Promocja!
Antczak-biblioteczny marketing

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce

Opis produktu

W monografii zostały zaprezentowane badania dotyczące działań z zakresu marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki, wykorzystując do realizacji wyznaczonych celów badawczych wszechstronne studia literaturowe, odnoszą się do obowiązujących przepisów prawnych, wskazują na współczesne funkcje, zadania i misje bibliotek, a następnie podejmują próbę wyjaśnienia istoty i znaczenia marketingu wewnętrznego we współczesnej bibliotece. W części badawczej omawiają wyniki badania empirycznego dotyczącego takich zagadnień, jak: stosowane w praktyce elementy marketingu wewnętrznego (np. komunikacja wewnętrzna, system motywacyjny, kultura organizacyjna), ocena funkcjonowania marketingu wewnętrznego przez pracowników, konfrontacja oczekiwań pracowników ze stanem faktycznym. Ważnym dodatkiem do książki jest wyczerpująca bibliografia publikacji na temat marketingu bibliotecznego, począwszy od najwcześniejszej, datowanej na rok 1991. Zaletą monografii jest jej interdyscyplinarny charakter – Czytelnik otrzymuje rzetelne studia naukowe przeprowadzone z punktu widzenia informatologa i bibliologa oraz specjalisty w zakresie marketingu.

 

Czytaj recenzję książki w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

1. Rola bibliotek w społeczeństwie XXI wieku 11
1.1. Biblioteki w zapisie ustawowym 12
1.2. Typy współczesnych bibliotek, ich funkcje, zadania i misja 14
1.3. Nowoczesny design bibliotek odpowiedzią na współczesne oczekiwania czytelników 26
2. Koncepcja marketingu wewnętrznego na gruncie bibliotecznym: istota i podstawowe założenia 31
2.1. Marketing wewnętrzny w ujęciu teoretycznym 32
2.2. Marketing wewnętrzny na gruncie bibliotecznym 38
2.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny jako odpowiedź na współczesne wyzwania stawiane bibliotekom w społeczeństwie informacyjnym 50
3. Marketing biblioteczny jako przedmiot zainteresowania badaczy 53
3.1. Marketing biblioteczny w literaturze przedmiotu 53
3.2. Biblioteczny marketing wewnętrzny w literaturze przedmiotu 58
3.3. Biblioteczny marketing wewnętrzny w ujęciu statystycznym 62
4. Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego w świetle wyników badań własnych 65
4.1. Metodyka badania 65
4.2. Charakterystyka i struktura badanej próby 75
4.3. Analiza wyników badania 79
4.3.1. Komunikacja wewnętrzna w bibliotece 79
4.3.2. System motywacyjny w bibliotece 97
4.3.3. Wybrane aspekty kultury organizacyjnej w bibliotece i ogólne uwarunkowania procesu pracy 134
4.4. Wnioski końcowe 161

Bibliografia 171
Spis tabel, schematów i wykresów 183
Załącznik 1. Baza bibliotek zatrudniających jednostki populacji badanej wytypowane do próby 191
Załącznik 2. Marketing biblioteczny (1991–2016). Bibliografia polskich publikacji w porządku chronologicznym 219
Indeks do bibliografii Marketing biblioteczny (1991–2016) 247
Załącznik 3. Marketing biblioteczny: dane liczbowe dotyczące publikacji w latach 1991–2016 261
Od redakcji 263

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce”

Tagi: , , ,