Folia Litteraria Polonica – Call for Papers

Opublikowano: 6 kwietnia 2021
CFP

PL

Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze po 1990 roku

 

Redakcja kwartalnika „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” zaprasza do współudziału w tworzeniu numeru tematycznego, poświęconego zagadnieniu kreacji współczesnego dzieła literackiego. Tematem wiodącym jest zatem proces twórczy, fazy powstawania dzieła, jego kolejne wersje – opublikowane bądź pozostawione – dziś najczęściej w plikach komputerowych, choć niekiedy – w przypadku autorów przywiązanych do tradycyjnych form zapisu – jeszcze w rękopisach.

***

Rozważania badaczy ogniskujemy zatem wokół literatury ujmowanej w perspektywie tekstologicznej i genetycznej: poprzez odniesienie do źródeł aktu twórczego. Istotą jest analiza dzieła od jego genezy. Proces twórczy, którego początek wynika czasem z nie do końca uświadomionych inspiracji i natchnień, daje możliwość odczytywania znaczeń tekstu w szerokiej perspektywie kulturowej. Przedmiotem rozważań będą zatem dzieła literackie in statu nascendi – analiza kolejnych wariantów i wersji tekstu (od manuskryptów, poprzez kolejne maszyno/komputeropisy z nanoszonymi poprawkami, aż po wersję ostateczną, która zresztą pod piórem autora może być w trakcie upływu czasu korygowana).

Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2021.

Publikacja planowana jest w numerze 1/2022.

Artykuły prosimy wysyłać na adres:

foliapolonica@gmail.com

 

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ

 

ENG

A literary work in statu nascendi. The creative process in literature after 1990

 

CALL FOR PAPERS

Editors of the quarterly “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” invites you to participate in the creation of a thematic issue devoted to the subject of the creation of a contemporary literary work. The leading theme is therefore the creative proces, the stages of the creation of work, its subsequent versions – published or left behind, today most often as computer files, although sometimes, in the case of authors attached to traditional forms of writing, still in manuscripts.

***

Therefore, we focus the considerations of researchers around literature from a texological and genetic perspective: by referring to the sources of the creative act. The essence is to analyze the work from its genesis. A creative process, the beginning of which  sometimes comes from not entirely inspirations, gives the opportunity to read the meanings of the text in a broad cultural perspective. Therefore, the subject of considerations will be literary works in statu nascendi, the analysis of subsequent variants and versions of the text (from manuscripts, through subsequent typewriter / computer scripts with corrections applied, up to the final version, which, moreover, can be corrected over time under the author’s pen).

Deadline for submission of texts: October 31, 2021.

Publication is planned in issue 1/2022.

Please send your articles to the following address:

foliapolonica@gmail.com

More information available HERE.

 

 

 

Komentarze