Ekonomia Międzynarodowa | 38 (2022)

Opublikowano: 25 maja 2023
EM

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo dąży do szeroko pojętej integracji środowiska badaczy zajmujących się tematyką ekonomiczną, będąc swoistym forum do wygłaszania opinii na temat finansów, ekonomii, biznesu, oraz prezentowania i rozpowszechnianie wyników badań empirycznych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, głównie osadzonych w kontekście międzynarodowym.

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021).

W numerze (PDF):

Polityka w zakresie nabywania akcji własnych a polityka dywidend – analiza porównawcza Polski i RPA

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Nicolene Wesson, Gretha Steenkamp

Głównym celem opracowania jest porównanie trendów w obszarze nabywania akcji własnych i wypłaty dywidendy przez spółki niefinansowe i niezasobowe notowane na giełdach w Polsce i RPA w latach 2005–2015. Chociaż RPA jest krajem rozwijającym się o dualistycznej gospodarce, kraj ten charakteryzuje się zaawansowaną giełdą papierów wartościowych, która jest porównywalna do większości zaawansowanych gospodarek. Natomiast Polska została przekla­syfikowana z rynku wschodzącego na status rynku rozwiniętego dnia 24 wrze­śnia 2018 r. Analiza porównawcza dostarcza wglądu w różnice regulacyjne i ich wpływ na zachowania spółek w obszarze polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy (nabywanie akcji własnych i wypłaty dywidend) oraz pozwala określić, czy kra­je te odzwierciedlają zachowania związane z payout policy obserwowane w Sta­nach Zjednoczonych. Wyniki badania pokazują, że w obu krajach dywidendy są dominującą formą wypłat dla akcjonariuszy. Ponadto w żadnym z badanych krajów nie zaobserwowano zachowań w zakresie wypłat na rzecz akcjonariuszy występujących w USA – ani w Polsce, ani w RPA środki wydane na nabycia akcji własnych nie przewyższały wartości wypłaconych dywidend. Różnice regulacyjne pomiędzy Polską a RPA wpłynęły jednak na obserwowane trendy w zachowaniach wypłat pomiędzy tymi dwoma krajami.

Gotowość inwestycyjna przedsiębiorców na przykładzie badania uczestników konkursu EkSoc StartUP!
Marzena Krawczyk

Gotowość inwestycyjna jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym szereg elementów powiązanych ze sobą osobą przedsiębiorcy. Stanowi istotną popytową determinantę pozyskiwania kapitału, w tym zagranicznego, przez firmy będące we wczesnych fazach rozwoju (seed i start-up), w szczególności z szeroko rozumianego rynku venture capital.

Celem artykułu uczyniono wskazanie istoty i atrybutów kształtujących gotowość inwestycyjną oraz zbadanie poziomu świadomości istnienia zjawiska i jego zrozumienia wśród początkujących przedsiębiorców. Zdefiniowanie zjawiska i jego płaszczyzn oparte są na analizie światowej literatury przedmiotu i prac badawczych poświęconych omawianej tematyce. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców będących uczestnikami konkursu EkSoc StartUP! Świadomość istnienia zjawiska i umiejętność jego budowania przez firmy we wczesnych fazach rozwoju zwiększają szansę na pozyskanie kapitału na rozwój, w tym na ekspansję międzynarodową, co w dłuższym okresie napędza wzrost gospodarek światowych.

Handel zagraniczny produktami winiarskimi Francji z Unią Europejską w latach 2010–2020
Kamil Majcher

Celem artykułu jest zbadanie pozycji konkurencyjnej eksportu produktów winiarskich Francji do krajów członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem grupy towarowej 1121 (wino ze świeżych winogron, w tym moszcz) międzynarodowej klasyfikacji towarów SITC w latach 2010–2020. W publikacji zastosowano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk, ilościowe wskaźniki handlu zagranicznego oraz klasyczną miarę koncentracji. Wykazano, iż francuski eksport win charakteryzuje się różnym stopniem specjalizacji na poszczególnych rynkach Unii Europejskiej. W analizowanym okresie najwyższą przewagę komparatywną Francja uzyskała nad Łotwą (SI: 5,4 w 2010 r., SI: 6,5 w 2020 r.). Wyraźny trend wzrostowy SI zauważa się także w stosunku do takich państw, jak Szwecja (wzrost o 0,9), Cypr (wzrost o 0,5).

Zapraszamy do lektury!

 

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski