Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

fgp14-okl

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Redaktor naczelny:
dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej, geologii, geofizyki, ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych.

W latach 1997-2011 wydawane były dwa rodzaje publikacji: zbiory artykułów naukowych i zeszyty o charakterze monografii naukowych, głównie rozprawy doktorskie. W tym okresie ukazało się 11 zeszytów. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik, zawierający recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym; inne artykuły i prace ogłaszane drukiem: krótkie doniesienia naukowe (notatki naukowe, komunikaty), materiały konferencyjne, recenzje, sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

Od 2013 r. oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica jest wersja online (format PDF). Wersja papierowa jest wersją wtórną. Jest to zgodne z zarządzeniem nr 159 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Pliki publikowanych prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (URI, od 2015 r. DOI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Redakcja deklaruje, że wersje papierowe artykułów są zgodne z wersjami elektronicznymi (pierwotnymi).

Redakcja wydaje rocznie jeden tom. Planowane są także wydania specjalne.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej, geologii, geofizyki, ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • REDAKCJA
 • Zbigniew Rdzany (redaktor naczelny)
 • Jan Degirmendžić (redaktor statystyczny)
 • Jolanta Fiszbak (redaktor językowy)
 • Anna Majchrowska (redaktor tematyczny)
 • Arkadiusz Niewiadomski (sekretarz redakcji)
 • RADA REDAKCYJNA
 • Paweł Jokiel
 • Stanisław Laskowski
 • Adam Łajczak
 • Eva Pauditšová (Słowacja)

Komentarze

Informacje dla Autorów

http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=dla-autorow

Recenzenci współpracujący w r. 2015:

Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki),

Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki),

Barbara Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa),

Maciej Jaskulski (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg),

Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),

Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki),

Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki),

Ján Novotný (Slovak Academy of Science),

Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),

Jacek Szmańda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Lucyna Wachecka-Kotkowska (Uniwersytet Łódzki),

Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki),

Krzysztof Wroński (niezależny badacz),

Marek Zawilski (Politechnika Łódzka)

Maciej Ziułkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

 

Procedura recenzyjna

Zasady etyczne

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Folia Geographica Physica są recenzowane. Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma

Nadsyłane do publikacji prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Każdy artykuł prezentujący dane empiryczne analizowany jest przez redaktora statystycznego. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dyscyplinie geografii fizycznej, geologii, geofizyki lub innych nauk przyrodniczych. Zasadą jest ocenianie pracy przez co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest autor artykułu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy pochodzącej z artykułów przed ich opublikowaniem. Zasadą jest ocenianie prac przez recenzentów w sposób poufny („double-blind review”), zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego przestawionym w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”  z 2011 r. oraz  w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. Jeśli utrzymanie zasady poufności nie jest możliwe, Redakcja ustala, czy między recenzentami a autorem nie występuje konflikt interesów.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza.

Komentarze

Index Copernicus

CEJSH

Komentarze

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, p.136, 90-139 Łódź

tel.: +4842 665 59 35; fax.: +4842 665 59 31

email: folia.geo.physica@uni.lodz.pl

Redaktor naczelny Zbigniew Rdzany; zbigniew.rdzany@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

zbigniew.rdzany@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze