International Studies Vol. 28 No. 2 | Essays on Society in South-Eastern Asia

Opublikowano: 31 maja 2023
IS

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal (IS) to czasopismo poświęcone naukom politycznym i kulturowym w kontekście międzynarodowym. Jest to jedno z pierwszych tego typu czasopism w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jego zakres nie ogranicza się do regionu; wręcz przeciwnie, redakcja stara się przybliżyć czytelnikom najciekawsze perspektywy i opinie na temat aktualnych problemów globalnych oraz nowatorskie badania z zakresu studiów międzynarodowych, kulturowych i politycznych. IS publikuje eseje, które różnią się tematyką i metodologią.

Zawartość czasopisma składa się z dwóch stałych części: „Artykuły” i „Recenzje książek”, ale mile widziane są również komentarze i spostrzeżenia czytelników w postaci „Listów do redakcji”, w których znajdują się odpowiedzi na artykuły publikowane w IS.

W nowym numerze:

Wstęp

Małgorzata Pietrasiak

Analiza przestrzegania międzynarodowych standardów prawa pracy w zaksresie zatrudniania kobiet w Kambodży, Wietnamie, Laosie i Tajlandii

Justyna Gumulak

W artykule przedstawiono międzynarodowe standardy prawa pracy dotyczące zatrudniania kobiet oraz przeprowadzono analizę ich przestrzegania w wybranych państwach Azji Południowo-Wschodniej: Kambodży, Wietnamie, Laosie i Tajlandii. Omówione zostały kwestie dotyczące równouprawnienia w zatrudnieniu oraz ochrony macierzyństwa. Przeprowadzono ocenę zgodności krajowych regulacji z dorobkiem międzynarodowego prawa pracy, w szczególności ze standardami wypracowanymi w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Artykuł analizuje dwa obszary dotyczące zatrudniania kobiet. Pierwszy z nich, związany z równouprawnieniem, zawiera porównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w omawianych państwach Azji Południowo-Wschodniej oraz przedstawienie krajowych uregulowań dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Drugi rozwija kwestie związane z ochroną macierzyństwa, takie jak długość urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński i przerwy na karmienie podczas pracy. 

Sytuacja singapurskiej społeczności LGBT

Jakub Burski, Karolina Czapla

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu postrzegania mniejszości homoseksualnej w Singapurze, streszczenie historii sięgającej do obecności Imperium Brytyjskiego w Azji Południowo-Wschodniej oraz opisanie obecnej sytuacji dotyczącej praw społeczności LGBT. Ukazane zostaną przemiany prawne związane z akceptacją osób należących do mniejszości seksualnych. Praca składa się z części dotyczącej przeszłości państwa-miasta oraz jego kodeksu prawnego oraz opisuje podejmowane przez aktywistów próby wpłynięcia na singapurski rząd aż do listopada 2022 r., w którym miało miejsce zdekryminalizowanie stosunków seksualnych między mężczyznami. Analiza pokazuje, że mniejszość homoseksualna wciąż mierzy się z problemami w aspekcie prawnym, jednakże dzięki działaniom aktywistów i wzrostowi świadomości społecznej stopniowo zwiększa się poziom akceptacji homoseksualizmu w Singapurze.

Udział kobiet w protestach przeciwko juncie wojskowej w Mjanmie w 2021 roku

Klaudia Lipińska

Artykuł ma na celu przybliżenie wydarzeń związanych z zamachem stanu w Mjanmie w 2021 r. oraz roli kobiet uczestniczących w protestach przeciwko temu przewrotowi. Państwo birmańskie od momentu uzyskania niepodległości spod jarzma władzy kolonialnej, boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest ciągła aktywność junty wojskowej w polityce kraju. Junta rządziła państwem nieprzerwanie od 1962 do 2011 r., kiedy to władzę przejęła partia demokratyczna i ustanowiono cywilnego przywódcę. Jednakże czas demokracji nie potrwał długo, ponieważ 1 lutego 2021 r. junta dokonała zamachu stanu i ponownie przejęła władzę. Spotkało się to niezadowoleniem obywateli, którzy zaczęli organizować prodemokratyczne protesty i stawiać opór reżimowi. Jedną z czołowych grup protestujących były kobiety. Stanowiły ponad połowę protestujących i często były liderkami marszów protestacyjnych. Ich wysoka aktywność w protestach wynika nie tylko z chęci obalenia junty, ale także z potrzeby walki o prawa równościowe w patriarchalnym kraju.

Wielokulturowość a jedność narodowaproblemy społeczne w Malezji na przełomie XX i XXI wieku

Edyta Maślak, Justyna Popławska

Malezja to zróżnicowany kulturowo i etnicznie kraj w Azji Południowo-Wschodniej. Celem pracy jest zbadanie przyczyn oraz wpływu braku spójności i integralności w społeczeństwie Malezji, a także sprawdzenie, czy tamtejszy rząd przeciwdziała podziałom pośród omawianego narodu. Przedstawiono również podstawowe informacje o Malezji oraz analizę wskaźników istotnych w ocenie rozwoju społecznego omawianego kraju. W pracy opisano również wybrane problemy społeczno-ekonomiczne występujące w tym państwie. Zaprezentowano również możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego Malezji w najbliższych latach. Tekst opiera się głównie na badaniach: Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji” Ewy Trojnar, Problem nierówności dochodowych i ubóstwo w wieloetnicznym społeczeństwie Malezji” Pawła Glinika oraz Sexuality Education in Malaysia: Perceived Issues and Barriers by Professionals”, której autorami są Zahra Fazli Khalaf, Wah Yun Low, Effat MerghatiKhoei, Behzad Ghorbani. Przedstawiono wnioski, iż Malezja ze względu na swoją intensywną ewolucję gospodarczą jest postrzegana jako silny sojusznik na arenie międzynarodowej. Zaznaczono także, że omawiane państwo może być dla partnerów i biednych krajów tego regionu Azji wzorem do naśladowania. Niestety, różnice w sytuacji prawnej poszczególnych grup etnicznych i rasowych, dysproporcja ekonomiczna czy brak odpowiedniej jakości wykształcenia (nawet edukacji seksualnej) prowadzą do stagnacji społecznej. Rozwiązaniem może być realizacja wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które ugruntują dalszy rozwój Malezji oraz poprawią ogólny dobrostan obywateli. Zastosowanie wspomnianych środków może być dla Malezji drogą do zostania liderem na terenie Azji Południowo-Wschodniej, ale wymaga to wielu zmian społecznych, które powinny być wprowadzone jak najszybciej. 

Wybrane problemy społeczne Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Oliwia Ługowska, Adam Szulc, Sebastian Tarała

Laos jako obiekt zainteresowania zachodniej opinii publicznej i mediów nadal wydaje się być państwem pomijanym i niezauważanym. W pewnym sensie pozostaje on w cieniu swoich większych sąsiadów, Wietnamu i Tajlandii, które są wpływowymi państwami ASEAN, a z kolei Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna pozostaje raczej na uboczu regionalnej i światowej polityki. Taki stan rzeczy odnosi się również do rozpoznania przez zachodnich obserwatorów problemów społecznych, z którymi mierzy się to państwo. 

Ten artykuł koncentruje się na przybliżeniu specyfiki Laosu i zdefiniowaniu problemów społecznych, z którymi państwo to musiało się mierzyć w ostatnich trzech dekadach. Przedstawiona została charakterystyka Laosu, również na podstawie analizy rankingu HDI, odpowiada na pytanie dotyczące wyzwań społecznych. Autorzy podkreślają, że LRLD jako kraj średnio rozwinięty i zróżnicowany etnicznie mierzy się z wynikającymi z tego stanu rzeczy problemami społecznymi. 

Autorzy do przeprowadzenia swoich badań posłużyli się metodą monograficzną, którą oparli na analizie zgromadzonych publikacji naukowych, danych statystycznych oraz źródeł internetowych. W wyniku przeprowadzonych badań udało się potwierdzić następującą hipotezę: nękające Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną problemy o charakterze społecznym swoje źródło mają przede wszystkim w złej sytuacji materialnej większości społeczeństwa, w braku infrastruktury oraz w zróżnicowaniu etnicznym. Z tymi problemami rząd w Wientian sobie nie radzi. Patrząc jednak na ogólną tendencję rozwoju Laosu, skala i występowanie opisanych w pracy problemów powinna się sukcesywnie zmniejszać. 

Problemy społeczne współczesnej Kambodży w drugiej dekadzie XXI wieku. Problem łamania praw dzieci

Przemysław Chorąży

Artykuł zawiera najważniejsze informacje na temat ludności Kambodży, jej historii od czasów starożytnych do współczesności, sytuacji politycznej wraz z wolnością słowa, sytuacji ekonomicznej oraz problematyki związanej z łamaniem praw dzieci. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi podstawowych informacji na temat Kambodży i analiza głównych problemów tego azjatyckiego kraju w drugiej dekadzie XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem łamania praw dzieci. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie: jak sytuacja polityczno-ekonomiczna i historia kraju wpływa na sytuację dzieci w Kambodży? 

Główna część artykułu dotyczy problemów społecznych, takich jak bieda, brak wolności słowa, prześladowanie przeciwników politycznych przez władzę, prostytucja i handel ludźmi, wliczając w to łamanie praw najmłodszych i stygmatyzację mieszkańców sierocińców.

Sytuacja Khmerów w Wietnamie. Polityka władz wietnamskich wobec mniejszości a trwałość khmerskiej tradycji

Michał Zaręba

Celem artykułu jest analiza obecnej sytuacji socjoekonomicznej mniejszości Khmerów w Wietnamie oraz przedstawienie ewolucji polityki rządu wietnamskiego wobec tej grupy od okresu podziału kraju do czasów współczesnych. Aby zrealizować to założenie, postawiono następujące pytania badawcze: 1) jaki jest status społeczności khmerskiej w Wietnamie na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej?; 2) czy mniejszość Khmerów wykształciła poczucie silnej, odrębnej tożsamości?; 3) jaka jest polityka wietnamskich władz wobec społeczności khmerskiej? Analiza ma na celu weryfikację hipotezy zakładającej, iż deklaracje wietnamskiego rządu odnośnie do prowadzenia polityki mającej na celu poszanowanie odmienności kulturowej oraz poprawienie warunków życia i sytuacji materialnej Khmerów, nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Nadal pozostaje wiele zaniedbanych sfer, a Khmerzy doznają dyskryminacji, zachowując silne poczucie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie khmerskiej tradycji i obyczajów.

 

 

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski