Rozwój cyfrowy w polskich dokumentach strategicznych 191
9.3.3. Cyfrowa aktywność miast w wymiarze strategicznym 193
9.4. Metody i narzędzia pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) 194
9.5. Miasto w cyfrowym zwierciadle – cyfrowe usługi publiczne 198
9.5.1. Cyfrowe systemy obsługi mieszkańców 198
9.5.2. Ponadgraniczne cyfowe usługi publiczne 200

10. Environmental Health-global and urban aspects (Elżbieta Antczak) 205
10.1. What is the environmental health? 206
10.2. Main aims and themes 210
10.3. Determinants 213
10.4. Economic aspects 216
10.5. Environmental health in Poland 220

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “EkoMiasto#Społeczeństwo”

Tagi: , ,