Promocja!
OKŁADKA_Krawczyk_Borowicz_Aktualne_problemy

Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia

Opis produktu

Opracowania zamieszczone w publikacji powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, zorganizowanej 15 października 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji, Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Autorzy reprezentujący naukę i praktykę dokonali analizy funkcjonowania samorządu w różnych aspektach jego działalności. Poruszona problematyka i pojawiające się kontrowersje prawno-ekonomiczne wymagały przedstawienia kierunku zmian legislacyjnych, mających na celu umacnianie idei samorządności w Polsce.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 11
Krystyna Piotrowska-Marczak, Architektura systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego 15
Jadwiga Glumińska-Pawlic, Konstytucyjne władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka 29
Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 43
Piotr Uziębło, Zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych na poziomie gminy 85
Konrad Składowski, Wpływ wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych na wyniki wyborów 97
Anna Chmielarz-Grochal, Zdolność skargowa gminy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 119
Katarzyna Wlaźlak, Planowanie w samorządzie terytorialnym. Wybrane problemy prawne 141
Anna Michalak, Przekraczanie granic upoważnień ustawowych w praktyce prawodawczej rad gmin. Uwagi na tle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 157
Michał Kasiński, Policyjna funkcja samorządu gminnego. Zarys problematyki 175
Andrzej Borowicz, Ilościowe i jakościowe problemy zamówień publicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym 195
Wiktor Płóciennik, Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemie zamówień publicznych Polski na tle Unii Europejskiej 209
Tomasz Srokosz, Powierzanie zadań gminy przedsiębiorcom a zamówienia „in house” 227
Dorota Burzyńska, Dylematy budżetowania zadaniowego w aspekcie efektywności zarządzania w sektorze publicznym 245
Wojciech Lachiewicz, System prawa dotacyjnego oraz prawo o dotacjach udzielanych z budżetów samorządów 259
Monika Bogucka-Felczak, Przyczyny uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 277
Dagmara Hajdys, Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego 293
Zofia Dolewka, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami samorządowymi 307
Piotr Walczak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument skutecznego zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego 319
Jarosław Sułkowski, Budżet partycypacyjny – źródło inspiracji i przemian dla demokracji uczestniczącej (na przykładzie budżetu Porto Alegre) 335
Magdalena Kalisiak-Mędelska, Budżet obywatelski – rzeczywisty czy pozorny instrument partycypacji społecznej? Przykład Łodzi 353
Eugeniusz Wojciechowski, Problem budżetu obywatelskiego 375
Klaudia Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki, Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego 383
Maria Karcz-Kaczmarek, Ochrona zabytków nieruchomych jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane 397
Jarosław Kotowski, Uwarunkowania prawne realizowania zadań gmin w zakresie pobierania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wybrane zagadnienia praktyczne 413

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia”

Tagi: ,