Promocja!
OKŁADKA

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych

  Studium morfologiczno-leksykalne
  Autor:


 • Liczba stron:
  396
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-400-7
  e-ISBN:
  978-83-8088-401-4

Opis produktu

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego – materiały gromadzone przez Profesora Karola Dejnę i niewykorzystane w Atlasie gwarowym województwa kieleckiego. Eksplorowana w drugiej połowie XX w. leksyka pochodzi od informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w.

Komentarze

Spis treści

1. Część wstępna 9
1.1. Stan badań 9
1.2. Cel i założenia badawcze 11
1.3. Podstawa źródłowa 12
1.4. Założenia metodologiczne 13
1.5. Mapa objętego eksploracją obszaru 17
1.6. Wykaz skrótów, przyjętych dla miejscowości objętych eksploracją 18

2. Interpretacja derywatów 23
2.0. Zasady prezentacji formacji rzeczownikowych o charakterze czynnościowym 23
2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 26
2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów, N Acc. 26
2.1.2. Nazwy subiektów czynności, procesów i stanów, N Sub. 74
2.1.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów, N Sub. Attr. 101
2.1.4. Nazwy środków czynności, N Instr. 134
2.1.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res. 206
2.1.6. Nazwy obiektów czynności, procesów, stanów N Ob. 239
2.1.7. Nazwy miejsc, N Loc. 253
2.1.8. Nazwy temporalne, N Temp. 273
2.2. Derywaty odczasownikowo-odrzeczownikowe 276
2.2.1. Nazwy czynności, stanów N Acc. 276
2.2.2. Nazwy subiektów czynności, N Sub. 277
2.2.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, N Sub. Attr. 278
2.2.4. Nazwy środków czynności, N Instr. 279
2.2.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res. 280
2.2.6. Nazwa miejsca, N Loc. 280
2.2.7. Nazwy temporalne, N Temp. 280
2.3. Derywaty odrzeczownikowe, czynnościowo-sekundarne 281
2.3.1. Nazwy czynności odinstrumentalne, N Acc.(Instr.) 283
2.3.2. Nazwy czynności odobiektowe, N Acc.(Ob.) 283
2.3.3. Nazwy subiektów czynności odinstrumentalne, N Sub.(Instr.) 283
2.3.4. Nazwy subiektów czynności odrezultatywne, N Sub.(Res.) 284
2.3.5. Nazwy subiektów czynności odobiektowe, N Sub.(Ob.) 285
2.3.6. Nazwy subiektów czynności odmiejscowe, N Sub.(Loc.) 288
2.3.7. Nazwy subiektów czynności odtemporalne, N Sub.(Temp.) 290
2.3.8. Nazwy środków czynności odsubiektowe, N Instr.(Sub.) 290
2.3.9. Nazwy środków czynności odrezultatywne, N Instr.(Res.) 291
2.3.10. Nazwy środków czynności odobiektowe, N Instr.(Ob.) 292
2.3.11. Nazwy środków czynności odsposobowe, N Instr.(Mod.) 295
2.3.12. Nazwa środka czynności odtemporalna, N Instr.(Temp.) 295
2.3.13. Nazwy rezultatów czynności odsubiektowe, N Res.(Sub.) 295
2.3.14. Nazwy rezultatów czynności odobiektowe, N Res.(Ob.) 296
2.3.15. Nazwy rezultatów czynności odsposobowe, N Res.(Mod.) 298
2.3.16. Nazwa rezultatu czynności odtemporalna, N Res.(Temp.) 299
2.3.17. Nazwy obiektów czynności odsubiektowe, N Ob.(Sub.) 299
2.3.18. Nazwy obiektów czynności odmiejscowe, N Ob.(Loc.) 300
2.3.19. Nazwy obiektów czynności odsposobowe, N Ob.(Mod.) 300
2.3.20. Nazwa obiektu czynności odtemporalna, N Ob.(Temp.) 301
2.4. Derywaty czynnościowe w interpretacji słowotwórstwa gniazdowego 301
2.4.1. Nazwy żeńskie od męskich subiektów czynności, N Fem.(N Sub.) 304
2.4.2. Nazwy żeńskie od atrybutywnych nazw subiektów czynności, N Fem. (N Sub. Attr.) 305
2.4.3. Nazwy żeńskie od nazw osobowych obiektów czynności, N Fem.(N Ob.) 305
2.4.4. Nazwy deminutywne od nazw środków czynności, N Dem.(N Instr.) 305
2.4.5. Nazwy deminutywne od nazw rezultatów czynności, N Dem.(N Res.) 306
2.4.6. Nazwa deminutywna od nazwy obiektu czynności, N Dem.(N Ob.) 306
2.4.7. Nazwa deminutywna od nazwy miejsca, N Dem.(N Loc.) 306
2.4.8. Nazwa ekspresywna od nazwy subiekta czynności, N Expr.(N Sub.) 307
2.4.9. Nazwy ekspresywne od nazw atrybutywnych subiektów czynności, N Expr.(N Sub. Attr.) 307
2.4.10. Nazwy stopni pokrewieństwa od nazw subiektów czynności, N Famil. (N Sub.) 307

3. Charakterystyka rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym 309
3.1. Opis relacji motywacyjnych 309
3.2. Mechanizmy derywacyjne 312
3.3. Udział podstaw słowotwórczych i wykładników formalnych 313
3.4. Zagadnienie słowotwórczej wariantywności derywatów rzeczownikowych o charakterze czynnościowym 326
3.5. Wielokategorialność rzeczownikowych derywatów o charakterze czynnościowym 331

Zakończenie 339
Indeks 341
Literatura 383
Functional nature of denominatives in the vernaculars of North Little Poland and those of adjoining regions. Morphological and lexical study (Summary) 393
Od Redakcji 395

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych”

Tagi: ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
38,90 zł
43,90 zł
21,95 zł
 • PDF
Ilość: