Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum | Tom 1 Nr 34

Opublikowano: 8 sierpnia 2022
libro-02

Celem Acta Universitatais Lodziensis. Folia Librorum jest publikowanie oryginalnych prac, recenzji publikacji specjalistycznych i materiałów źródłowych odnoszących się do teorii i metodologii informacji naukowej i dziedzin pokrewnych w kontekście szeroko pojętej humanistyki. Tytuł dąży również do bycia swoistym forum dla rozpowszechniania prac naukowych i wyników badań dotyczących nauki o informacji oraz pozostałych dyscyplin przeprowadzających analizy społecznych oraz technologicznych aspektów działalności informacyjnej. Czasopismo służy także prezentowaniu krytycznych recenzji i polemik na temat publikacji dotyczących zagadnień biblioteko- i księgoznawstwa, (cyfrowej) komunikacji naukowej oraz sprawozdań z aktualnych wydarzeń z zakresu dziedzictwa nauki i kultury.

W numerze:

Skrypt Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim autorstwa Janusza Teodora Dybowskiego jako przykład działalności instrukcyjno-metodycznej w czasie II wojny światowej

Krzysztof Walczak

Przedmiotem artykułu jest dokument autorstwa późniejszego literata, autora książek i sztuk teatralnych Janusza Teodora Dybowskiego, przygotowany w postaci skryptu na potrzeby polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii i wydany w Genewie w początkach lat czterdziestych dwudziestego wieku. Dokument, omówiony z wykorzystaniem metody historycznej, stanowi interesujący przykład działalności instrukcyjnej, przygotowującej do prowadzenia prac bibliotekarskich w specyficznych warunkach obozu jenieckiego.

Rynek regionalnej książki turystycznej i formy jej promocji na przykładzie Grudziądza oraz regionu kujawsko-pomorskiego

Maja Wojciechowska, Marta Zielińska

Celem artykułu jest przedstawienie rynku regionalnej książki turystycznej na przykładzie Grudziądza i regionu kujawsko-pomorskiego. W oparciu o analizę literatury oraz danych źródłowych i rozmów z pracownikami instytucji kultury, opisano kategorie książki turystycznej, kanały dystrybucji oraz sposoby jej promocji, a zwłaszcza formy działalności księgarń, bibliotek, PTTK i punktów informacji turystycznej, ale także promocji za pośrednictwem Internetu. Zwrócono uwagę na formy wspierania czytelnictwa książki regionalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju festiwali, targów książek, Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkań literackich itp. Na koniec scharakteryzowano specyfikę książki turystycznej w kontekście form jej promocji.

„Bibliotekarz” odzwierciedleniem aktywności bibliotekarzy i bibliotek w latach 2020–2021

Marzena Przybysz

Miesięcznik „Bibliotekarz” ukazuje się od 1919 r. Zgodnie ze swym profilem poświęcony jest sprawom bibliotekarzy i bibliotek. Pandemia COVID-19 przeorganizowała działalność bibliotek. Artykuł przedstawia analizę tematyczną czasopisma w latach 2020–2021 w kontekście aktywności bibliotekarzy i bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem działań zaradczych pandemii dla użytkowników bibliotek.

„Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” – próba charakterystyki

Marcin Mikołajczyk

Artykuł ma na celu prezentację regionalnego fachowego czasopisma bibliotekarskiego pt. „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej” wydawanego przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu od 2013 r. Omówiona została m.in. geneza powstania pisma, krąg autorów oraz tematyka poruszana na łamach periodyku bibliotekarskiego. Uzupełnieniem tekstu jest dołączona bibliografia obejmująca zawartość siedemnastu numerów czasopisma.

Ocena wiedzy, umiejętności i postaw studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

Anna Sikorska

W artykule podjęto rozważania nad kompetencjami studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem badań było poznanie i ocena wiedzy, umiejętności i postaw studentów w obrębie niezagrożonej konsumpcji treści zamieszczanych i spotykanych w sieci każdego dnia, a także innych aspektów związanych z wyzwaniami cyberprzestrzeni. Zwrócono również uwagę na potencjał kompetencji informacyjnych i cyfrowych, których nie powinno brakować szczególnie (choć nie tylko) osobom studiującym. Kluczowe znaczenie mają zatem: ustawiczny rozwój tych umiejętności, pozyskiwanie wiedzy i świadomość potencjalnych zagrożeń.

Realizacji wyznaczonych celów posłużyły następujące metody badań: metoda krytycznej analizy literatury przedmiotu, metoda bibliograficzna oraz metoda sondażu diagnostycznego. Niezbędne dla zrozumienia istoty problemu i zagłębienia się w tematykę bezpieczeństwa w sieci było przywołanie definicji „cyberprzestrzeni”, „cyberbezpieczeństwa”, „kompetencji cyfrowych” i „kompetencji informacyjnych” oraz scharakteryzowanie wybranych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, czego dokonano dzięki przeglądowi literatury.

W części o charakterze metodologicznym wskazano przedmiot badań, cele i problemy badawcze, określono zasady doboru próby oraz opisano metody, techniki i narzędzia badawcze. Część badawcza stanowi analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego na studentach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie studentów pozwoliło ustalić, jakich trudności związanych z korzystaniem z Internetu studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego najczęściej doświadczają, jakich zagrożeń w sieci obawiają się najbardziej, w jaki sposób studenci chronią swoje zasoby, prywatność i wizerunek w Internecie, z jakich źródeł czerpią wiedzę o cyberbezpieczeństwie i jak oceniają swoje kompetencje w tym zakresie. Z analizy można odczytać, że większość badanych ma podstawową wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu oraz umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających lepszą ochronę w cyfrowej przestrzeni. Zaleca się jednak prowadzenie dalszych badań w tym kierunku.

Natalia Kowalska-Elkader jako badaczka feature radiowego oraz jego odmian gatunkowych

Joanna Mikosz

Artykuł prezentuje publikację Natalii Kowalskiej-Elkader pt. Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe, która ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka podjęła w książce próbę zdefiniowania gatunku uwzględniając odmienny charakter audycji radiowych oraz rozbieżność definicyjną gatunku feature. Ponadto w artykule wskazano osiągnięcia naukowe Natalii Kowalskiej-Elkader oraz jej dokonania w obszarze badań radioznawczych.

Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku)

Marzena Kowalska

Selective bibliography of monographies and articles from representative scientific and professional journals in the field of information science and book science as well as social communication and media, which were published in Poland between November 2021 and march 2022.

Konferencje i szkolenia online zorganizowane w Polsce w czasie pandemii COVID-19 – wybór (od listopada 2021 do marca 2022 roku)

Marzena Kowalska

Selective list of conferences and trainings in the field of information and book science, as well as social communication and media, which were held online in Poland during the COVID-19 pandemic from November 2021 to March 2022. National and international events have been registered.

Zapraszamy do lektury!

 

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski