78299031cd2c7c918520b27e7a5b900d

Addenda do dziejów oświaty

  Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  344
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-913-1
  e-ISBN:
  978-83-7969-344-3
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego.

  Jest ona trzecią z monografii, w których zostały zamieszczone artykuły, przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX, XX i początkach wieku XXI.

  Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp —7

  Część pierwsza. Projekty oświatowe i koncepcje pedagogiczne

  Romuald Grzybowski – Propagandowe aspekty działalności czasopism pedagogicznych ukazujących się w latach PRL —13
  Ryszard Ślęczka – O nowym ustroju szkolnictwa zawodowego w wybranych czasopismach pedagogicznych z lat 1945–1951 —29
  Elżbieta Gorloff – Idea wyższych szkół nauczycielskich na łamach czasopism pedagogicznych z lat 50. i 60. XX w. —39
  Ewa Witkowska-Urban – Udział przedstawicieli pedagogiki i socjologii z Uniwersytetu Łódzkiego w dyskusji o rozwoju szkół wyższych w świetle artykułów „Życia Szkoły Wyższej” (1953–1973) —51
  Renata Szczepanik – Koncepcje wychowania resocjalizującego na łamach „Gazety Penitencjarnej” (1967–1970) —63
  Agnieszka Wałęga – Problemy współczesnej pedagogiki na łamach czasopisma „Kultura i Edukacja” —85

  Część druga. Szkolnictwo w kontekście zmian społecznych

  Małgorzata Stawiak-Ososińska – Obraz XIX-wiecznego polskiego szkolnictwa położniczego na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” z lat 1924–2010 —101
  Alicja Kicowska, Urszula Pulińska – Problemy szkolnictwa i oświaty na łamach prasy olsztyńskiej (1945–1947) —125
  Małgorzata Pachowicz – O zmianach w systemie polskiej edukacji na łamach „Dziennika Polskiego” (z lat 1956–1961) —141
  Maria Radziszewska – Publikowane listy czytelników miesięcznika „Szkoła i Dom” jako źródło do badania współdziałania szkoły z rodziną. Zarys problematyki —149
  Andrzej Puliński – Problematyka szkolnictwa i oświaty na łamach kwartalnika „Białostocczyzna” —173

  Część trzecia. Różne oblicza praktyki edukacyjnej

  Irena Szewczyk-Kowalewska – „Powiedz tylko, że jestem…” Jana Dormana Eksperymentalny Teatr Dziecka —193
  Michał Kowalewski – Oceny i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej w teorii i praktyce – dyskurs dydaktyczno-metodyczny na łamach periodyku „Edukacja i Dialog” u schyłku XX w. —209
  Wojciech Świtalski – Edukacyjna funkcja czasopism brydżowych —225
  Aneta Rogalska-Marasińska – Międzykulturowy dialog z Innym na łamach miesięcznika „Kontynenty” jako forma samokształcenia i samodoskonalenia —235
  Magdalena Malik – Zagadnienia kulturalno-oświatowe na łamach pisma Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych —253

  Część czwarta. Wytyczne i wskazania w sprawie opieki nad dzieckiem

  Andrzej Kołakowski – „Dzieci i Wychowawca” jako źródło do dziejów opieki nad dzieckiem —267
  Nella Stolińska-Pobralska – Troska o podniesienie poziomu pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczych na łamach czasopisma „Dom Dziecka” w latach 1954–1961 —275

  Część piąta. Młodzież wobec dylematów wyborów

  Joanna Król – Bohaterowie i wrogowie młodzieży polskiej na łamach wiodących czasopism młodzieżowych okresu stalinowskiego Polski Ludowej —293
  Justyna Gulczyńska – Pismo „Głos SKOS-ów” jako źródło do analizy działalności opozycyjnej młodzieży poznańskiej w latach 80. XX w. —309
  Magdalena Sasin – Edukacja przez sztukę i do sztuki dzieci i młodzieży na podstawie przekazów łódzkich czasopism kulturalnych ostatniej dekady XX w. —321
  Eleonora Sapia-Drewniak – Zjawisko sponsoringu młodych kobiet na łamach czasopism społeczno-politycznych —335

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Addenda do dziejów oświaty”

  Tagi: , , , ,